noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Våre konsulenter hjelper deg å hente ut gevinstene i ditt digitaliseringsprosjekt

Vi bistår med nødvendig kompetanse og ressurser for å sikre gjennomføringskraft og gevinstrealisering i digitaliseringsarbeid i helsetjenesten. 

Digitalisering med verdiskapning i sentrum

Digitalisering i helsetjenesten skal bidra til bedre kvalitet i tjenesten og effektivisering av drift og prosesser. Raske endringer i utfordringsbildet og teknologiutviklingen gjør det krevende å sikre at man oppnår de ønskede effektene og gevinstene av digitale investeringer. Innføring av ny teknologi fører også til behov for nye arbeidsmetoder, og i en arbeidshverdag preget av høyt tempo kan slike endringer bli utfordrende. Samtidig stiller digitaliseringsarbeidet krav til høy kompetanse innen informasjonssikkerhet og personvern, samt å velge digitale verktøy som sikrer brukervennlighet og samhandling med andre systemer og aktører.

Vårt konsulentteam bistår helsetjenesten med den nødvendige kompetansen og gjennomføringskraften som trengs i små og store digitale prosjekter for å sikre at digitaliseringen skaper reell verdi. Vi kjenner helsetjenestens behov og utfordringer, og møter kunden med innsikt som bidrar til løsninger med varig effekt. Vi kan bistå gjennom hele eller deler av et digitaliseringsprosjekt, fra strategi og identifisering av mål og forbedringspotensialer, vurdering av eksisterende løsninger og veiledning i valg og anskaffelse av systemer, planlegging og implementering av nye løsninger, til oppfølging, evaluering og gevinstrealisering. Et viktig prinsipp for våre konsulenter er å alltid bidra til kompetanseheving underveis, slik at organisasjonen er bedre rustet også etter endt oppdrag. 

Tietoevry Care Consulting består av et tverrfaglig team med sammensatt kompetanse innen helsefag, helsejuss, informasjonssikkerhet, personvern, teknologi, prosjektledelse og endringsledelse.

Våre konsulenter har lang erfaring fra helsetjenesten og har helsepersonellets perspektiv som utgangpunkt for verdiskaping. Med bred domenekompetanse fra offentlig forvaltning, primær- og spesialisthelsetjenesten, forstår konsulentene raskt behovene og bygger bro mellom helsepersonellets hverdag, ledernes utfordringer og teknologiske løsninger som gir økt verdiskapning for pasienter og helsepersonell.

I tillegg til vårt miljø med spisskompetanse fra norsk og nordisk helsevesen, kan vi også trekke på annen kompetanse og tjenester fra Tietoevry, et konsern med 24 000 ansatte, samt et omfattende økosystem av samarbeidspartnere.
Espen Carlsen

Head of Care Consulting Norway

Våre konsulenttjenester innen ehelse

Endringsledelse

Implementering av ny teknologi medfører ofte behov for endring av etablerte praksiser og rutiner. Våre eksperter innen endringsledelse bistår med å planlegge og gjennomføre innføring av nye digitale verktøy så smidig som mulig. Vi bistå deg med å “oversette” og tilpasse endringsbehov og arbeidsprosesser som åpner for å anvende ressurser på nye og bedre måter.

Samhandlingsløsninger

Helsetjenesten består av mange aktører, og for å sikre gode pasientforløp må informasjon utveksles enkelt mellom ulike systemer. De nasjonale fellesløsningene er en viktig ressurs for å sikre god samhandling. Vi bistår deg i evaluering og planlegging av hvordan eksisterende og nye systemer kan samvirke for å sikre sammenhengende helsetjenester for pasientene. Vi bistår deg gjerne i prosjekter hvor nasjonale fellesløsninger skal tas i bruk.

Data og analyse

Helsetjenesten har et stort potensial i å ta i bruk eksisterende helsedata til sekundærformål. Vi hjelper deg gjerne med å komme i gang med datautvinning. En betydelig andel av den kommunale økonomien brukes på helse- og omsorgstjenester. Økt innsikt i egne data vil kunne styrke beslutningsprosessene i kommunene på alle nivåer, i tillegg til å gi økt forståelse både for behovet for og effekten av tiltak og tjenesteutvikling.

Informasjonssikkerhet og personvern

Det stilles strenge krav til informasjonssikkerhet og personvern når helsedata skal lagres og behandles. For aktørene er det et stort ansvar å sikre at teknologivalg er i overensstemmelse med lovverk og reguleringer og at helsedata og personopplysninger behandles på en måte som skaper tillit i befolkningen. Vi har kompetansen som trengs for å bistå med risikovurderinger av nye og eksisterende løsninger.

Porteføljestyring, arkitektur og løsningsdesign

Mulighetene innen digitalisering er store og mange valg må tas på veien. Prioritering av tiltak, valg av tekniske løsninger og sammenheng mellom systemer krever innsikt både i egne behov og i markedet. Vi har bred erfaring fra digitaliseringsprosjekter i offentlig sektor og kan bidra med kritisk kompetanse innen løsningsdesign, tekniske utredninger, systemarkitektur og porteføljestyring, for å sikre gjennomføringsevnen i deres prosjekter.

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn