noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Är dina integrationer säkra, under kontroll och redo för framtiden?

En analys av integrationsstrategin (integration assessment) ger dig insikt hur er information bäst integreras baserat på era behov nu och i framtiden.

Fredrik Tillström / april 18, 2023
Läs mer om våra tjänster

Kämpar ditt företag med långa implementationsprojekt och hamnar efter konkurrenterna på digitaliseringsresan? Visste du att integration är en grundläggande förutsättning för en lyckad digitalisering?

En analys av integrationsstrategin hjälper dig att skapa en återanvändbar, innovativ och effektiv integrationsfunktion som minskar din totala implementationstid samtidigt som dina informationsflöden är säkra och uppfyller tillämpliga lagkrav.

Med digitaliseringsresan kommer många utmaningar. En av dem är hur information bör integreras. Att införa nya molnbaserade tjänster, ofta med inbyggda integrationsmöjligheter, gör det frestande att ta genvägar för informationsutbyten. Detta introducerar ofta en fragmenterad och autonom integrationsarkitektur som leder till:

 • Otillräcklig åtkomstkontroll samt ojämn nivå av informationssäkerhet.
 • Punkt-till-punkt-integrationer som kringgår integrationsfunktionen.
 • Bristande styrning och kontroll av integrationerna.
 • Otillräcklig övervakning och reaktiv incidenthantering.
 • "Hjulet" uppfinns om och om igen.

Om du känner igen något av dessa påståenden börjar ni få stora problem. Med en fragmenterad integrationsarkitektur är det mycket svårt att veta vilken information som delas, till vem den delas och när den delas, vilket ökar din angreppsyta för intrång. Detta är inte bara ett internt problem för företaget, utan myndigheterna ser allvarligt på detta eftersom försummande av säkerhet utgör ett brott mot regleringskrav inom GDPR.

Betydelsen av en bra integrationsfunktion

Det är viktigt att hitta en integrationsfunktion som passar din organisations behov och krav. En bra integrationsfunktion kommer att hjälpa till att skydda dina informationsresurser, centralisera åtkomstkontroll, ge kontroll över dina integrationer, möjliggöra innovation och förkorta implementerings- och leveranstiden av integrationer. Det är viktigt att integrationsfunktionen är ändamålsenlig och tillför värde till verksamheten.

Värdet av en integrationsstrategianalys

Analysen av integrationsstrategin tittar på din organisations integrationsbehov utifrån ett helhetsperspektiv. Tjänsten har flera fördelar och ger dig följande insikter:

Ett utifrån-och-in-perspektiv från en erfaren integrationsexpert

Bedömningen genomförs av en senior integrationsexpert. Med tillgång till expertens erfarenhet och kunskap kommer ni få värdefulla insikter om er nuvarande lösning, samt få nya perspektiv och innovativa förslag på lämpliga lösningar som passar era behov.

En uppdaterad bild av era informationsprocesser

Analysen kommer att ge dig er en uppdaterad bild av era nuvarande och framtida informationsprocesser och integrationsflöden. Detta är viktigt! Genom att ha information som utgångspunkt skiftas fokus från vad ni tekniskt kan göra till vad din organisation faktiskt vill och behöver. Detta steg innebär också att definiera önskad nivå av innovation, om och hur informationen ska kunna kombineras till nya tillgångar som skapar värde.

En specifikation över informationssäkerhet och uppfyllnad av lagkrav

Genom att ha informationsprocesserna som grund kan nivån av informationssäkerhet och åtkomsthantering specificeras. Det är viktigt att ha detta under kontroll eftersom det inte bara skyddar din organisations immateriella tillgångar, utan också säkerställer att ni uppfyller lagkraven.

Nuvarande styrning och processer kring integration

Att titta på ert nuvarande arbetssätt kring integration ger insikt om er organisations mognadsnivå för styrning och processer relaterade till integrationsfunktionen. Detta är viktigt på flera sätt och påverkar integrationsfunktionens resistens, säkerhet, effektivitet, time to market och hur lätt den är att underhålla.

En kartläggning av nuvarande integrationer

Att kartlägga alla era nuvarande integrationer kommer att visa den faktiska integrationsarkitekturen som er organisation har. Det är mer en regel än undantag att genvägar tas där system kommunicerar direkt med varandra. Dessa integrationer är ofta svåra att kontrollera, dyra att underhålla och kan innebära säkerhetskomplikationer. Att även titta på integrationer utanför integrationsplattformen kommer att hjälpa er organisation att minska säkerhetsproblem, förbättra kontrollen över integrationer och sänka kostnader.

Era nuvarande och framtida integrationsförmågor

Genom att analysera era systems integrationsförmågor kommer ni att kunna identifiera klyftor mellan vad ni kan göra och vad ni vill göra. Detta kommer att hjälpa er att definiera en integrationsarkitektur som är lämplig och ändamålsenlig för er organisation.

Förslag till en integrationsstrategi, styrningsmodell och målarkitektur

Integrationsstrategianalysen kommer att föreslå en strategi och en lösning som uppfyller era behov, passar er budget och fungerar med er befintliga lösningsarkitektur, inklusive en plan för styrning och en integrationsarkitektur på hög nivå. Den kommer också att ge förslag på teknologi som är ändamålsenlig med avseende på funktionalitet och kostnad.

En guide (roadmap) och handlingsplan för att implementera en målarkitektur

En handlingsplan för hur ni går från nuvarande till önskad funktionalitet, inklusive kostnadsestimat och tidsplan, är en viktig leverabel som gör integrationsstrategianalysen till ett beslutsunderlag för ledningen inom er organisation.

Genomgång av processen för analys av integrationsstrategin

Analysen faciliteras av en erfaren integrationsexpert. Facilitatorn har omfattande erfarenhet av systemintegration, djup kunskap om olika integrationsarkitekturer samt expertis i att skapa och leverera integrationsfunktioner.

Först definieras en övergripande omfattning för analysen. Vi skapar en gemensam förståelse för vilka områden som ska ingå och vilka resultat som förväntas. Omfattningen indikerar tiden som behövs för analysen samt engagemanget från er organisation.

En serie workshops och intervjuer planeras. För varje tillfälle identifieras nyckelintressenter och bokas för deltagande. Dessa intervjuer och workshops kan delas in i fem milstolpar:

 1. Kick-off
  Vi förfinar omfattningen och ger alla deltagare samma syn på analysen. Facilitatorn informerar om arbetssätt och etablerar ett nätverk av kontakter inom er organisation.
 2. Analys av er nuvarande situation
  Identifiering av nuvarande processer, system, integrationsförmågor, informationsflöden och arbetssätt (kontroll/styrning).
 3. Djupgående analys och definition av önskad funktionalitet och mål
  En mer detaljerad analys av system, processer och informationsflöden görs på utvalda områden. Djupgående intervjuer med nyckelintressenter genomförs vid behov. En definition av strategi, önskad funktionalitet och mål fastställs med en teknologiagnostisk utgångspunkt.
 4. GAP-analys och design av lösning
  GAP-analys mellan nuvarande situation och önskat mål. Design av styrningsmodell och lösningsarkitektur. Identifiering av möjliga kandidater för teknisk implementering av integrationsfunktionen. Skapande av en guide (roadmap) för att nå målarkitekturen.
 5. Presentation, handlingsplan, estimat
  Utveckla en handlingsplan för att realisera guiden. Beräkna kostnadsestimat. Presentation av strategi, lösning, slutsatser och resultat.

Deltagare från er organisation beror på omfattningen. Vanliga roller som behövs är: ledning, affärs- och IT-arkitekter, systemägare, ”super users” och eventuella nyckelresurser från era kunders organisationer.

Resultat och slutsats

Att ha en effektiv integrationsfunktion är en nyckelkomponent för en organisations digitalisering. När den implementeras på rätt sätt kommer den att möjliggöra att system blir mer oberoende och självständiga, vilket gör att de kan fokusera på sin kärnfunktionalitet. Hela systemarkitekturen kommer att vara löst kopplad och flexibel, där system kan bytas ut med minimal påverkan på andra system. Dessutom kan informationssäkerhet och åtkomstkontroll hanteras centralt så att ni följer lagar och regelverk. Genom att göra en Integrationsstrategianalys skapas möjligheten för er organisation att implementera denna funktion på ett sätt som passar er verksamhet. Det kommer att ge er insikt om var ni står idag och hur ni kan uppnå era mål på ett kostnadseffektivt sätt.

På en hög nivå är leverablerna av analysen följande:

 • En plan för att förbättra styrning, tillgänglighet, säkerhet och insyn av era informationsutbyten.
 • Analys av er nuvarande situation och integrationsförmågor.
 • Definition av er framtida strategi, behov och mål.
 • Gap-analys och guide för att uppnå den framtida strategin.
 • Föreslagen integrationsfunktion, inklusive styrningsmodell och övergripande arkitektur.
 • Detaljerat förslag på lösning, inklusive styrning, teknologi(er), integrationsarkitektur och tjänster.
 • Detaljerad handlingsplan om hur ni går från er nuvarande situation till er önskade funktionalitet inklusive kostnadsbedömningar och tidsplan.

En Integrationsstrategianalys är ett effektivt sätt för er organisation att få tillgång till en specialiserad expert på systemintegration och för att få värdefulla insikter om er integrationsfunktion från en utomståendes perspektiv. Vi på Tietoevry Create vill gärna berätta mer om denna tjänst. Tveka inte att kontakta oss för mer information. Vi hjälper dig att göra dina integrationer säkra, kontrollerade och redo för framtiden.

Fredrik Tillström
Senior Lead Integration Architect

Författare

Fredrik Tillström

Senior Lead Integration Architect

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn