noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Finlands Olympiska Kommitté: Data stödjer träningen inom elitidrotten

Med realtidsdata kan tränare få en helhetsbild av idrottarnas aktuella status på daglig basis, och utifrån den skräddarsy ett passande träningsupplägg.

Joona Pylkäs

Head of Data & AI, Tietoevry Care

Utmaningen

Utveckla dataanalys för elitidrott genom att samla in data från utrustning och digitala system som tränare och idrottare använder i träningen, för att sedan sammanställa uppgifterna på en enda plattform. Stödja beslut om träningsupplägg genom att utveckla uppföljningen av test- och välbefinnandedata. 

Lösningen

Applikationen, som bygger på produkten 360° Training and Wellbeing, är en lättanvänd plattform för analys av viktiga träningsdata. Applikationen samlar in data från flera olika källor och sammanställer uppgifterna i en åskådlig och analyserbar form, som kan användas som stöd i träningen. 

Om kunden

Finlands Olympiska Kommitté är en riksomfattande organisation för motion och idrott som arbetar för att finländare ska röra på sig mer och nå framgångar inom elitidrotten. Olympiska kommittén samarbetar med 88 medlemsorganisationer och samarbetspartner. Internationella Olympiska Kommittén, de nationella olympiska kommittéerna och de internationella grenförbunden bildar tillsammans den olympiska rörelsen. 

Olympiska kommitténs enhet för elitidrott leder och samordnar verksamheten i nätverket för elitidrott i Finland. Enheten ansvarar dessutom tillsammans med grenförbunden för Finlands långsiktiga framgång inom elitidrotten. Enheten för elitidrott styr ekonomiska, kompetensbaserade och omständighetsmässiga resurser till nätverketoch arbetar för att ett samarbetsorienterat verksamhetssätt får en allt större spridning i nätverket. Enheten för elitidrott har tre program för att stödja idrottarnas, tränarnas och de övriga nätverksaktörernas vardag: Programmet för toppskedet, Idrottsakademiprogrammet och Kompetensprogrammet. Kommitténs tävlingsenhet, som är en del av enheten för elitidrott, ansvarar för att lag förbereds och skickas till 15 elittävlingar med flera grenar under OS. www.olympiakomitea.fi 

Alla data finns på ett och samma ställe. Det ger en helhetsbild av idrottarens status och välbefinnande. Möjlighet att optimera träningen för att uppnå bästa möjliga prestationsförmåga.

Ett enda system

Alla data finns på ett och samma ställe. Det ger en helhetsbild av idrottarens status och välbefinnande. Möjlighet att optimera träningen för att uppnå bästa möjliga prestationsförmåga.

Lösningen uppfyller de lagstadgade kraven gällande hantering av personuppgifter. Data kan förmedlas tryggt och smidigt mellan idrottaren och tränaren.

Datasäker distribution

Lösningen uppfyller de lagstadgade kraven gällande hantering av personuppgifter. Data kan förmedlas tryggt och smidigt mellan idrottaren och tränaren.

I vyn på gruppnivå kan användaren se hela gruppens eller lagets viktigaste information samtidigt. I vyn på individnivå kan användaren studera den individuella idrottarens uppgifter i detalj.

Lätt att jämföra data

I vyn på gruppnivå kan användaren se hela gruppens eller lagets viktigaste information samtidigt. I vyn på individnivå kan användaren studera den individuella idrottarens uppgifter i detalj.

Göra det lättare att synkronisera och jämföra data 

I en förutredning år 2018 konstaterade Finlands Olympiska Kommitté att det visserligen finns många utmärkta system i användning inom elitidrotten, men att dessa system inte har någon länk med varandra. Det visade sig även att de internationella systemen som är avsedda för elitidrott har planerats främst för lagidrotter och inte individuella grenar. 

Kommittén ville i samarbete med dess partner skapa en plattform som gör det möjligt att samla in data från olika källor men också hantera och dela data på ett säkert sätt. Ett mål var att stödja individuella elitidrotter, bland annat grenar inom vintersport som är viktiga i Finland. 

"När idrottare testas, till exempel på idrottsinstitutens träningscenter, används många olika system som inte kommunicerar med varandra. Informationen fastnar på institutet och är inte tillgänglig för idrottaren. Likaså; när en idrottare använder en träningsdagbok så går det inte att få dagbokens innehåll i samlad form någonstans, informationen sparas istället separat och isolerat för varje enskild idrottare", berättar Mika Lehtimäki, chef för enheten för elitidrott vid Finlands Olympiska Kommitté, när han kommentarar utgångspunkterna för utvecklingsarbetet. 

Enkelt stöd för tränaren 

Att utveckla en dataplattform där all informtion finns att tillgå är har syftet att hjälpa tränarens beslutsfattande och minska den arbetstid som tränaren tidigare har varit tvungen att lägga ned på att samla in och sammanställa källdata manuellt.  

På längre sikt är målet att få jämförelsedata som kan användas för planering av träningarna. Detta är till nytta för elitidrottarens egen träning, men också för utveckling av idrottsgrenarna i sig. 

"Det här ger oss möjlighet till enorma framsteg inom både det individorienterade och det allmänna idrottskunnandet."

Mika Lehtimäki

Chef, enheten för elitidrott, Finlands Olympiska Kommitté

 Se videon

 

 

Träning är ledning genom information 

Inom elitidrott används många system som genererar information om hur idrottaren mår, till exempel träningsdagböcker och mätinstrument som sensorer. När all denna information samlas på ett och samma ställe blir det möjligt att analysera och använda den systematiskt. 

Mika Lehtimäki, chef för enheten för elitidrott vid Finlands Olympiska Kommitté, pratar om en databas som fylls på allteftersom. När datamängden ökar blir det också möjligt att studera stora grupper och generera medelvärden samt att ta fram bakgrundsinformation som elitidrottare inom olika idrotter kan använda i sin egen träning. 

På individnivå samlar plattformen data om träningsmomentens resultat och intensitet, men också information om idrottarens välbefinnande, till exempel sömnmönster. Data om idrottarens nattliga återhämtning visas direkt på morgonen, utan någon separat rapportering, vilket underlättar beslut om träningsupplägg och det ger möjlighet att anpassa dagens träning efter hur idrottaren mår i stunden. Data om återhämtningen tillsammans med rapporter om idrottarens hälsa hjälper tränaren att se idrottarens belastningsnivå, för att god tid kunna förebygga skador. På längre sikt ger grenpecifika tävlings-, tränings- och testdata idrottaren en utgångspunkt för jämförelser med dennes egen miljö. Samtidigt kan idrottaren se var hen befinner sig i jämförelse med andra idrottare. 

"När vi samlar in en stor datamängd får vi en bättre grund för grenspecifik analys. Vilka krav ställer den aktuella grenen eller idrotten på idrottaren och vilka egenskaper ska den som siktar på den internationella toppen ha i respektive åldersstadier? Detta styr även idrottarens träningsupplägg. Vi är också väldigt intresserade av allmänna, icke-grenspecifika data. Till exempel hur mycket idrottare i puberteten sover i genomsnitt, om de återhämtar sig tillräckligt, vilken näringsbas de har och så vidare", berättar Lehtimäki. 

"Det handlar om att stötta tränaren och idrottarens träning genom ökad kunskap. Vi tar analytiskt fram data som idrottarna och tränarna kan använda. De kan styra och anpassa träningsprocessen med hjälp av denna information."

Mika Lehtimäki

Chef, enheten för elitidrott, Finlands Olympiska Kommitté

Starkt partnerskap och samarbete 

Applikationen för träning inom elitidrotten bygger på produkten 360° Training and Wellbeing från TietoEvry och har skräddarsytts för Finlands Olympiska Kommitté. Utvecklingen av applikationen började med ett pilotprojekt 2019–2020. Arbetet fortsätter med tester inom ett ökande antal grenar/idrotter och med allt fler datakällor. 

I pilotskedet utvecklades systemet i samarbete med tränare inom friidrott och skidgrenen nordisk kombination. Data har samlats in och sammanställts från träningsdagboken eLogger, Polars databas Polar Flow samt de test- och hälsouppgifter som idrottare och tränare kontinuerligt fört in i applikationen. 

"Systemet sammanställer uppgifterna. När tränaren har alla idrottare i gruppvyn får hen enkelt en helhetsuppfattning om idrottarnas aktuella status och kan fatta beslut om träningen", berättar Olli Ohtonenchef för det olympiska träningscentret Vuokatti-Ruka. 

I fortsättningen är tanken att få hela idrottssamfundet att delta i utvecklingsarbetet, vilket enligt Olympiska kommitténs digitaliseringschef Juha Saapunki avser träningscenter, idrottsinstitut, grenförbund och idrottsföreningar tillsammans med alla tränare och idrottare som verkar i dem. Andra livsviktiga partners är Forskningscentralen för tävlings- och elitidrott, idrottsvetenskapliga fakulteten och fakulteten för informationsteknologi vid Jyväskylä universitet samt övriga universitet och högskolor. 

"Det är inte möjligt att bygga upp den här helheten utan IT-aktörer som TietoEVRY. Utöver systemleverantören har vi naturligtvis också leverantörer av olika IoT-system som partners. I det här projektet har vi samarbetat med till exempel Polar. Det är fint att det finns världsledande kompetens inom digital mätteknik för idrott i Finland", säger Saapunki. 

"Målet för samarbetet med TietoEVRY var att ta fram en lösning som förbättrar användningen av data inom elitidrotten."

Juha Saapunki

Digitaliseringschef, Finlands Olympiska Kommitté

Läs mer om våran Intelligent Wellbeing lösning.

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn