noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Kyselytutkimus: Suomalaiset naiset kokevat teknologia-alan tylsänä ja monimutkaisena – hakeutuvat edelleen alalle miehiä harvemmin

29 maaliskuuta 2022

Tietoevryn teettämän kyselytutkimuksen* mukaan suomalaisten naisten mielikuva teknologia-alasta on tylsä ja monimutkainen. Myös naisten tietotaso alaan liittyvistä uramahdollisuuksista on heikompi kuin miehillä ja teknologia-alalle suuntautumista harkitaan edelleen harvemmin. Kysyntä monipuolisista osaajista on kuitenkin kova, minkä takia tarvitaan jatkuvia toimia alaan liittyvien mielikuvien purkamiseksi ja muuttamiseksi.

Miesten ja naisten välillä ilmeni selkeitä eroja teknologia-alaan liittyvän tietotason ja mielikuvien osalta. Kyselyyn vastanneista 15–25-vuotiaista koulua käyvistä tai opiskelevista naisista vain 6 % koki omaavansa hyvät tiedot uramahdollisuuksista teknologia-alalta. Miehillä tilanne oli selvästi parempi, sillä 26 % koki uramahdollisuuksiin liittyvän tietotasonsa hyväksi.

Teknologia-alaa harkitsee vain 16 % nuorista naisista, roolimalleja kaivataan

Koululaisten ja opiskelijoiden keskuudessa suuntautumista teknologia-alalle harkitsi 16 % kyselyyn vastanneista naisista, kun taas miehistä vastaava luku oli 33 %. Toimialaan liittyvät mielikuvat ja käsitys työnkuvista voivat vaikuttaa merkittävästi halukkuuteen hakeutua alalle.

”Tutkimuksen tulosten perusteella naiset näyttävät kokevan alan monimutkaisena ja miesvaltaisena. Miehillä mielikuvissa korostuu taas jännittävyys. Yhteiskuntamme digitalisoituessa teknologia-alalla on yhä enemmän valtaa tulevaisuuden rakentamisessa. Vaikutukset koskettavat meitä kaikkia ja palveluiden on huomioitava ihmiset monenlaisista lähtökohdista – siksi myös alalle tarvitaan laajasti erilaisia osaaja sekä monenlaisista taustoista tulevia ammattilaisia”, sanoo Tietoevryn Suomen maajohtaja Satu Kiiskinen.

Suomalaisten ja erityisesti nuorten näkemyksiä on tärkeä kartoittaa, sillä teknologia-alalla vallitsee jatkuva osaajapula. Teknologia-alalla naiset ovat olleet aliedustettuina jo pitkään ja Suomessa alan osaajista arviolta vain 22 % on naisia. Tietoevryn YouGov-tutkimustoimistolla teettämässä selvityksessä kysyttiin tuhannelta yli 15-vuotiaalta Suomessa asuvalta henkilöltä näkemyksiä IT-alasta ja sen houkuttelevuudesta.

”Kehityssuunta on ollut viime vuosina oikea ja teknologia-alalle hakeutuvien naisten määrä on kasvussa. Naishakijoiden osuus ICT-aloilla on tuplaantunut viidessä vuodessa. Tästä huolimatta tarvitaan edelleen toimia, joilla voidaan vaikuttaa alaan liittyviin mielikuviin – on kriittistä, että positiivinen kehitys jatkuu. Naisten kohdalla yksi syy olla hakeutumatta alalle voi johtua esimerkiksi siitä, että koulutus- ja uramahdollisuuksista ei olla kuultu peruskoulun tai toisen asteen opintojen aikana riittävästi”, Kiiskinen kertoo.

Suomessa toteutetussa tutkimuksessa kysyttiin kantaa myös siihen, miten toimialan houkuttelevuutta voidaan lisätä. Vastaajat kokivat, että uravalintoihin vaikuttavat omat vanhemmat ja lähipiirissä olevat roolimallit.

Kyselyyn vastanneista 15–25-vuotiaista naisista 68 % koki tarpeelliseksi sen, että yritykset tekevät näkyvämmäksi erilaisia uramahdollisuuksia teknologian ja IT:n parissa, ja puolet toivoi näkevänsä enemmän teknologian parissa toimivia naispuolisia roolimalleja. Lisäksi kolmasosan mielestä yritysten pitäisi tehdä näkyvämmäksi sen, miten tärkeä rooli teknologialla on yhteiskunnan kehityksessä.

Tasa-arvon ja monimuotoisuuden saavuttaminen vaatii selkeitä tavoitteita ja käytännön tekoja

Naisten kannustaminen ja rekrytointi alalle on vain yksi osa laajempaa inklusiivisuuden ja monimuotoisuuden edistämisen kokonaisuutta, johon Tietoevry on vahvasti sitoutunut. Yhtiö on asettanut tavoitteekseen kasvattaa henkilöstössään naisten määrän 40 %:iin vuoteen 2026 mennessä ja 50 %:iin vuoteen 2030 mennessä.

Tällä hetkellä Tietoevryn globaalista henkilöstöstä naisia on 29 % ja Suomessa 31 %. Yhtenä konkreettisena toimenpiteenä yhtiö on ottanut käyttöön SHE-tasa-arvoindeksin, joka on pohjoismainen riippumaton vastuullisuusindeksi. Se vertailee yrityksiä erilaisten tasaarvomittareiden perusteella.

“Monimuotoisuus ja inklusiivisuus ovat ainoa oikea suunta yrityksille. Kaikilla pitäisi olla yhtäläiset oikeudet ja mahdollisuudet työelämässä. Asiat, joita mitataan, tulevat usein myös tehdyksi – yrityksille on myös tärkeää nähdä konkreettiset pienet askeleet numeroina. Tämä on yksi niistä syistä, miksi perustimme tasa-arvoa mittavaan SHE-tasa-arvoindeksin”, SHE Communityn toimitusjohtaja Astrid Skaugseth sanoo.

Tietoevry on myös mukana toteuttamassa 30.3.2022 Helsingin Kaapelitehtaalla järjestettävää SHE Conference 2022 -tapahtumaa. SHE Conference keskittyy teemoissaan tasa-arvoon, sosiaaliseen vastuuseen, osallisuuteen, kestävään kehitykseen ja innovaatioihin.

Puhujina nähdään muun muassa Nasdaq Helsingin Henrik Husman, Tietoevryn Satu Kiiskinen, EY:n Christin E. Bøsterud, monimuotoisuus- ja inklusiivisuusasiantuntija Sara Salmani sekä Pride-yhteisön puheenjohtaja Panu Mäenpää.

Lue lisää SHE-konferenssista ja ohjelmatarjonnasta osoitteessa: https://www.sheconference.no/program-helsinki

*Tietoevryn teettämän kyselyn suoritti YouGov-tutkimustoimisto. Yhteensä 1 004 CAWI-haastattelua (tietokoneavusteinen verkkohaastattelu) toteutettiin yli 15-vuotiaille suomalaisille 22.-28.2.2022 välisenä aikana.

Lisätietoja:

Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, +358 40 570 4072

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä