noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ett steg i rätt riktning

IT-driftsutredningens delbetänkande som presenterades idag är ett steg i rätt riktning. För den som trodde att det skulle lösa alla utmaningar, är dock risken för besvikelse stor.

Thomas Brånfelt / januari 15, 2021

IT-driftsutredningens delbetänkande som presenterades idag är ett steg i rätt riktning. Det bidrar till att skapa tydlighet kring lagligheten för utkontraktering till privata leverantörer utifrån Offentlighets- och sekretesslagen.

Det är bra att utredningen föreslår en sekretessbrytande bestämmelse men det kommer att bli diskussion och debatt om de resonemang som utredningen gör i delbetänkandet.

Delbetänkande ”Säker och kostnadseffektiv it-drift – rättsliga förutsättningar för utkontraktering” (SOU 2021:1) lämnades idag över från utredaren Annelie Roswall Ljunggren till Infrastrukturdepartementet. Delbetänkandet behandlar de rättsliga förutsättningarna, kartläggning av it-kostnader bland myndigheter samt omvärldsbevakning avseende Europa.

För den som trodde att delbetänkandet skulle lösa alla utmaningar, som blivit mer påtagliga i och med EU-domstolens dom ”Schrems II”, är det stor risk att besvikelsen blir stor. Utredningens uppdrag har hela tiden utgått från Offentlighets- och sekretesslagstiftning (OSL) och den osäkerhet som funnits kring röjandebegreppet; inte att lösa utmaningar med till exempel tredjelands rättsordning utifrån gällande lagstiftning i EU.

Utredningen presenterar idag ett lagförslag med en sekretessbrytande bestämmelse i OSL som träffar teknisk bearbetning och lagring, en sedan tidigare vedertagen definition i lagstiftningen. Den sekretessbrytande bestämmelse som gäller både för myndigheter och privata leverantörer säkerställer att det är lagligt att utkontraktera till privata leverantörer och ta del av sekretessbelagd information utan att det strider mot eventuella sekretessbestämmelser.

Lagförslaget i kombination med Lag 2020:914 om tystnadsplikt vid utkontraktering som trädde i kraft vid årsskiftet, där anställda på privata företag och dessas underleventörer omfattas av en lagstiftad tystnadsplikt, medför att det kommer att finnas ett gott skydd och laglig grund vid utkontraktering för de tjänster som ryms inom teknisk bearbetning och lagring.

Det är ett steg i rätt riktning och en förutsättning för att myndigheter, kommuner och regioner ska kunna dra nytta av den kompetens, effektivitet och innovationskraft som finns i den svenska it-branschen.

Utredningens förslag innebär inte att myndigheter måste utkontraktera sin it-drift. Frågan om utkontraktering ska även framöver avgöras från fall till fall utifrån vad som är lämpligt med hänsyn tagen till respektive myndighets uppdrag och verksamhet. Utredningen lagförslag säkerställer att det är möjligt utifrån ett offentlighets- och sekretessperspektiv att ukontraktera it-drift.

Modernisera begreppet ”teknisk bearbetning och lagring”

Att utredningen använder det nuvarande och etablerade begreppet ”teknisk bearbetning och lagring” kan tyckas som ett enkelt sätt att täcka in en stor del av de tjänster som utkontrakteras, men begreppet i sin nuvarande form missar flera av de it-driftstjänster som myndigheter överlåter åt andra att utföra. Det behövs en uppdaterad och modern definition av begreppet ”teknisk bearbetning och lagring” som tar avstamp i var vi befinner oss i samhällsutvecklingen. Detta är inget som utredningen tagit tag i. Framöver måste begreppet uppdateras för att omfatta de it-tjänster som i dagsläget som levereras av både privata leverantörer och myndigheter som inte träffas av begreppet, exempelvis supportpersonal som tar del av information vid fjärrstyrning.

Utredningen är omfattande och det handlar om ett komplext juridiskt och teoretiskt resonemang. Utredningens bakomliggande resonemang behöver analyseras av både myndigheter och it-branschen. Vi kommer med säkerhet få se, både i den offentliga debatten och i remissvaren, att det framförs invändningar mot hur utredarna resonerat även om det slutgiltiga lagförslaget på en sekretessbrytande bestämmelse i OSL kommer anses som nödvändigt och bra.

Debatten kan bli högljudd

Exempel på områden som kommer att diskuteras är tolkningen av begreppet ”utlämnande” och logiken gällande synen på analoga och digitala skyddsåtgärder, dokument inlåsta i lådor kontra information som är krypterad.

Det är viktigt att infrastrukturdepartementet och Regeringen gör en noggrann analys av de konsekvenser som resonemangen i utredningen kan få på framtida tolkningar inom offentlig förvaltning och vid domstolsprövningar. Det är även viktigt att man initierar en modernisering och utvidgning av begreppet teknisk lagring och bearbetning för att omfatta hela den bredd av it-tjänster som i tillhandahålls av privata företag och myndigheter i dagsläget.

Vi på TietoEVRY är positiva till utredningens lagförslag som ger branschen tydlighet gällande lagligheten kring OSL och utkontraktering men den stora och den viktigaste frågan kring hur staten och dess myndigheter ska hantera sin it-drift på ett säkert och kostnadseffektivt sätt kvarstår dock. Det svaret kommer vi inte få förrän i höst när hela utredningen är klar.

Thomas Brånfelt
Affärsutveckling och strategi, offentlig sektor, Sverige

Författare

Thomas Brånfelt

Affärsutveckling och strategi, offentlig sektor, Sverige

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn