noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Moss kommune integrerer trygghetsalarmene med sin pleie- og omsorgsløsning

08 juni 2020

Riktig pasientinformasjon til riktig tid, bidrar til en enklere hverdag hos hjemmetjenesten i Moss.

Sammen med Doro Care og Tietoevry er det tatt frem en integrasjon som gir en tettere, sikrere og enklere samhandling mellom responssenteret og hjemmetjenesten, som igjen gir en sikrere og bedre tjeneste til innbyggerne.

Forenkling igjennom samhandlingsmagi

Innovasjon tar tid, men når alle ønsker å dra i samme retning viser denne historien at det er mulig å skape innovative og smarte løsninger sammen. Dette er innovasjon i en akutt situasjon som nå frigjør tid for hjemmetjenesten og skaper en tryggere hverdag for alle involverte, sier Tom-Freddy Braathen i Tietoevry.

Moss kommune var premissgiver i dette prosjektet. Tietoevry har bidratt på teknologisiden gjennom å være leverandør av Gerica til kommunen. Doro Care ønsker å ligge i forkant og var villige til å investere i en integrasjon gjennom sin underleverandør Skyrespons. I Gerica er dette løst ved hjelp av velferdsteknologi og samhandlingsmodulen Lifecare eSense.

Digital samhandling hele veien

Moss kommune valgte Doro Care som sin responssentertjenesteleverandør. I prosessen rundt dette går tjenesten fra å benytte analoge til digitale trygghetsalarmer. Dette åpnet digital samhandling mellom de ulike stegene i arbeidsprosessen. Tidligere skjedde samhandlingen telefonisk og manuell dokumentasjon i fagsystemet i etterkant.

Innovasjon i en akutt sitasjon

Det er responssenteret som tar imot alarmene. Alarmene loggføres i responssenterets fagsystem. Spesialisten på responssenteret har kontakt med brukeren som utløste alarmen. Gjennom dialog vurderer spesialisten kritikalitet. Alvorlige alarmer overføres som alarmoppdrag til kommunens fagsystem. Dersom en overført alarm ikke blir fulgt opp av hjemmetjenesten innen avtalt tid vil alarmen eskaleres i henhold avtalte rutiner på responssenteret.

Tydelig varsling som gir riktig pasientinformasjon til riktig tid

Når en trygghetsalarm overføres til hjemmetjenesten vises dette med et tydelig varsel på mobilen til den ansatte. Hjemmetjenesten benytter Lifecare Mobil Pleie fra Tietoevry. Alarmen varsles direkte i denne applikasjonen, der alarmen legger seg som et prioritert alarmoppdrag. Gjennom Lifecare Mobil Pleie har den ansatte tilgang til relevant bruker-informasjon fra kommunens fagsystem, f.eks. medisinske data, cave og journal. Dette er tilgangsstyrt og håndtert i henhold til GDPR og Normen. Dersom brukeren har elektronisk lås integrert med Lifecare Mobil Pleie kan den ansatte låse seg inn hos brukeren uten først å hente nøkkel.

Innovasjonen ligger i samhandlingen

Innovasjonen ligger i den mer helhetlige samhandlingen fra alarmen løses ut til den følges opp og sluttføres av hjemmetjenesten. Når dette gjøres digitalt bedres sporbarheten og dokumentasjons-prosessen forenkles.

"Lifecare Mobil Pleie er den beste løsningen jeg har sett på markedet. Vi i Moss er stolte av å være først ute med Doro Care trygghetsalarm med lukket sløyfe, som skaper sporbarhet i hele hendelsesforløpet og en trygghet for alle ansatte og beboere i kommunen", sier Roger Renberg, Prosjektleder Velferdsteknologi, Moss kommune.

Om Lifecare eSense

Lifecare er Tietoevry sine løsninger innenfor helse-, pleie- og omsorgssektoren. Modulen Lifecare eSense reduserer avstanden mellom teknologi og pleie-omsorgstjenester. Modulen knytter disse områdene tettere sammen og forenkler dokumentasjon og arbeidsprosessene i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen slik at man i større grad syr ulike systemer sammen.

 

 

Contact

Andreas Slette

Senior Sales Manager

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn