noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Digitalt verktyg ger bättre omsorg

Utvecklingen i samhället har gått från analog och manuell till digital och automatisk. Det gäller även inom kommunal vård och omsorg.

Daniel Gottfriedson

Senior Sales Manager, Tietoevry Care

I Eslövs kommun har pilotförsöken med Aktivitetsplanering lett till högre kvalitet på kommunens särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning.

Manuella processer inom vård och omsorg av äldre och personer med olika funktionsnedsättningar innebär risker med att exempelvis insatser och dokumentation hamnar mellan stolarna. Det försvårar för kommunerna att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och bristerna har påtalats från flera håll under många år. Så hög andel som 44 procent av patienterna vid landets särskilda boende för äldre (SÄBO) i kommunal regi saknade 2022 dokumenterade vårdplaner i sin kommunala journal.

Samtidigt väljer allt fler kommuner runt om i Sverige att digitalisera delar av sin verksamhet. Det innebär att nya arbetssätt och processer har blivit möjliga.

Enklare att planera och följa upp

Eslövs kommun i Skåne har ett uttalat mål att utveckla användandet av välfärdsteknologi inom delar av sin verksamhet. Tidigare fanns information och rutiner kring dagliga insatser och aktiviteter inom kommunens vård och omsorg till stor del på handskrivna papper, anslagstavlor och i kalendrar.

Det vi märkte var att det inte alltid fungerade. Det var en hel del avvikelser, det var mycket som var otydligt och det saknades i vissa fall möjlighet att signera att man hade utfört insatserna. Det gjorde att vi såg ett behov av en annan form för att säkerställa att insatserna blev utförda, säger Jasmina Elezaj, enhetschef för LSS-verksamheten i Eslövs kommun.

Under 2022 blev två särskilda boenden för personer med fysiska eller intellektuella funktionsnedsättningar i Eslövs kommun först ut i ett pilotprojekt för det digitala verktyget Lifecare Aktivitetsplanering. I dag använder båda boendena verktyget fullt ut och ambitionen är att kommunens övriga särskilda boenden också ska implementera Lifecare Aktivitetsplanering inom kort.

Vår förhoppning och det vi upplever är att vi har fått ett mer enhetligt system att arbeta i våra grupper, i vilket det är enkelt för medarbetarna att planera och följa upp sitt arbete. Det har varit en stor förmån att vara pilotgrupp. Vi har kunnat påverka vad vi tycker är bra och vad vi vill utveckla mer i tjänsten, säger Camilla Winqvist, enhetschef inom Socialpsykiatrin i Eslövs kommun.

Jasmina1.png

Bättre kvalitet på omsorgen

Lifecare Aktivitetsplanering fungerar helt enkelt så att man i en mobil eller på surfplatta kan planera och registrera brukarens alla dagliga besök, insatser och aktiviteter som ska utföras. Vid inloggning på enheten ser personalen med automatik vilka brukare som har pågående eller planerade insatser.

Jasmina Elezaj och Camilla Winqvist menar att det digitala verktyget har gjort det enklare för medarbetare på gruppboenden att göra rätt och därmed att brukarna får en bättre vardag..

Vi vill kunna följa upp insatserna för att se vad som blivit utfört och vad som inte har blivit utfört. I dag kan vi ta ut rapporter för att försöka se samband och få en bild av varför vissa insatser inte har blivit utförda. Det är mycket enklare att arbeta med kvalitetsarbetet när man har det här verktyget. Vi hoppas att det här verktyget ska leda till att vi höjer kvaliteten på vårt arbete, säger Jasmina Elezaj.

Helt nytt arbetssätt

Lillmarie Ingemansson är undersköterska och arbetar på ett av gruppboendena i Eslövs kommun som efter pilotprojektet nu har implementerat Lifecare Aktivitetsplanering.

Det är ett verktyg och arbetssätt som underlättar hela min arbetsdag. Det är lättanvänt och när jag loggar in får jag en överblick över hela dagen. Det går inte längre att missa någonting, eftersom alla insatser, aktiviteter och genomförandeplaner är inlagda i schemat och vi bockar av dem efterhand – och varför de eventuellt inte blir utförda, säger hon.

 

Högre kvalitet på kommunens särskilda boenden för personer med funktionsnedsättning.

 

Läs mer om digital välfärd med medborgarfokus

Digitalisering av äldreomsorgen och hemsjukvården

Digitala fördelar inom individ- och familjeomsorg

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn