noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Aktivitetsplanlegging for skolefritidsordningen

Therese Bjørø / april 20, 2022

Økte forventninger, større barnegrupper – og mindre ressurser. Dette er en velkjent situasjon for mange pedagoger og andre ansatte i SFO og barnehage. Det gjelder derfor å utnytte alle muligheter for å effektivisere og jobbe smartere.

Utviklingen har vært tydelig det siste tiåret: Det stilles stadig større krav til skolefritidsordningen, samtidig som antallet elever øker – uten at dette kompenseres med en tilsvarende økning i antall nyansettelser.[1] Det blir ganske enkelt vanskeligere å leve opp til kravene.

Linnea Lindquist, initiativtaker til skolelederopprøret og rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg, mener at "situasjonen for fritidssentrene er katastrofal etter år med nedprioriteringer".[2] Samtidig konstaterer hun at feilen i første rekke ikke ligger hos skoleledelsen: "Ingen rektorer vil kutte ned på fritidssentrene, men de har ikke noe valg dersom de skal kunne legge frem et balansert budsjett."

Potensial for forbedringer

I påvente av at situasjonen skal forbedre seg gjelder det derfor å gjøre de forandringene og effektiviseringene som er mulige – og som ikke påvirker virksomheten negativt. Det beste ville selvsagt være å effektivisere og få til en positiv forandring.

Tietoevry har undersøkt hvor i virksomheten det finnes potensial for slike forbedringer. Ett aktuelt område er aktivitetsplanleggingen.

Med en ny, digital løsning kan arbeidshverdagen effektiviseres for pedagoger og virksomhetsledelse, samtidig som de foresatte får bedre muligheter til å engasjere seg.

Viktig med fleksibilitet

Det viktige med en slik løsning er først og fremst at man skal kunne opprette et antall aktiviteter og enkelt angi hvor ofte de skal gjennomføres, for eksempel daglig, ukentlig eller noen ganger i måneden. Dette må være like enkelt som for enkeltaktiviteter som ikke foregår regelmessig.

Det er et grunnleggende krav. I tillegg må løsningen være fleksibel på andre måter. Den må kunne brukes uansett aktivitetstype, for eksempel til å planlegge aktiviteter i ulike enheter, alt fra idrett og kreative utfoldelser til skogsturer og fri lek.

Med alle aktiviteter lagt inn får man en lett tilgjengelig oversikt over hva som skjer, både på kort og lang sikt.

Samtidig vet vi at forutsetninger kan endres raskt, og dette må derfor være lett å endre i planleggingen. Også her er det viktig med fleksibilitet.

Samarbeid med hjemmet

En slik løsning vil gi forbedringer både i det daglige og det langsiktige arbeidet. Ved å integrere aktivitetsplanleggingen i den eksisterende Edlevo-appen blir det lettere å kommunisere med de foresatte om aktivitetene.

Verdien av dette er åpenbar for alle som jobber i skolefritidsordningen, i tillegg til at samarbeid med hjemmet er noe som trekkes frem av myndighetene. I det svenske Skolverkets generelle råd om fritidssentreunderstrekes betydningen av samarbeid med hjemmet. "Dette samarbeidet vektlegger kommunikasjon mellom aktørene", mener Skolverket.[3]

I Norge konstaterer Utdanningsdirektoratet at "en god samarbeidsrelasjon legger grunnlaget for at foreldrene får et positivt syn på SFO".[4] De påpeker også at "god informasjon og dialog bidrar til at SFO og hjem støtter hverandre og fokuserer på barnets behov".

Større medvirkning

Med en digital løsning integrert i appen som allerede brukes, blir det mulig å sende ut aktivitetsplaner til de foresatte. De kan sette seg ned, kanskje sammen med barnet, og angi når barnet vil delta.

For aktiviteter der det er en grense for hvor mange som kan delta, kan det være nødvendig med bekreftelse fra personalet før barnet registreres. De foresatte kan da enkelt se hvilke aktiviteter barnet skal delta i de neste dagene eller lenger frem i tid.

De aller fleste foresatte sier at de ønsker å involvere seg mer i barnets fritidsaktiviteter, og med denne løsningen får de gode muligheter til dette.

Alt på ett sted

I et digitalt miljø blir det også langt enklere for personalet å håndtere kommunikasjonen rundt aktiviteter, i stedet for at de må sende meldinger hjem med barna og håpe på at foreldrene får disse og sender dem tilbake til skolefritidsordningen. Med en digital løsning er det dessuten lett å sende ut påminnelser, enten ved behov eller som planlagte varsler.

I tillegg får de ansatte i skolefritidsordningen all informasjon samlet på ett sted. De kan se hvilke barn som skal delta, og om noen av disse er syke på aktivitetstidspunktet. Innsjekking av barna foregår i samme løsning, slik at det er lett å se om alle er på plass.

Det er et faktum at personalet har fått større ansvar, mer administrasjon og flere mål som skal oppnås. Samtidig finnes det neppe noen pedagoger som vil noe annet enn å engasjere barna på best mulig måte. Det er her de moderne digitale løsningene kommer inn.

 

[1] Kilde: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/larare-i-fritidshem-om-sin-arbetssituation-mer-tid-for-kvalitet-och-arbetsgladje#tre-av-fyra-har-hog-arbetsbelastning

[2] Kilde: https://www.gp.se/debatt/det-r%C3%A5der-en-ov%C3%A4rdig-situation-p%C3%A5-fritidshemmen-1.15733130

[3] Kilde: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare/fritidshemmets-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare

[4] Kilde: https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/stottemateriell-til-rammeplanen-for-sfo/samarbeid-i-sfo/#a161988

 

Therese Bjørø
Local Product Manager

SKREVET AV

Therese Bjørø

Local Product Manager

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn