noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vertaisarviointipalvelu mahdollistaa huipputason tehohoidon Suomessa

On aika tuoda vertaisarviointi kaikkien lääketieteen alojen saataville. Palkittu yhteistyö on auttanut myös kansallisen tilanteen hahmottamisessa koronapandemian aikana.

Tutustu laatupäiviin videolta!
Olli Kiiski

Team manager, Product Owner

Haaste

Kehittää ja tuottaa tietoturvallinen palvelukokonaisuus suomalaisen tehohoidon ja anestesiatyön laadun tueksi, johon voidaan kerätä sairauden ydintiedot automaattisesti ja näin sujuvoittaa tiedonkeruuta sekä raportointia. Mahdollistaa luotettavan tiedonkeruun ja hoitotyön laadun parantaminen kansalliseen laaturekisteriin.

Ratkaisu

Vertaisarviointipalvelun ansiosta pystytään tallentamaan lähes automaattisesti sairauden laatua, vaikeusastetta, annettua hoitoa sekä sen tulosta koskevat ydintiedot teho-osastojen tietojärjestelmistä. Keskeinen tekijä hyvälaatuisen tiedon tuottamisessa on tietojen validointi. Lopuksi tiedot tallennetaan kansalliseen laatutietokantaan. Palvelun avulla saadaan luotettavaa tietoa hoidon onnistumisesta, kehityskohdista sekä kevennetään hoitotyön ohessa tehtävää raportointia.

Asiakkaasta

Suomalaisten aikuisteho-osastojen laadunseuranta- ja vertaisarviointipalvelu on toteutettu Suomen Tehohoitokonsortion, sairaanhoitopiirien ja THL:n käyttöön. Laadunvalvonta- ja vertaisarviointijärjestelmään kuuluvat kaikki Suomen sairaanhoitopiirit sekä kaikki teho-osastot, muutamia erikoisteho-osastoja lukuun ottamatta. Mukaan on tullut yksittäisiä teho-osastoja myös Sveitsistä ja Virosta.

Tukee hoitotyön onnistumista ja keventää tiedonkeruuta. Mukautuvaa järjestelmää voidaan soveltaa useiden lääketieteen alojen vertaisarviointiin ja tiedonkeruuseen.

Automatisoitua ja turvallista

Tukee hoitotyön onnistumista ja keventää tiedonkeruuta. Mukautuvaa järjestelmää voidaan soveltaa useiden lääketieteen alojen vertaisarviointiin ja tiedonkeruuseen.

Sujuvaa kommunikointia ja yhteistä kehitystyötä asiantuntevan tiimin kanssa. Laatupäivillä jaetaan oppeja ja kehitytään yhdessä. Vertaisarviointi mahdollistaa laadukkaan hoidon kaikkialla Suomessa.

Inhimillistä palvelua hoidon tukena

Sujuvaa kommunikointia ja yhteistä kehitystyötä asiantuntevan tiimin kanssa. Laatupäivillä jaetaan oppeja ja kehitytään yhdessä. Vertaisarviointi mahdollistaa laadukkaan hoidon kaikkialla Suomessa.

Saadaan vertailukelpoista, kehittynyttä tietoa hoidon ja yhteistyön tuloksista, vaikuttavuudesta ja resursseista. Tietoja hyödynnetään hoitotyön ja sen laadun kehittämisessä ympäri Suomen.

Tutkitusti parempaa hoitoa

Saadaan vertailukelpoista, kehittynyttä tietoa hoidon ja yhteistyön tuloksista, vaikuttavuudesta ja resursseista. Tietoja hyödynnetään hoitotyön ja sen laadun kehittämisessä ympäri Suomen.

Huipputason tehohoitoa tehdään yhteistyössä

Suomalaisten yliopisto- ja keskussairaaloiden tehohoidon vertaisarviointipalvelun, Suomen Tehohoitokonsortion johdosta Suomessa saadaan luotettavaa tietoa tehohoidon onnistumisesta ja tuloksista. Pitkään jatkunut yhteistyö, nopea kommunikaatio ja avoin yhteistyö ovat rakentaneet vakaan pohjan huipputason tehohoidolle.

Vertaisarviointipalvelussa avainasemassa ovat olleet toteutunut tehohoito ja hoidon tulosten dokumentointi. Vuodesta 1994 saakka käynnissä olleen vertaisarviointipalvelun tietoja hyödynnetään tehohoidon ja anestesiahoidon kehittämisessä ympäri Suomen. “Tehohoito dokumentoidaan yhtenäisen järjestelmän avulla ja merkittävä osa tiedonkeruusta on automatisoitua, mikä vapauttaa aikaa hoitotyöhön,” Itä-Suomen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen sanoo.

Laaturekisterin ja vertaisarvioinnin johdosta on voitu kerätä tilastotietoa siitä, paljonko potilaita on hoidettu, kuinka vaikeasti sairaita potilaat ovat olleet ja millaista tehohoitoa on tarvittu. Näin saadaan vertailukelpoista, kehittynyttä tietoa hoidon ja yhteistyön tuloksista, vaikuttavuudesta ja resursseista.

“Hoito on hyvää joka puolella Suomessa. Tämä on tärkeä ymmärtää. Se kertoo myös siitä, että hoitajien ja lääkäreiden koulutus on tasalaatuista. Hoitohenkilökunta on pätevää ja osaa tehdä sen työnsä hyvin,” Tehohoitokonsortion puheenjohtaja sekä Kuopion yliopistollisen tehohoidon osaston ylilääkäri Stepani Bendel kertoo.

Vertaisarvioinnin laatupäivät - avointa keskustelua ja oppimista. Katso video!

Artikkeli jatkuu videon alapuolella.

Katso video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

Olennaisin hyöty tässä on, että tämä on integroitu meidän normaaliin tietojärjestelmään. Kaikkea dataa tarvitse syöttää manuaalisesti, vaan meillä on automaattinen tiedonsyöttö, joka toimii.

Stepani Bendel

Tehohoitokonsortion puheenjohtaja, Kuopion yliopistollisen tehohoidon osaston ylilääkäri

Tehohoidon kansallista tilannekuvaa koordinoidaan Kuopiossa

Koronaepidemian aikana Kuopiossa tehtäväksi on otettu tehohoidon paikkojen kansallinen koordinointi. Koordinoivan sairaalan tehtävänä on varmistaa potilassiirtojen sujuvuus yhteistyössä lähettävän ja vastaanottavan yksikön kanssa. “On pyritty luomaan tilannekuvaa siitä, miten teho-osastoilla eri puolilla Suomea menee. Jonkin verran olemme sen lisäksi sentraalisantrana hoitaneet siirtoja teho-osastoilta toiselle,” professori Matti Reinikainen kuvailee.

Pitkällä yhteistyöllä ja luottamuksella on suuri merkitys onnistuneen raportoinnin mahdollistamisessa. Laaturekisterin avulla voidaan esimerkiksi arvioida pitkän aikavälin tietoa siitä, missä tehohoitopotilaat Suomessa tyypillisesti ovat. “Koronapandemiatilanteen vaatimat lisätoimet on ylipäätään päästy tekemään siksi, että ne on voitu liittää laaturekisterin muuhun dataan,” ylilääkäri Stepani Bendel sanoo.

Voidaan sanoa, että yhteistyö on mahdollistanut sen, että hoito on paitsi tasalaatuista, myös hyvälaatuista, riippumatta siitä missä päin Suomea sairastuu.

Matti Reinikainen

tä-Suomen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon professori

Laatupäivät mahdollistavat yhdessä kehittymisen

Tietoevryn toteuttaman vertaisarviointipalvelun ja laadunkehittämistoiminnan tukena järjestetään myös vuosittain laatupäivät, jotka tarjoavat mahdollisuuden avoimeen keskusteluun sekä keskinäiselle oppimiselle. Laatupäivillä esitellään tehohoidon tuloksia ja keskustellaan vertaillen eri yksiköiden välillä.

“Analysoiva keskustelu, jota laatupäivillä käydään, on erittäin arvokasta. Laatupäivien yhteydessä vuosittaiset tuloskeskustelut ja muodostuneet vastuulääkäriverkostot edistävät myös tutkimushankkeiden toteutumista,” professori Matti Reinikainen kertoo.

“Olemme huomanneet, että vertailut auttavat viemään hoitotuloksia kaikilla toimijoilla parempaan suuntaan. Yhteydenpito ja kommunikaatio on mutkatonta, eikä tarvitse poikkeustilanteessa miettiä, kehen tulisi olla yhteydessä. Emme pääsisi keskustelemaan samantyyppisten osastojen kanssa vastaavalla tavalla ilman laatupäiviä,” ylilääkäri Stepani Bendel sanoo.

Kansalliseen tehohoitokonsortioon on saatu mukaan myös tehohoito-osastoja Sveitsistä ja Virosta. Tulevaisuuden mahdollisuutena Reinikainen näkee, että vertaisarviointitietoja voitaisiin jakaa myös kansainvälisellä tasolla. “Pohjoismaiden ja Hollannin välillä olisi vahva intressi yhteiseen laaturekisteriin, jolla voitaisiin vertailla hoitotuloksia valtioiden rajojen yli. Se mahdollistaisi uudella tavalla tieteellisen tutkimustyön ja sitä kautta hoitojen kehittämisen,” professori Matti Reinikainen lisää.

Vertaisarviointipalvelu on vuosien saatossa kehittynyt hienosti toimivaksi systeemiksi ja yhteistyöksi.

Matti Reinikainen

Itä-Suomen yliopiston anestesiologian ja tehohoidon professori

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä