noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Ratkaisuja iäkkäiden kotihoitoon

Tavoitteena hoidon jatkuvuuden tukeminen ja palveluiden turvaaminen

Sonja Heinonen / 8. toukokuuta, 2024

Väestö ikääntyy ja iäkkäiden palveluiden tarve kasvaa nopeasti yhteiskunnassamme.

Ikääntyville on tyypillistä, että heidän vointinsa vaihtelee, mikä voi tarkoittaa sekä suunniteltuja että myös ennakoimattomia siirtymisiä kodin, laitosten ja terveydenhuollon yksiköiden välillä. Kun asiakas siirtyy paikasta toiseen, on hoidon ja palvelun jatkuvuus toiminnan keskiössä.

Jotta iäkkäiden palvelua ja hoitoa voidaan toteuttaa laadukkaasti ja asiakasturvallisuus huomioiden, tulee ammattilaisilla olla käytössään luotettavat ratkaisut, jotka takaavat tiedonkulun ja tietojen oikea-aikaisen saatavuuden.

Sen lisäksi, että hoidon jatkuvuudella taataan asiakkaalle turvallinen palvelu, se myös vähentää pitkällä aikajänteellä palveluiden käyttöä ja tuottaa näin kustannussäästöjä hyvinvointialueille.

Hyvinvointia kotihoitoon

Hyvinvointialueet kamppailevat tällä hetkellä henkilöstöpulan ja rajallisten budjettien kanssa, joten organisaatioissa tarvitaan toiminnan tueksi kustannustehokkaita ratkaisuja. Suomessa kotihoidossa on vuosittain lähes 200 000 asiakasta ja heistä 59 % saa säännöllistä kotihoitoa. Vuositasolla 46 % kotihoidon asiakkaista eli noin 90 000 henkilöä tarvitsee tiivistä tukea, eli he ovat niin sanottuja intensiivisen kotihoidon asiakkaita (THL 2022). Ratkaisujemme tavoitteena on, että hyvinvointivointialueet voivat järjestää iäkkäille kotiin palvelut mahdollisimman yhteneväisesti riippumatta asiakkaan asuinpaikasta.

Kotiin vietävien palvelujen tarkoituksena on mahdollistaa asiakkaan kotona asuminen mahdollisimman pitkään. Usein koti on ikäihmiselle paikka, jossa hän haluaa asua niin kauan kuin se on tuen avulla mahdollista. Hoidon ja palvelun järjestämisissä tulee jatkuvuuden lisäksi huomioida myös inhimillisyys niin, että löydetään asiakkaalle hänen tilannettaan parhaiten tukevat palvelut.

Palveluiden piirissä olevan kansalaisen kotona asumista voidaan tukea monimuotoisesti. Esimerkiksi modernien etämonitorointiratkaisujen avulla voi kotona asuva asiakas lähettää ammattilaiselle tietoa terveydentilastaan, kuten kotona mitatun verenpainetiedon. Ammattilainen voi tarkastella asiakkaan lähettämiä mittaustietoja aikajanalla, minkä avulla mahdollinen vaihtelu tai muutokset on helppo havaita. Etämonitoroinnin tavoitteena on vahvistaa ihmisen omaa toimijuutta samalla kun hänen hoitoaan kotiin voidaan toteuttaa turvallisesti ja kustannustehokkaasti.

Ratkaisu kotihoidon suunnitteluun ja seurantaan

Moderni Lifecare Kotihoito tarjoaa saumattoman ratkaisun organisaatioille ja ammattilaisille helpottamaan kotihoidon suunnittelua, toteutusta ja seurantaa. Ratkaisuun sisältyy kattavia koontinäkymiä asiakkaista ja lisäksi yksittäisen asiakkaan tiedot ovat helposti saatavilla. Tietojen helppo saatavuus on ammattilaisten taholta noussut esiin keskeisimpänä kotihoidon tarpeena aiempien vaiheiden työpajoissa.

Kaikessa järjestelmiemme kehittämistyössä keskiössä ovat asiakasorganisaatioiden ja siellä työskentelevien ammattilaisten tarpeet, jotta järjestelmät tukevat ja auttavat ammattilaista laadukkaan hoidon ja palvelun tuottamisessa asiakkaille. Esimerkiksi kotihoidon ratkaisumme on parhaillaan pilotointivaiheessa Päijät-Hämeen hyvinvointialueella, jossa ammattilaiset pääsevät testaamaan ja kokeilemaan toiminnallisuuksia. Olemme saaneet Päijät-Hämeestä tyytyväistä palautetta, että he ovat tulleet kuulluksi toiminnan tarpeiden suhteen. Tietoevryä palaute auttaa tuotteen jatkokehityksessä.

Ikääntyneiden palveluiden osalta kehitystyömme keskiössä on ammattilaisten arjen sujuvoittaminen tietojärjestelmien avulla.

Sonja Heinonen
Tuotepäällikkö

Sonja Heinonen toimii sosiaalihuollon kansallisten ratkaisujen ja kotihoidon tuotepäällikkönä Tietoevry Care -yksikössä. Hänen laaja kokemuksensa sosiaalihuollon tietojärjestelmien tuotekehityksessä mahdollistaa tiiviin ja hedelmällisen yhteistyön asiakkaiden sekä kansallisten toimijoiden kanssa. Sonja pitää tärkeänä käyttäjäystävällisiä ja innovatiivisia järjestelmäratkaisuja, jotka eivät ainoastaan täytä lakivelvoitteita, vaan myös edistävät sosiaalihuollon tehokkuutta ja saavutettavuutta.

Haluatko kuulla lisää?

Sonja Heinonen

Tuotepäällikkö

Tutustu ratkaisuumme!

Parempaa hoitoa omassa kodissa

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä