noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digitalisering är ett medel och inte ett mål

Avsaknaden av en vision för samhället och tydliga mål gör att digitaliseringen i sig får ett egenvärde. Det är då lätt hänt att den går från att vara ett verktyg till att bli själva målet.

Bengt-Göran Kangas / januari 29, 2021

Visionen är ett hållbart digitaliserat Sverige och det övergripande målet att vi ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. Så ser grunden ut för Sveriges digitaliseringsstrategi som beslutades 2017, och som stakar ut vart vi som land är på väg när det gäller digitalisering.

Tyvärr är det en vision som förmodligen inte berör någon annan än de ”redan frälsta” som tror att digitaliseringen i sig kommer att lösa Sveriges utmaningar.

Hur ska medborgare, offentlig sektor och näringsliv kunna engagera sig i en vision som handlar om ett hållbart digitaliserat Sverige när den inte berättar något alls om det framtida samhälle man vill skapa? Vi behöver något vi kan identifiera oss med, en tydlig bild av vart vi är på väg så att vi alla kan bidra under resan. Den vision som sattes 2017 är det väl endast it-branschen som känner igen sig i, om jag tillåts raljera lite. Jag har tidigare påtalat avsaknaden av en samhällsvision i blogginläggen ”Låt oss bygga grunden för det digitala folkhemmet” och ”Andersson och Ygeman - var är visionen” och jag saknar fortfarande svar.

Post och telestyrelsen (PTS) släppte den 14 januari sin rapport Digital omställning till följd av covid-19 (PTS-ER-2021:1), och de konstaterar i praktiken samma sak som jag utifrån det uppdrag de fick (se sid 126-127).

”Den första är att ge en bild av det samhälle vi vill ha, det vill säga vad omställningen ska bidra till. I uppdraget till PTS skriver regeringen att det syftar till att ge regeringen stöd för att kunna verka för att undanröja hinder och genomföra ytterligare åtgärder för att underlätta att leva och verka digitalt. Det övergripande målet för politiken för informationssamhället är att Sverige ska vara bäst i världen på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Det ger egentligen ingen ledning i sak men tydliggör att Sverige har en hög ambition för den digitala omställningen. Vad det närmare innebär att leva och verka digitalt får snarare tydliggöras inom olika områden och ledning kan ges av politiska mål, exempelvis målet om en jämlik vård. Mål, eller definierade större gemensamma utmaningar, är viktiga för att samla kraft i en riktning och för att kunna följa upp och styra.”

Det är viktiga synpunkter som framförs, att digitaliseringsstrategins övergripande mål om att vara bäst på att ta tillvara digitaliseringens möjligheter mycket riktigt är mer en otydlig ambition än ett tydligt mål.  Då målet helst ska vara något som konkretiserar visionen är det ganska självklart att riktningen blir otydlig då visionen saknas. Om vi inte vet vart vi är på väg och vilket samhälle vi vill skapa blir det också svårt för chefer i offentlig sektor att ta ett tydligt ledarskap och förmå organisationerna att använda digitalisering som ett steg i samhällsutvecklingen.

Digitalisering i sig löser inga samhällsproblem

Avsaknaden av en vision och tydliga mål som grund för styrningen gör att digitaliseringen i sig får ett egenvärde. Det är då lätt hänt att digitaliseringen går från att vara ett verktyg till att bli själva målet. Vi börjar tro att digitalisering i sig löser stora och små utmaningar i samhället – istället för att se dess rätta betydelse, nämligen ett medel och en komponent för verksamheterna att lösa samhällsutmaningarna.

Även PTS konstaterar i rapporten att det är ”…tydligt att digital omställning inte är ett självändamål utan att syftet just är att ge tillgång till och möjlighet att använda de digitala verktyg som behövs i våra liv och verksamheter när de behövs”. Digitalisering och digital omställning är beståndsdelar i att säkra möjligheter och välfärd, men det är inte lösningen och detta måste vi förhålla oss till.

Låt oss bygga det digitala folkhemmet

Vi behöver se på utmaningarna med nya ögon och ta fram en vision för ett framtida samhälle som vi alla känner samhörighet med, det digitala folkhemmet. Visionen om det digitala folkhemmet utgår från tre olika perspektiv: medborgare, näringsliv och samhället i stort. När visionen är satt använder vi digitalisering som ett medel för att nå tydligt definierade mål – styrningen måste sedan anpassas för att nå resultat.

Som PTS konstaterar i rapporten ”Det är också sedan länge tydligt att digitalisering är en del av lösningen på de stora utmaningar samhället idag står inför kopplat till miljö, välfärd och sammanhållning”. Tydligt uttryckt – digitalisering är ett medel och inte ett mål, låt oss inte glömma det.

 

Bengt-Göran Kangas
Ansvarig offentlig sektor Sverige

Bengt-Göran Kangas
Head of Public and Healthcare
Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn