noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

Yhtiökokous torstaina 25.3.2021 klo 16.00

Osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta videolähetyksen kautta, jonka jälkeen lähetys jatkuu erillisellä Q&A-osiolla, jossa osakkeenomistajat voivat esittää kysymyksiä yhtiön edustajille.

Koronaviruspandemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiökokous pidetään ilman osakkeenomistajien tai heidän edustajiensa läsnäoloa kokouspaikalla. Yhtiön osakkeenomistajat ja näiden asiamiehet voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen arviolta 2.3.2021. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempia tietoja yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä. Ilmoittautuminen ja ennakkoonäänestys alkavat maanantaina 8.3.2021. Tarkemmat ohjeet päivitetään tälle sivulle, kun yhtiökokouskutsu on julkaistu.

Vastaehdotukset ja kysymykset yhtiökokoukselle

Vähintään sadasosan yhtiön kaikista osakkeista omistava osakkeenomistaja voi toimittaa vastaehdotuksen yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin viimeistään perjantaina 5.3.2021 sähköpostitse osoitteeseen agm@tietoevry.com.

Osakkeenomistaja voi toimittaa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä yhtiön johdolle viimeistään torstaina 11.3.2021 sähköpostitse osoitteeseen agm@tietoevry.com.

Kysymykset vastauksineen julkaistaan tällä sivulla ennen yhtiökokousta. Osakkeenomistajat voivat ilmoittautua yhtiökokoukseen ja äänestää ennakkoon maanantaista 8.3.2021 alkaen, kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

Tärkeät päivämäärät 2021

2.3.      Yhtiökokouskutsu julkaistaan (arvio)
5.3.      Määräaika vähintään 1 % yhtiön osakkeista omistavien vastaehdotuksille    
8.3.      Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys alkavat
11.3.    Määräaika kysymysten toimittamiselle yhtiölle
15.3.    Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä
19.3.    Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyvät (suomalaiset osakkeenomistajat)
25.3.    Yhtiökokous videolähetys klo 16.00
29.3.    Osingon täsmäytyspäivä
8.4.      Osingon maksupäivä (alkaen)

Yhtiökokous 2021

TietoEVRY Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021

Torstaina 25.3.2021 klo 16.00 yhtiön toimitiloissa (videolähetys), osallistuminen vain ennakkoäänestämällä. Videolähetys jatkuu erillisellä Q&A-osiolla.

Esityslista

1 Kokouksen avaaminen

2 Kokouksen järjestäytyminen

3 Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen

4 Kokouksen laillisuuden toteaminen

5 Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen

6 Vuoden 2020 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
     • Toimitusjohtajan katsaus

7 Tilinpäätöksen vahvistaminen

8 Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

9 Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

10 Palkitsemisraportin esittely ja hyväksyminen

11 Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

12 Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

13 Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

14 Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

15 Tilintarkastajan valitseminen

16 Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta

17 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

18 Kokouksen päättäminen

TietoEVRY Corporation               PÖRSSITIEDOTE          18.12.2020 8.30 EET

TietoEVRY Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiökokous päättäisi seuraavasti:

1 Hallituksen jäsenten palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten ja henkilöstön valitsemien hallituksen varsinaisten jäsenten palkkiot pidetään samalla tasolla kuin vuonna 2020.

Ehdotuksen mukaan varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten vuosipalkkiot olisivat seuraavat: puheenjohtaja 125 000 euroa, varapuheenjohtaja 70 000 euroa ja hallituksen jäsen 53 000 euroa. Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän komitean puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän komitean jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla TietoEVRY:ssä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina TietoEVRY Oyj:n osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

 1. ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
 2. 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
 3. 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
 4. 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
 5. 100 % käteisenä, ei osakkeita

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2021 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille vuosipalkkio maksetaan pelkästään käteisenä.

2 Hallituksen jäsenten lukumäärä

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi yksitoista.

3 Hallituksen kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Tomas Franzénin, Salim Nathoon, Timo Ahopellon, Harri-Pekka Kaukosen, Rohan Haldean, Liselotte Hägertz Engstamin, Niko Pakalénin, Katharina Mosheimin, Endre Rangnesin ja Leif Teksumin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uudeksi jäseneksi nimitystoimikunta ehdottaa Angela Mazza Teuferia. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Angela Mazza Teufer (s. 1973), Italian ja Sveitsin kansalainen, on ERP-, EPM- ja SCM-alueiden Euroopan johtaja (Senior Vice President) Oracle Corporationissa. Oracle myy tietokantapohjaisia ohjelmistoja ja teknologiaa, pilvipohjaisia ohjelmistoja sekä yrityskäyttöön suunnattuja ohjelmistotuotteita. Urallaan Angela on kerryttänyt vahvaa osaamista teknologioista eri teollisuudenaloilta sekä uusista, liiketoiminnan kehittämiseen tähtäävistä innovaatioista kuten pilvipalvelut, IoT, blockchain ja tekoäly. Hän on aiemmin toiminut useissa johtotehtävissä SAP:lla. Angelalla Mazza Teuferilla on tutkinto liiketaloudesta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista. Hän ei tällä hetkellä omista TietoEVRY:n osakkeita.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävillä myös TietoEVRY:n verkkosivuilla www.tietoevry.com.

Edellä ehdotettujen jäsenten lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut neljä varsinaista hallituksen jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Tommy Sander Aldrin (varajäsen Sigmund Ørjavik), Ola Hugo Jordhøy (varajäsen Sigve Sandvik Lærdal), Anders Palklint (varajäsen Robert Spinelli) ja Ilpo Waljus (varajäsen Jenni Tyynelä) on valittu hallitukseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022 saakka.

4 Osakkeenomistajien nimitystoimikunta

Yhtiön varsinainen yhtiökokous 2010 perusti osakkeenomistajien nimitystoimikunnan, jonka tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten valintaan ja palkitsemiseen liittyvät ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta koostuu neljästä suurimpien osakkeenomistajien nimeämästä jäsenestä sekä yhtiön hallituksen puheenjohtajasta. Suurimmat osakkeenomistajat määriteltiin suomalaiseen, norjalaiseen ja ruotsalaiseen arvo-osuusjärjestelmään 31.8.2020 rekisteröityjen omistustietojen ja niistä saadun selvityksen perusteella.

Varsinaiselle yhtiökokoukselle 2021 ehdotukset valmistelleen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano on seuraava:

Petter Söderström, sijoitusjohtaja, Solidium Oy,
Gabriele Cipparrone, osakas, Apax Partners LLP,
Gustav Moss, Vice President, Cevian Capital AB,
Mikko Mursula, sijoitusjohtaja, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen ja
Tomas Franzén, hallituksen puheenjohtaja, TietoEVRY Oyj.

Nimitystoimikunta raportoi varsinaiselle yhtiökokoukselle toimikunnan työskentelystä.

Ehdotettu uusi hallituksen jäsen Angela Mazza Teufer

TietoEVRY OYJ        PÖRSSITIEDOTE             17.2.2021 08.05 EET

TietoEVRY Oyj:n hallituksen ehdotukset 25.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

TietoEVRY Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 25.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa) yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Keilalahdentie 2-4, Espoo. Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää yhtiökokouksen poikkeuksellisin kokousmenettelyin Covid-19-pandemian leviämisen rajoittamiseksi annetun väliaikaisen lain (677/2020) nojalla.

Varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiehiensä läsnäoloa, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen arviolta 2.3.2021. Kutsu sisältää yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä. Yhtiökokouskutsu sisältää myös lisää tietoa vastaehdotuksien ja kysymysten esittämisestä. Määräaika vastaehdotusten esittämiseen on suunniteltu päättyväksi 5.3.2021 klo 12.00 (Suomen aikaa), ja määräaika osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esitettäville kysymyksille yhtiön johdolle on suunniteltu päättyväksi 11.3.2021 klo 16.00 (Suomen aikaa). Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys on suunniteltu alkavaksi 8.3.2021 klo 09.00 (Suomen aikaa), kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt.

Alla esitettyjen hallituksen ehdotusten lisäksi TietoEVRY Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta on julkaistu erillisellä pörssitiedotteella 18.12.2020.

1 Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2020 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa yhteensä 1,32 euroa osakkeelta kahdessa erässä seuraavasti:

 • Osingon ensimmäinen erä 0,66 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 29.3 2021 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osinko maksetaan 8.4 2021 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.
 • Osingon toinen erä 0,66 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.9 2021 merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osinko maksetaan 6.10.2021 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.

Jaettavat osingot maksetaan osakkeenomistajalle, joka on soveltuvana osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Euroclear Sweden AB huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Ruotsin kruunuina. Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliike huolehtii osinkojen maksusta VPS:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Norjan kruunuina.

2 Palkitsemisraportti

Hallitus esittää palkitsemisraportin tilikaudelta 2020 ja ehdottaa yhtiökokoukselle sen hyväksymistä. Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla osoitteessa www.tietoevry.com/yhtiokokous.

3 Tilintarkastajan palkkio

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

4 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2021 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

5 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

 • Osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
 • Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.
 • Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2022 saakka.

6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

 • Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11 800 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Tästä enimmäismäärästä voidaan kuitenkin antaa enintään 950 000 osaketta käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä määrä vastaa alle 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
 • Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2022 saakka.

16.2.2021

 TietoEVRY Oyj

Hallitus

 

Palkitsemisraportti julkaistaan 2.3.2021.

Vuosikertomus 2020 julkaistaan 2.3.2021.

Yhtiökokouskutsu julkaistaan arviolta 2.3.2021.

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä