noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS Projektmodell

PPS projektmodell ger stöd för alla typer av projekt. Modellen är skalbar, bygger på praktiska erfarenheter och ligger i linje med standarder inom området.

Projektmodellen med fokus på att skapa nytta

PPS projektmodell visar vad som ska göras, hur det bör göras och vem som ansvarar för vad. Praktiskt stöd för projektstyrningen finns i de olika färdighetsavsnitt och mallar etc. som ingår i projektmodellen.

Projekt är olika, förutsättningarna och behovet av styrning varierar. Allt som är beskrivet i projektmodellen kan inte - och behöver inte - användas i alla projekt. Att göra medvetna val och behovsanpassa användningen av modellen är en nödvändig del av projektledningens vardag. I projektmodellen finns stöd för hur man gör i form av färdigheter, mallar, checklistor, arbetsgångar och rollbeskrivningar. Projektledningen ansvarar för att leverera det överenskomna projektmålet.

PPS projektmodell för projektledning beskriver de tre faserna; förberedelse, genomförande och avveckling. Faserna kompletteras av Beslutspunkter, där styrgruppen fattar beslut, och de steg som projektet behöver genomgå. Stegen innehåller stöd som beskriver hur man gör i form av färdigheter, mallar, checklistor, arbetsgångar och rollbeskrivningar.

PPS projektmodell består av tre faser, förbereda, genomföra och avveckla.

 

Förberedelsefasen i projekt

Förberedelse avser arbetet mellan BP1 och BP3. Syftet är att definiera vad projektmål och avgränsningar samt hur arbetet praktiskt ska genomföras. En projektplan som inkluderar ett projektmål ska vara överenskommet med styrgruppen vid BP3 och utgör grunden för genomförandet.

I förberedelsearbetet väljer man vilken produktionsstrategi för genomförande som är mest lämplig. PPS-modellen kan användas på ett flexibelt sätt och det är lätt att kombinera exempelvis agilt och vattenfall i samma projekt.

PPS Projektmodell produktionsstrategier

Produktionsstrategierna kan även kombineras så att de passar behov och organisation.

 

Genomförandefasen i projekt

Här skapas de resultat som leder till att projektmålet uppfylls. Hur resultaten skapas och med vilken strategi arbetet genomförs kan variera, men styrmodellen kan alltid användas. En allt vanligare strategi är agilt. En aktiv återkoppling av behov, åtaganden och resultat kompletteras med en ordnad hantering av ändringar. Nyttan stäms av kontinuerligt under projektets gång för att säkerställa ett användbart resultat och ett lyckat projekt.

 

Avvecklingsfasen i projekt

Avveckling innebär återlämning av de resurser projektet har använt. En summering av projektets förlopp och gjorda erfarenheter samlas i en slutrapport för att kunna återanvändas i framtida projekt. Projektet stängs i BP8.

PPS-modellen är mycket mer än bara en projektmodell

PPS-modellen är ett komplett stöd för hela verksamheten från strategisk styrning, effektstyrning, förändringsledning till projektstyrning. Modellen ger stöd för alla roller och tydliggör vilket ansvar och befogenheter dessa roller bör ha. Att rollererna samverkar är centralt i modellen och det finns mycket stöd för ledarskap och samverkan. Projektmodellen innehåller även guider och mallar. Modellen är idag så mycket mer än bara en projektmodell. Läs mer om hela PPS modellen

För att lära sig mer om projektmodellens innehåll och struktur finns ett flertal projektledarutbildningar

PPS är även med och bidrar i utvecklingen av standard gällande projekt på SIS - Svenska institutet för standarder.

 

Projektmodellens koppling till effektmål och förändring i verksamheten

Projektet fokuserar på att uppnå det överenskomna projektmålet men behöver också vara medveten om vilken effekt projektet ska bidra till i verksamheten. För att projektet ska bidra till mesta möjliga nytta i verksamheten behöver man även jobba med förändringar i verksamheten. Detta arbete leds av effektägaren.

Effektägarens arbete fokuserar på att säkerställa effektmålet. Från tidigt initiativ och under hela arbetet med produktion av projektets resultat värderas effektmål och projektmål utifrån verksamhetsnytta och kostnad. Nödvändiga förändringar i verksamheten planeras och genomförs för att säkerställa att effektmålet uppnås. Effektägarens arbete inkluderar även att ge underlag för en övergripande prioritering av projektportföljen.

För att du ska lära dig mer om projektmodellens innehåll och struktur finns ett flertal  projektledarutbildningar

 

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn