noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Sammen for en bedre kommune

Å jobbe sammen om en bedre forståelse av utfordringer, mål og virkemidler skaper grunnlag for nye og forbedrede løsninger.

Terje Husby / november 25, 2021

Samfunnet rundt oss blir stadig mer komplekst med utfordringer som demografi, klima og inkludering – bærekraftige løsninger på utfordrende sammenhenger er høyt på prioriteringslisten i all virksomhet.

Kommunene er miljømessig, sosialt og økonomisk ansvarlig i sin daglige virksomhet for å oppfylle krav fra både innbyggere, næringsliv, myndigheter og egne ansatte, og ofte mellom de ulike partene i komplekse sammenhenger.

Det jobbes bra i mange kommuner, regioner og organisasjoner for å identifisere nye forbedringsområder og tenke nytt og innovativt på områder som historisk har bygd seg veldig komplekse. Gjennom virkemidler som gjennomarbeidede planer, effektive styringsprosesser, gode verktøy, effektiv organisering og en aktiv forbedrings - og innovasjonskultur kan arbeidet styres mot prioriterte områder samtidig som det ryddes rom for «små» fremskritt over hele ansvarsfeltet til en kommune. Digitale transformasjoner er viktige virkemiddel for å akselerere på dette feltet.

NOKIOS 2021 samlet nær på 800 deltakere fysisk og digitalt i Trondheim i slutten av oktober. For deltakerne ble det en gullgruve av inspirasjon for å sette fart i egen transformasjon på det digitale området. Digitaliseringsdirektoratet, NAV, KMD, Arkivverket og mange flere ga innsikt i hvordan de legger til rette for samhandling og gir virkemidler for å stimulere den digitale transformasjonen. KS viste hvordan de spiller en viktig og vesentlig rolle i forhold til å legge til rette for kommunal samhandling, og for å koordinere arbeidet på tvers av hele kommunal sektor - det begynner å gi effekter. Og i tillegg utallige eksempler fra kommuner, næringsliv, akademia og myndigheter på alle de positive prosessene som er i gang.

TietoEVRY arbeider aktivt sammen med alle aktørene på ulike områder. Felles innovasjon og utveksling av erfaringer mellom kunder og leverandører gir grunnlag for forbedring på begge sider og skaper nye konstellasjoner for samarbeid på tvers av alle aktørene. Å jobbe sammen om en bedre forståelse av utfordringer, mål og virkemidler skaper grunnlag for nye og forbedrede løsninger. Bedre tilgang til bedre styringsdata og verktøy som skal understøtte daglig drift, innovasjon og forbedring på alle områder. Samtidig er det nye utfordringer som må adresseres på områder som bærekraft, personvern, transparens og sikkerhet.

To eksempler på bærekraftig innovativt samarbeid:

«Størsteparten av klimagassutslipp i norske kommuner kommer fra varer og tjenester som kommunens innbyggere forbruker, men hvor utslippene skjer der varene produseres. Disse såkalte indirekte utslippene er i en typisk kommune 15 ganger høyere enn de direkte utslippene fra kommunens virksomhet. Norske innbyggeres gjennomsnittsforbruk må ned fra 13,5 til 3 tonn klimagassutslipp for å nå FNs klimamål.»

Hittil har man hatt langt mindre kunnskap om omfanget og kildene til disse indirekte utslippene enn for de direkte utslippene fra kommunene. Nå har klima-grunder selskapet Ducky sammen med Leverandøren, rådgivingsselskapet Asplan Viak, og en rekke kommuner og næringslivsaktører utviklet et klimaverktøy som bruker offentlige data og data fra næringslivsaktører som strømleverandører og banker til å beregne utslippene fra hver enkelt innbygger og visualiserer innbyggernes utslipp i et interaktivt kart over Norge, kalt «Folkets Fotavtrykk». Løsningen etableres nå i kommuner, regioner og fylker over hele landet.

Med bedre klima-data vil kommuner og innbyggere sammen kutte CO2-utslippene | TietoEVRY

«Det er et stort behov og potensial for å ta i bruk de samlede ressursene i samfunnet for å beholde og utvikle et godt velferdssamfunn: ressursene som ligger hos brukerne selv, familiene deres og sosiale nettverk, i nærmiljøet og i lokalsamfunnet. Det er og en klar sammenheng mellom frivillighet og bærekraft, fellesskapet som blir dannet ved å utføre dugnad eller frivillig arbeid sammen bygger lokale relasjoner som utvikler lokalsamfunnet videre.»

TietoEVRY har sammen med flere kommuner utviklet og levert løsninger for å understøtte samhandlinga i kommuner og frivillige organisasjoner i forhold til pleie og omsorg, frivillighet og ungdomsarbeid. «FRIDA» er et rammeverk og plattform for effektivisering og optimalisering av arbeidet med frivillige.

Hensikten med FRIDA er at frivillige organisasjoner og kommuner skal klare å modernisere, tilpasse og forbedre effektiviteten av tjenestene de tilbyr, og frigjøre verdifulle ressurser. Dette gir grunnlag for at innbyggerne blir tilbudt best mulige tjenester. FRIDA kan integreres med eksisterende data og system, basert på åpne og dokumentert standarder. I samhandlinga med kundene våre utvikler vi ny funksjonalitet som blir tilgjengelig i plattformen som en del av den kontinuerlige forbedringen.

Ein betre kvardag saman | TietoEVRY

Bli med på webinar 7. desember om digitalisering i kommune Norge

Vi kjører vi et nytt webinar med temaet: Digitalisering skyter fart i norske kommuner. Hva er status og hvor går veien videre?

I dette webinaret har vi samlet våre eksperter som vil dele konkret innsikt om hvilke utforinger kommunene har i dag på veien mot digital transformasjon og hvordan man kan tilnærme seg disse utfordringene.

Meld deg på her.

Terje Husby
Business development/Segment specialist

SKREVET AV

Terje Husby

Business development/Segment specialist

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn