noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vad har värdegrund med digitalisering att göra?

EU arbetar mot en ”värdebaserad digital transformation” och vi i Sverige måste plocka upp bollen och starta diskussionen mellan myndigheter, kommuner och oss som leverantörer av digitala lösningar.

Magnus Kolsjö / januari 29, 2021

I slutet av 1990-talet aktualiserades inom ramen för Demokratiutredningens arbete vikten av ett offentligt etos. I utredningens slutbetänkande, ”En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet” (SOU 2000:1), konstateras:

”Som vi sett befinner sig statsförvaltningen i en miljö av konflikter mellan mål som var för sig är viktiga. Å ena sidan ska t.ex. demokratiska värden förverkligas; politisk demokrati och offentlig etik. Å andra sidan ska ekonomiska värden skapas; rationalitet, produktivitet och effektivitet… Varje offentligt system ska vårda denna helhet… För att hantera ansvaret klokt, med medborgarnas bästa för ögonen, måste stora ansträngningar göras för att utveckla personalens känsla för ett offentligt etos.”

Demokratiutredningens slutbetänkande, ”En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet” (SOU 2000:1).

Ett längre resonemang om konflikten mellan detta offentliga etos och det ekonomistiska synsätt som hade gjort sitt intrång i den offentliga förvaltningen på 1980-talet finns i ett föredrag av professor Lennart Lundquist i utredningens skriftserie, ”Lekmannastyre i experternas tid” (SOU 1998:102). Lundquist redogör för den offentliga förvaltningens särskilda position i samhället och de offentliganställdas roll som demokratins väktare. Han delar upp de värden som bör vägleda offentlig verksamhet i två grupper: demokrativärden och ekonomivärden. Demokrativärden är, enligt Lundquist, politisk demokrati, offentlig etik och rättssäkerhet. Ekonomivärden är kostnadseffektivitet, produktivitet samt funktionell rationalitet inbegripen yrkesskicklighet och professionalism.

Det tog några år innan demokratiutredningens förslag plockades upp av regeringen men sedan 2008 är ett av målen för den statliga arbetsgivarpolitiken att ”[d]e statsanställda ska ha kunskap om och förståelse för grundläggande värden i statsförvaltningen och rollen som statstjänsteman”. (prop 2007/8:1 utgiftsområde 2). Sedan dess har det gjorts flera insatser från regeringens sida och inom enskilda myndigheter för att arbeta med värdegrundsfrågor. Även flera kommuner och regioner har aktualiserat frågan. Idag ansvarar Statskontoret för webbplatsen Förvaltningskultur som innehåller en översiktlig genomgång av den statliga värdegrunden samt ett flertal verktyg och handböcker.  

Vad har då det här med digitalisering att göra? Handlar inte värdegrunddiskussionen om offentliganställda, deras uppdrag och mötet mellan offentliganställda och medborgare?

Det är helt riktigt att när frågan först väcktes så var det detta som var föremål för diskussionen. Men med en allt mer digitaliserad offentlig förvaltning där uppgifter i allt större utsträckning utförs av maskiner och där de mänskliga mötena ersatts av digitala kontakter så behöver vi ställa oss frågan hur värden som fri åsiktsbildning, demokrati, legalitet, objektivitet, respekt samt effektivitet och service kan värnas och komma till uttryck i en digitaliserad förvaltning.

EU:s ministerråd antog i december den så kallade Berlindeklarationen. Syftet med deklarationen är att försöka styra utvecklingen inom EU mot en ”värdebaserad digital transformation”. I deklarationen slås det fast att: ”Befintliga rättigheter, värderingar och rättsliga ramar i den Europeiska unionens gäller oavsett kommunikationsmedel och oavsett om man använder analoga, digitala, hybrid- eller integrerade format. Våra gemensamma grundsatser som rättsstatsprincipen, vår omsorg om mänsklig värdighet, rätt till självbestämmande och gemensamma etiska värden måste råda i den digitala världen.”

Digitalisering bör enligt deklarationen sätta människan i centrum samt bidra till att stärka medborgarnas egenmakt och tilliten i samhället. För att nå upp till detta pekas sju olika åtgärdsområden ut:

  1. Främja grundläggande rättigheter och demokratiska värden inom den digitala sfären
  2. Förbättra socialt deltagande och inkludering
  3. Främja digital egenmakt och digital kompetens
  4. Stärka tillit genom säkerhet i den digitala sfären
  5. Stärka Europas digitala suveränitet och interoperabilitet
  6. Skapa värdebaserade, mänskligt centrerade AI-system för användning i den offentliga sektorn
  7. Främja motståndskraft och hållbarhet

Om det är en svår uppgift att stärka värdegrunden i den offentliga förvaltningen när uppdraget är begränsat till att de anställda ska ha kunskap om och förståelse för grundläggande värden, vilket Statskontorets utvärdering från 2014 tyder på, så torde det vara än svårare att lösa frågan hur vår gemensamma värdegrund kan värnas och stärkas i en allt mer digitaliserad förvaltning.

Det är bra att EU:s ministerråd satt fokus på frågan med Berlindeklarationen. Nu måste den här bollen plockas upp av den svenska regeringen och våra riksdagspartier men det måste även leda till aktiva samtal inom myndigheter och kommuner. Självklart har vi som leverantör av digitala lösningar också ett ansvar att bidra till diskussionen, och det gör vi gärna.

Magnus Kolsjö
Lead Business Consultant

Författare

Magnus Kolsjö

Lead Business Consultant

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn