noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Bara 20 procent av tillgänglig data nyttjas – en outtömlig resurs

Datasuveränitet och möjligheter inom dataekonomin

Wenche Karlstad / april 20, 2022

Mängden av tillgänglig data som vi omger oss med är gigantisk, och växer sig hela tiden större. Den outnyttjade potentialen i den här datan är enorm. Enligt Europeiska kommissionen förblir så mycket som 80 procent av all industridata outnyttjad.

Därför håller man nu på med att arbeta fram lösningar som gör det lättare för oss att utnyttja mer av den här datan. Till skillnad från många andra resurser är data en outtömlig resurs som kan återanvändas i all oändlighet. För många industrier finns det ett stort och dolt värde i detta.

Det finns flera, och delvis komplexa orsaker, till den bristfälliga nyttjandegraden. En anledning är att tekniken för att utvinna värdet ur datamaterialet inte utnyttjas fullt ut. En annan är att lagar och förordningar för lagring och överföring av data förändras.
Detta är något som de flesta branscher måste förhålla sig till. Oavsett om man driver en liten nätbutik med kunduppgifter, eller arbetar i en multinationell koncern, så blir tillgången till molnlagrad data allt viktigare.

 

En lösning på Privacy Shield problematiken

I juli, 2020, föll den så kallade Schrems-II domen vilket gjorde att "Privacy Shield" inte längre är giltigt som överföringsgrund för personuppgifter mellan europeiska och amerikanska myndigheter. Detta förstärkte behovet av digital suveränitet över såväl data som molntjänster.

De sektorer och branscher som påverkats mest av detta är de som är mest reglerade, särskilt den offentliga sektorn, hälso- och sjukvårdssektorn och finanssektorn. Men i praktiken har domen påverkat alla företag som omfattas av GDPR och andra bestämmelser.

Digital suveränitet handlar om rätten att äga data, bestämma var den ska lagras och vem som har kontroll över den. Även om detta innebär många utmaningar erbjuder det också väldigt många möjligheter.

Ett uttalande från Europeiska kommissionens ordförande Ursula von der Leyen och USA:s president Joe Biden i mars 2022 tyder dock på att en lösning på den juridiska problematiken kan vara på väg. De offentliggjorde att EU och USA nått en principöverenskommelse om en ny transatlantisk dataflödesförordning. Ett uppdaterat Privacy Shield-avtal är nu på gång och bör bli verklighet inom en snar framtid. Samtidigt så arbetar Europa med att stärka sin position på datafronten. Europeiska kommissionens datalag är ett initiativ som lanserades den 28 februari och som nu är ute på samråd.

 

2 700 miljarder svenska kronor i ökad BNP före 2028

Syftet med datalagen är att göra fler uppgifter tillgängliga, samt reglera tillgången och användningen av uppgifter inom både den offentliga och privata sektorn. Lagen syftar också till att stimulera ökad konkurrens genom datadriven innovation.

De nya reglerna förväntas leda till 270 miljarder euro i ökad BNP före 2028.
De nya föreslagna reglerna innehåller också kriterier kring hur molntjänster levererar sin beräknings- och lagringskapacitet utifrån hur dataekonomin byggs upp.
Den ökade användningen av enheter med IoT-tjänster (Internet of Things) till exempel, kommer att generera en ökad mängd data under en relativt kort tidsperiod. I smarta hem eller smarta kontor kan flera enheter ansluta till en och samma infrastruktur för att reglera ljus och värme baserat på förutsägbar data med hjälp av AI.

En annan aspekt syftar till att förbättra förutsättningarna för företag och konsumenter att konsumera molntjänster. Datalagen underlättar mer rättvis och öppen konkurrens mellan små- och medelstora företag (SMEs) och större aktörer. Det kommer att bli lättare att byta mellan olika tjänsteleverantörer tack vare att begränsningarna för utbyte och utnyttjande av data mellan olika sektorer minskar. Samtidigt ska vi kunna lita på att uppgifterna hanteras på ett säkert sätt.

 

Gaia-X-medlemskap

Tietoevry anslöt sig nyligen till Gaia-X, ett europeiskt partnerskap som syftar till att skapa ett enhetligt ekosystem för moln- och datatjänster i enlighet med europeisk lagstiftning. Sedan alliansen grundades i mitten av 2021 har den vuxit till långt över 300 medlemmar och fler ansluter sig hela tiden.

Tanken är att ett gemensamt digitalt ekosystem som självregleras av medlemmarna - med principer om öppen källkod - ska stimulera delning och tillväxt i en bred miljö.

Innovationspotentialen är enorm, men komplexa regleringar har hittills satt käppar i hjulen för framförallt mindre aktörer. Genom att förenkla och bygga upp bra standarder för datautbyte kan det bli lättare att utnyttja en större del av den data som finns tillgänglig.

 

Ökad innovation, smartare samarbeten

Ett närmare samarbete mellan europeiska molnleverantörer kan, tillsammans med datalagen, också stärka Europas betydelse inom ett område där framförallt amerikanska och kinesiska aktörer dominerar.

För de som äger och bearbetar stora mängder data är smidighet och öppenhet viktigt. Genom att främja nya, gemensamma lösningar kan vi göra det lättare att använda datan på nya sätt. Särskilt mindre aktörer kommer att gynnas av att korta vägen från innovation till nya tjänster.

Små och medelstora företag behöver ofta extern expertis för att kunna dra nytta av datahavet. Gaia-X, datalagen och ett nytt avtal om skydd av privatlivet kan bidra till smartare samarbeten, större flexibilitet och snabbare omstrukturering.

Ju lättare det är att få olika system att kommunicera, desto lägre blir tröskeln för att utveckla och anta nya lösningar. Utrymmet för möjligheter är enormt, oavsett om det gäller handel, industri, jordbruk eller forskning - bara för att nämna några. Tekniken utvecklas ständigt, och i takt med det kommer värdet av datan bara att öka.

Oavsett om det är ett offentligt, hybrid eller privat molnsystem måste data skyddas på rätt plats och i rätt molntjänst. Följande principer kan hjälpa till att göra rätt val för att skydda den ökade mängden data:

  • Rätt säkerhetsnivå för lagring av persondata och kritisk industriell data.
  • Skalbara tjänster för att anpassa behovet av ytterligare kapacitet under kortare perioder, som vid tidsfrister vad gäller att till exempel lämna in skattedeklarationer på nätet, eller särskilda försäljningskampanjer som "Black Friday".
  • Stabil infrastruktur med hög drifttid och tillgänglighet för grundläggande tjänster, vilket garanterar säker drift av stora datamängder.
  • Snabbhet, som lägger grunden för snabb utveckling, från idé till produktion, som i sin tur stimulerar ökad innovation av nya produkter och tjänster med smidiga verksamhetsmodeller.
  • Besparingar genom skalbara tjänster och automatiseringar, samt genom att minska den totala ägandekostnaden med egna lokala datacenter.
  • Hållbara lösningar i datacenter och kontor med grön energi; där en cirkulär användning av hårdvara räknas till en av de viktigaste värderingarna.

Tietoevry upplever en ökande efterfrågan på suveräna moln som kan säkerställa de nordiska organisationernas behov och uppfylla rättsliga krav. Vi är här för att guida er genom labyrinten, så tveka inte att kontakta oss.

Vi finns här för att guida dig rätt genom labyrinten – Läs om vår Sovereign Cloud-lösning.

Wenche Karlstad
Head of Digital Sovereignty Initiatives

Wenche is passionate about creating value for our customers and enabling growth with attractive service offerings. She has near twenty years of experience in the IT business with different roles within management and advisory, bringing new services to the market.

In her current role as Head of Strategic Differentiation Programs at Tietoevry Tech Services, she is leading a global team of experts and managers.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn