noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Aktivitetsplanering för fritids – på nytt sätt

Therese Bjørø / april 20, 2022

Ökade förväntningar, större barngrupper – och mindre resurser. Det är många fritidspedagoger som känner igen den svårlösta ekvationen. Det gäller därför att ta tillvara alla sätt att effektivisera och arbeta smartare.

Under det senaste decenniet har utvecklingen varit tydlig: det ställs allt högre krav på fritidsverksamheten, samtidigt som antalet elever ökar – utan att det kompenseras av nyanställningar i motsvarande takt.[1] Det blir helt enkelt allt svårare att leva upp till kraven.

Linnea Lindquist, initiativtagare till Skolledarupproret och rektor på Hammarkullsskolan i Göteborg, anser att ”situationen i fritidshemmen är katastrofal efter år av nedprioriteringar”.[2] Samtidigt konstaterar hon att felet i första hand inte ligger hos skolledningen: ”Ingen rektor vill skära ner i fritidshemmen men de ges inget val om de ska redovisa en budget i balans.”

Potential till förbättring

Därför gäller det, i väntan på att situationen förbättras, att göra de förändringar och effektiviseringar som är möjliga – och som inte påverkar verksamheten negativt. Det bästa är förstås om det går att effektivisera och få en positiv förändring.

Tietovry har undersökt var det finns potential att göra sådana förbättringar av verksamheten. Ett område som vi har identifierat är aktivitetsplaneringen.

Med en ny, digital lösning går det att skapa fördelar i arbetsvardagen för pedagoger och verksamhetsledning, och på samma gång ge förutsättningar för ett ökat engagemang hos vårdnadshavarna.

Viktigt med flexibilitet

Det vi ser som viktigt i en sådan lösning är framför allt att du ska kunna lägga upp ett antal aktiviteter och enkelt ange hur ofta de ska återkomma, till exempel dagligen, veckovis eller några gånger i månaden. Lika enkelt som om det rör sig om enstaka aktiviteter, utan någon planerad regelbundenhet.

Det är ett grundläggande krav. Sedan ska lösningen även vara flexibel på andra sätt. Som att den ska kunna användas oavsett vad det är för typ av aktivitet. Den ska hanteras för att planera allt det som de olika enheterna kan tänkas göra, från sport och kreativa aktiviteter till skogsturer och fri lek.

Med alla aktiviteter inlagda går det då att få en lättillgänglig överblick över vad som händer, både på kort och lång sikt.

Samtidigt vet vi alla att förutsättningar kan förändras snabbt, så det måste vara lika enkelt att ändra i planeringen. Även här är flexibiliteten en viktig faktor.

Samverkan med hemmet

Vi tänker också att en sådan lösning genererar förbättringar i både det dagliga och det långsiktiga arbetet. Genom att integrera aktivitetsplaneringen i den befintliga skolappen kommer det att finnas helt nya förutsättningar till en bättre kommunikation med vårdnadshavare kring aktiviteterna på fritids.

Värdet av detta är uppenbart för alla som arbetar på fritids, men det är värt att notera att samverkan med hemmet är något som även lyfts fram av myndigheterna. I Skolverkets allmänna råd om fritidshem påtalas betydelsen av samverkan med hemmet. ”Detta samarbete har en betoning på kommunikationen mellan aktörerna”, menar Skolverket.[3]

Den norska motsvarigheten, Utdanningsdirektoratet, konstaterar att ”ett gott samarbete lägger grunden för att föräldrarna ska ha en positiv syn på SFO [fritids].”[4] De pekar också på att ”god information och dialog bidrar till att SFO och hem stöttar varandra och sätter fokus på barnets behov”.

Mer involverade

I en digital lösning, integrerad i den app som redan används, går det då att skicka ut aktivitetsplaneringen till vårdnadshavarna. Föräldern kan sätta sig ned, förhoppningsvis tillsammans med sitt barn, och markera när barnet kommer att delta.

Vid aktiviteter som har en gräns för hur många som kan vara med, så kan det behövas en bekräftelse från personalen innan barnet bokats in. Sedan kan vårdnadshavaren enkelt se vilka aktiviteter som barnet ska gå på den kommande dagen eller längre fram i tiden.

De allra flesta vårdnadshavare säger att de vill vara mer involverade i barnets fritidsaktiviteter, och på det här sättet får de en utmärkt chans till det.

Allt på ett ställe

För personalen blir det förstås också betydligt enklare att hantera kommunikationen kring aktiviteter i en digital miljö, jämfört med att skicka med papper hem och hoppas på att de till att börja med når fram till föräldern och sedan kommer i retur till fritids. Med en digital lösning går det också lätt att skicka ut påminnelser, antingen vid behov eller som schemalagda notiser.

De som arbetar på fritids får också all information samlad på ett och samma ställe. Det går att se vilka barn som ska närvara och om några av dessa har blivit sjuka när det är dags för aktiviteten. Incheckning av barnen görs i samma lösning, så det går lätt att veta när alla är på plats.

Visst är det så att fritidspersonalen har fått mer ansvar, en ökad administration och fler mål som ska uppnås. Samtidigt finns det nog ingen fritidspedagog som vill något annat än att ge barnen mesta möjliga engagemang. Det är här de moderna digitala lösningarna kommer in i bilden.

 

[1] Källa: https://www.lararforbundet.se/artikelsidor/larare-i-fritidshem-om-sin-arbetssituation-mer-tid-for-kvalitet-och-arbetsgladje#tre-av-fyra-har-hog-arbetsbelastning

[2] Källa: https://www.gp.se/debatt/det-r%C3%A5der-en-ov%C3%A4rdig-situation-p%C3%A5-fritidshemmen-1.15733130

[3] Källa: https://www.skolverket.se/skolutveckling/inspiration-och-stod-i-arbetet/stod-i-arbetet/koll-pa-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare/fritidshemmets-samverkan-med-hem-och-vardnadshavare

[4] Källa: https://www.udir.no/utdanningslopet/sfo/stottemateriell-til-rammeplanen-for-sfo/samarbeid-i-sfo/#a161988

Therese Bjørø
Local Product Manager

Författare

Therese Bjørø

Local Product Manager

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn