noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Sjuksköterskorna som vill driva förändringsarbete inom vården

Akutsjukvården står inför stora utmaningar med ökat patienttryck och högre belastning. Läs sjuksköterskornas tips till verksamhetschefer inom akutsjukvård.

Karin Green

Consultant Manager

Akutsjukvården står inför stora utmaningar med ökat patienttryck och högre belastning. Samtidigt befinner sig hela hälso- och sjukvården i ett paradigmskifte kopplat till digitalisering och innovation. Två konsulter på TietoEVRY som verkligen vet vad det handlar om är Niclas Elverdam och Thomas Leijon. De delar bakgrund då de jobbat inom akutsjukvården i över 30 år gemensamt.

Niclas började jobba som undersköterska för 20 år sedan och blev sedan legitimerad ambulanssjuksköterska där han fått bred erfarenhet av pre-hospital vård. Han har också verkat som chef inom närsjukvården. Thomas är precis som Niclas utbildad specialistsjuksköterska inom akutsjukvård och har lång erfarenhet av triagemetoder och verksamhetsutveckling på en akutmottagning.

– Man har fått erfarenheter som gör att man förstår hur det är att verka i de kritiska ögonblick som kan förändra en människas liv, berättar Thomas Leijon.

Känslan av att själva ha varit så nära verksamheterna är något de båda understryker som värdefullt för att kunna arbeta med verksamhetsutveckling. Erfarenheterna gör att man kan förstå patientflödena och arbetsprocesserna inom akutsjukvården på ett djupare plan, förklarar Niclas. Det är viktigt att ha en förståelse för vilka flaskhalsar som finns i patientarbetet, fortsätter han. Thomas poängterar också att deras tidigare erfarenheter gör att de förstår hur man jobbat med utvecklingsarbete tidigare inom akutsjukvården.

Men hur hamnade ni på TietoEVRY?

– Här såg jag möjligheten att verkligen kunna driva förändringsarbete och göra skillnad inom akutsjukvården, säger Niclas Elverdam.

Det är tydligt att de båda brinner för akutvårdens framtid och vill jobba med verksamhetsutveckling i denna bransch, inte bara mot akutmottagningar men även primärvård och ambulanssjukvård är områden i behov av utveckling för att kunna hantera ett ökat patientflöde. Thomas förklarar att TietoEVRY har resurserna för att kunna jobba mer nationellt och att man då kan möta verksamheter som har liknande problematik. Möjligheten att få olika organisationer att samarbeta är en bidragande faktor till varför de valt att komma till TietoEVRY, berättar de.

Utmaningarna inom akutsjukvården

Att utmaningar finns inom akutsjukvården är det ingen som missat. Men vad ska man välja att fokusera på? Niclas och Thomas fick svara på vilka utmaningar de anser vara de största.

  • Ökat patientflöde – för slutpatienten innebär detta långa väntetider i dagens läge. De nuvarande arbetsprocesserna är inte anpassade efter detta ökade tryck.
  • Ökad delaktighet och medbestämmande med patienter – detta ses som en utmaning likväl som en möjlighet. Utmaningen ligger i att man måste bestämma hur man vill ”släppa in” patienterna i befintliga arbetsprocesser, men detta är något som är svårt.
  • Hög personalomsättning – som en konsekvens av en väldigt slitsam arbetsmiljö är det tufft att behålla anställda inom vården. Många orkar helt enkelt inte, berättar Niclas och Thomas utifrån egna erfarenheter. Orimligt mycket ansvar läggs på nya medarbetare och man byter ledarskap ofta. Detta skapar en osäkerhet på arbetsplatserna, fortsätter de.

Digitalisering är en del av lösningen

Niclas och Thomas är säkra på att man måste omfamna digitaliseringen inom hälso- och sjukvården i en mycket större uträckning än vad man gör idag. Man står inte längre inför ett paradigmskifte inom digitaliseringen, man står numera mitt i förändringen. Och hälso- och sjukvården har inte hängt med. Idag är det en liten del av vår befolkning som står för ca hälften av alla kostnader inom akutsjukvården, trots det så försöker man hitta generella lösningar som ska passa alla typer av patienter, förklarar Thomas.

– Man måste skräddarsy sjukvården mer för de grupper som behöver mer resurser, såsom äldre och multisjuka patienter. De behöver ju en annan sorts lösning än övriga patienter, säger Thomas.

Med hjälp av digitala verktyg kan man lättare personanpassa och ge fler patienter kontrollen över sin egen vård. Båda menar att patienterna är den största resursen vi har inom vården idag, men att det inte utnyttjas. Att vara vägvisare och coacha vårdverksamheter att använda digitala verktyg är därför något de strävar efter att åstadkomma tillsammans med TietoEVRY.

Att verksamheter borde nyttja fler vårdnära tjänster är också något som lyfts fram. Detta kan till exempel vara att man automatiserar lagerhanteringen av sjukvårdsmaterial så att ordinarie personal inte behöver lägga sin tid på dessa typer av arbetsuppgifter. RPA (Robot Process Automation) är en avgörande teknik kopplat till detta.

– Med hjälp av RPA kan man se hur förrådet är påfyllt digitalt utan att fysiskt vara i förrådet. Det frigör personal till vården. Då kan man effektivisera och resursoptimera, förklarar Niclas.

Digitala beslutstöd i koppling till triage är ytterligare ett exempel som visar hur digitala verktyg kan användas. Det är mycket lättare att ta beslut som involverar några enkla knapptryck än att hantera 500 pappersark, säger Niclas. Men det är inte bara innovativa, tekniska lösningar som behövs utan mycket ligger självklart i att se över arbetsprocesser och hitta digitala lösningar därefter. Att jobba med processförbättringar såsom planstyrt arbete är något som Niclas förespråkar. Detta kan återigen kopplas till hur vården behöver bli mer anpassad efter varje individ, då planstyrt arbete innebär att varje patient får en individuell plan. Detta istället för att alla patienter måste gå samma ”väg” oavsett vad de har för symtom eller historia.

Kan ni ge 5 tips för en verksamhetschef inom akutvård?

  1. Lägg resurser och fokus på verksamhetsutveckling – man bör utnyttja extern såväl som intern kompetens.
  2. Använd patienter och medarbetare för att hitta nya lösningar – de vet bäst vad som funkar och inte.
  3. Omfamna digitaliseringen – den är här för att stanna.
  4. Våga förändra och skrota det som inte funkar, bort med ”så har vi alltid gjort”-tänket.
  5. Samarbeta över regiongränserna – se varandras likheter istället för olikheter!

Slutligen vill Thomas påpeka hur viktigt det är att ha en väl fungerande akutvårdsmottagning och att förändringsarbetet här är särskilt betydelsefullt. Den är trots allt sjukhusets inofficiella huvudentré.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn