noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Klimaendringer gir større risiko - kan påvirke finansieringen av bedrifter

07 juli 2021

Klimaendringer gir større risiko - kan påvirke finansieringen av bedrifter

(Kristiansand/ Fornebu, 7. juli 2021) Endringer i klima og bærekraft er i ferd med å bli en vesentlig del av risiko- og lønnsomhetsutviklingen i alle bransjer. Dette gjør at Sparebanken Sør nå styrker arbeidet med risikovurdering og veiledning knyttet til klimaendringer, sosiale forhold og virksomhetsstyringen som endel av sine finansieringstilbud til næringslivskunder. I denne forbindelse har Sparebanken Sør også inngått et samarbeid med TietoEVRY om bruk av digitale verktøy for risikovurdering av engasjement knyttet til klima og bærekraft.

Fra ord til handling

Overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn er en av de store endringene som alle virksomheter må gjøre for å kunne møte forbrukernes og samfunnets krav og forventninger. Et viktig ledd i dette er EUs grønne giv, hvor Norge spiller en aktiv rolle, har som mål å gjøre Europa til den første klimanøytrale regionen i verden innen 2050. I denne forbindelse vil det også komme ulike regulatoriske krav i tiden fremover, for å sikre at bedrifter etterlever de nye kravene, for å oppfylle Parisavtalen og FNs bærekraftsmål.

“Næringslivet må ta klimaendringene på alvor, og gjennomføre det grønne skiftet jo før jo heller. En viktig forutsetning for å lykkes er å forankre arbeidet hos eiere, styre og toppledelse, for deretter å jobbe systematisk og målrettet med å redusere klimautslipp. Det innebærer blant annet å sikre en kontrollert overgang til bærekraftige løsninger i tråd med de kravene som settes i blant annet Paris-avtalen,” sier administrerende direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

“Vi i Sparebanken Sør skal være en pådriver for klima og bærekraft, og i denne forbindelse tar vi i bruk verktøy som gjør det mulig å evaluere næringslivets evne til å tilpasse seg de nye kravene. Gjennom bruk av slik styringsinformasjon og aktiv dialog med bedriftene, får man bedre innsikt i risikobildet og kan gjøre tilpasninger deretter,” sier Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

På denne måten får Sparebank Sør en helhetlig vurdering av ESG området basert på bankens egen parametersetting og styringsinformasjon.

“ESG vurderingen handler ikke bare om risiko, men også om muligheter. Hvilke tiltak kan bedriftene gjøre for å redusere klimautslipp, omstille seg til et lavutslippsamfunn og tilpasse seg endringer i rammebetingelser og kundenesforbruksmønster, er vel så viktige faktorer for både bedriften og banken” sier Geir Bergskaug.

Digitale verktøy forenkler

Regjeringen har lagt frem forslag om en ny lov om bærekraftig finans som støtter opp under EUs forordninger om en taksonomi for bærekraftig økonomisk aktivitet og offentliggjøringskrav. Målet er å styrke omstillingen til en lavutslippsøkonomi gjennom å vri private investeringer i bærekraftig retning.

TietoEVRY har utviklet et verktøy som støtter opp under de nye lovforslagene, og sikrer at Sparebanken Sør kan jobbe på en effektiv måte.

“Endringer i klima- og bærekraft har stor potensiell innvirkning på individer, bedrifter og samfunn. Kartlegging og analyse av risiko er ikke noe nytt for bankene, men det er viktig med digitale verktøy for strukturert støtte og vurdering av ESG”, sier Christian Pedersen, Managing Partner i TietoEVRY Norge.

Sparebanken Sør er blant de første bankene i Norge som har tatt i bruk et slikt verktøy.

“Gjennom ett helhetlig og digitalt ESG-verktøy kan Sparebanken Sør gjøre en systematisk risikovurdering av klima- og bærekraftparametere som nå blir en integrert del av kredittprosessen. Dette forenkler arbeidet for banken og tilrettelegger for god dialog med bankens bedriftsmarkedskunder. Gjennom kunnskap og teknologi kan næringslivet målrette sitt arbeid med bærekraft og dermed redusere sin risikoeksponering”, sier Amalie Eikeland som er produktansvarlig for ESG-løsningen i TietoEVRY.

Mange bedrifter henger etter

En undersøkelse Sparebanken Sør har gjennomført blant 300 bedrifter i Agder-fylkene viser at mange virksomheter ikke har startet omstillingen til det grønne skiftet. Konsekvensen av dette er at bedriftene risikerer dyrere lån- og kreditter, eller i verste å stå helt uten finansiering. Undersøkelsen viser at 37%* av bedriftene ikke har gjennomført klimatiltak siste 3 år. Videre svarer 61%* av bedriftene at de ikke har gjennomført tiltak innen ESG, noes om betyr at klima og natur, sosiale forhold og virksomhetsstyring ikke er tilstrekkelig dokumentert eller satt i godt nok system. World Economic Forum anser også klimarisiko som en av de største truslene vi står ovenfor i verden i dag.

 

 

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn