noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Möjligheterna med IoT inom digital transformation – och 3 tips för att lyckas

Internet of Things (eller Sakernas Internet) är en viktig komponent i en mer övergripande digital transformation, och detta är den första i en serie artiklar på det temat

Michael Westberg / december 15, 2022

IoT är en viktig del av det nya IT-landskap som växer fram och möjliggör för helt nya ekosystem, affärsmodeller och applikationsområden.

När man gör en sökning på "Internet of Things" får man fram ett antal mer eller mindre tekniska definitioner.

Jag tycker man kan se på IoT som integrationen av fysiska objekt, sensorer och maskiner (saker eller ”things") med det globala telekommunikationsnätet, där sakerna blir synliga i och interagerar med den digitala eller "virtuella" miljön. Det ger oss en helt ny nivå av interaktivitet med vår fysiska miljö, som konsumenter och i industri och samhälle. Resultaten kan bland annat vara bättre och effektivare sjukvårdstjänster, snabbare och effektivare omvandling till ett hållbart samhälle och nya intäktsströmmar för företag.

Möjligheterna med IoT är enorma

IoT har nått en punkt där det gått från att användas fläckvis i ”applikationssilos” och i tidiga nischmarknader till att bli en bärande del i en exponentiellt växande våg av nya produkter och tjänster i vår vardag – både privat och yrkesmässigt. Enligt Ericsson kommer uppkopplade saker att ha en genomsnittlig årlig tillväxt på 18 % de kommande åren – över en fördubbling på fem år (källa: IoT connections forecast – mobility report 2022). Jag tror dessutom att detta är i underkant eftersom vi kommer att se en teknisk konsolidering och strömlinjeformning, nya nätverkseffekter och lägre kostnader baserat på högre volymer, vilket snabbar på tillväxten ytterligare.

IoT är en viktig del av en våg av disruptiva teknologier som nu blir standardkomponenter i ett nytt IT-landskap, där vi på Tietoevry är mycket delaktiga: Artificiell intelligens, maskin-inlärning och distribuerad molnberäkning är förmodligen de mest relevanta i ett IoT-sammanhang. Vi kan redan se dramatiska omvälvningar i hela sektorer, som i fordon och transportindustrierna, drivet av nya aktörer som till exempel Tesla (vars affärsmodell är en potent blandning av cellulär IoT, Moln-tjänster (”cloud-native” teknologier), artificiell intelligens och Li-Io-batterier. Detta driver nya effektiviseringar - enligt Bloomberg NEF är kostnaden Li-Io batterier för fordon en femtedel idag jämfört med 2013 och trots en rekyl 2021 räknar man med fortsatt prisfall på batterier på ca 10% per år under kommande år

Nya ekosystem, affärsmodeller och applikationsområden växer fram i en ”Schumpeters storm” av kreativ förstörelse.

Hur ska man då arbeta med strategiarbete, införande och drift etc. kring IoT-baserade tjänster, som ju är en fundamental del av den digitala transformationen av företag och offentlig sektor?

Baserat på allt det ovanstående, och på de många kunddialoger och kundleveranser vi har på Tietoevry, ser jag följande:

Tekniskt sett måste vi kunna planera för full skalbarhet i alla dimensioner, för ”end-to-end” säkerhet och integritetshantering, integration och interoperabilitet och inte minst återanvändning av gemensamma tillgångar för olika applikationer. Realtidsinformation om den fysiska miljön kommer att bli en ännu mer värdefull tillgång. En lika viktig aspekt är att beräkningskapacitet; algoritmiska intelligensen och därmed beslutsfattande (automatiserat eller med en människa inblandad) kommer att distribueras på ett mycket mer finkornigt och dynamiskt sätt.
Affärsmässigt, strategiskt och operativt måste vi kunna navigera i ett nytt konkurrenslandskap, med nya affärsmodeller (som att produkter levereras som tjänster) och förstå hur vi bäst kan omsätta de nya effektivitetsvinster som möjliggörs. Att skapa användbar information och ny kunskap från de nya dataströmmarna blir en kritisk framgångsfaktor. Partnerskap, samskapande (co-creation) och styrning av nya ekosystem blir ännu viktigare.
De bakomliggande drivkrafterna bakom den digitala transformationen är teknikbaserade, MEN för att lyckas måste vi hantera de mänskliga och samhälleliga aspekterna för att få den effekt vi vill och inte minst för att undvika negativa konsekvenser. Ur ett mänskligt och organisatoriskt perspektiv måste vi vara agila, säkerställa att rätt kompetens finns tillgänglig och att applikationer och deras gränssnitt verkligen är användbara och till avsedd nytta. Att uppfylla juridiska och etiska krav på personlig integritet och säkerhet är naturligtvis av största vikt. Om vi inte fullt ut införlivar de mänskliga dimensionerna i planeringen från början kommer vi att missa nya möjligheter, misslyckas med våra investeringar och riskera bakslag i media och samhälle.

Införandet av IoT och digital transformation går i varierande takt i olika branscher och konsumentsegment, men jag är övertygad om att vi om några år kommer att blicka tillbaka och bli förvånade över de massiva förändringarna vi har upplevt i våra professionella och personliga liv.

Vi på Tietoevry Create är experter på att planera, bygga lösningar och genomföra digital transformation, med djup kompetens inom både den senaste mobila tekniken och IoT, och i alla IT-relaterade aspekter av både privat och offentlig verksamhet. Vår starka och unika position både i Norden och internationellt gör det möjligt för våra kunder att realisera förbättrade och helt nya värdefulla tjänster och processförbättringar. Vi är väl förberedda för att hjälpa våra kunder att lyckas med IoT som en integrerad del av nuvarande och framtida aktiviteter!

Kontakta gärna mig för att få veta mer

Michael Westberg
Senior Digital Strategy Consultant, Tietoevry Create

Michael has worked with telecommunications and IoT for many years and has extensive experience of how customers can use IoT to create value & accelerate the digital transformation in both industry and public sector. He is deeply engaged in new IoT-related tools, such as advanced 5G services, Private Networks, AI/MA and edge computing, etc. Michael has also worked extensively with IoT for utilities and Smart Cities. He has a deep interest in the digital transformation of the energy and public sectors as a key enabler for a sustainable future

Författare

Michael Westberg

Senior Digital Strategy Consultant, Tietoevry Create

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn