noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY Oyj:n yhtiökokouskutsu

08 huhtikuuta 2020

TietoEVRY Oyj           PÖRSSITIEDOTE         8.4.2020 klo 8.00

TietoEVRY Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 29.4.2020 klo 16.00 TietoEVRY Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo.

TietoEVRY suhtautuu koronaviruspandemiaan erittäin vakavasti ja ryhtyy useisiin varotoimenpiteisiin voidakseen pitää yhtiökokouksen ja varmistaakseen niiden henkilöiden turvallisuuden, joiden on oltava läsnä yhtiökokouksessa. Yhtiökokous voidaan pitää vain sillä edellytyksellä, että kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien lukumäärä voidaan pitää rajallisena ja suomalaisten viranomaisten ohjeita voidaan noudattaa.

Koronaviruspandemian ja viruksen leviämisriskin vuoksi TietoEVRY suosittelee vahvasti, että osakkeenomistajat seuraavat yhtiökokousta tänä vuonna videoyhteyden kautta ja käyttävät äänioikeuttaan yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla henkilökohtaisen osallistumisen sijasta.

Lisätietoja näistä toimenpiteistä on saatavilla tämän kutsun C-osiossa ja osoitteessa www.tietoevry.com/agm.

Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen aloitetaan klo 15.30.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 2. Kokouksen järjestäytyminen
 3. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 4. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 5. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 6. Vuoden 2019 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
  • Toimitusjohtajan katsaus
 7. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 8. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen
  Hallitus ehdottaa, että hallitus valtuutetaan päättämään harkintansa mukaan yhteensä enintään 1,27 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhtiön jakokelpoisista varoista yhdessä tai useammassa erässä 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta myöhemmin, koska tällä hetkellä ei ole voida luotettavasti arvioida koronaviruspandemian mahdollista vaikutusta yhtiön taloudelliseen asemaan. Tästä johtuen hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että osinkoa ei jaeta varsinaisen yhtiökokouksen päätöksellä.

  Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti. Yhtiö julkistaa hallituksen valtuutuksen nojalla mahdollisesti tekemät osingonjakopäätökset erikseen ja vahvistaa samassa yhteydessä osingonmaksuun soveltuvan täsmäytyspäivän ja maksuajankohdan.

  Valtuutuksen perusteella jaettavat osingot maksetaan osakkeenomistajalle, joka on soveltuvana osingonmaksun täsmäytyspäivänä merkittynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Euroclear Sweden AB huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Ruotsin kruunuina. Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliike huolehtii osinkojen maksusta VPS:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Norjan kruunuina.

 9. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle

 10. Palkitsemispolitiikan käsittely
  Hallitus esittää palkitsemispolitiikan ja ehdottaa yhtiökokoukselle hyväksyvää neuvoa-antavaa päätöstä. Palkitsemispolitiikka on saatavilla osoitteessa www.tietoevry.com/agm.

 11. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen
  Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa varsinaisen yhtiökokouksen valitsemille hallituksen jäsenille seuraavia vuosipalkkioita, ottaen huomioon hiljattain toteutuneen Tiedon ja EVRY:n sulautumisen: puheenjohtaja 125 000 euroa (nykyisin 98 000), varapuheenjohtaja 70 000 euroa (nykyisin 58 000) ja hallituksen jäsen 53 000 euroa (nykyisin 38 000). Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän valiokunnan jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15 000 euroa.

  Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla TietoEVRY:ssä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

  Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina TietoEVRY Oyj:n osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

  1    ei käteispalkkiota    100 % osakkeina
  2    25 % käteisenä    75 % osakkeina
  3    50 % käteisenä    50 % osakkeina
  4    75 % käteisenä    25 % osakkeina
  5    100 % käteisenä    ei osakkeita 

  Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua TietoEVRY Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2020 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

  Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille vuosipalkkio maksetaan pelkästään käteisenä.

 12. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen
  Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi kymmenen.
   
 13. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen
  Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Tomas Franzénin, Salim Nathoon, Timo Ahopellon, Harri-Pekka Kaukosen, Rohan Haldean, Liselotte Hägertz Engstamin, Niko Pakalénin, Endre Rangnesin ja Leif Teksumin valitsemista uudelle toimikaudelle. Lisäksi uudeksi jäseneksi nimitystoimikunta ehdottaa Katharina Mosheimia. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

  Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan. Katharina Mosheim (s. 1976), Itävallan kansalainen, on osaomistaja ja toimitusjohtaja Alpha Pianos AS:ssä, joka kehittää ja valmistaa uraauurtavia digitaalisia musiikki-instrumentteja. Hän on aiemmin toiminut useissa johtotehtävissä Teliassa, Accenturella ja Capgeminillä Norjassa ja Pohjoismaissa sekä työskennellyt Nokia Siemens Networksissä ja Siemens Mobile Phonesilla. Katharina Mosheimilla on tohtorin tutkinto liiketaloudesta Karl-Franzenin yliopistosta Itävallan Grazista.

  Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävillä myös TietoEVRY:n verkkosivuilla www.tietoevry.com/cv.

  Edellä olevan lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut neljä varsinaista hallituksen jäsentä ja kullekin henkilökohtaisen varajäsenen. Tommy Sander Aldrin (varajäsen Sigmund Ørjavik), Ola Hugo Jordhøy (varajäsen Sigve Sandvik Lærdal), Anders Palklint (varajäsen Robert Spinelli) ja Ilpo Waljus (varajäsen Jenni Tyynelä) on valittu hallitukseen varsinaiseen yhtiökokoukseen 2022 saakka.

 14. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

 15. Tilintarkastajan valitseminen
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2020 tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

  Tarkastus- ja riskivaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen (537/2014) mukaisesti ja järjestänyt valintamenettelyn. Yhtiön johto on arvioinut saatuja tarjouksia kokonaisvaltaisesti etukäteen määritettyjen valintakriteerien perusteella ja laatinut raportin valiokunnan vahvistettavaksi. TietoEVRY:n kaltaisen IT-konsernin liiketoiminnan tilintarkastuskokemuksen ja hinnoittelun lisäksi valiokunta on huomioinut tilintarkastuspalvelujen laatuun ja tilintarkastustiimin kokemukseen sekä tilintarkastajan vaihdokseen liittyviä riskejä. Tarkastus- ja riskivaliokunta asetti hallitukselle antamassaan suosituksessaan toiselle sijalle Ernst & Young Oy:n.
   
  Tarkastus- ja riskivaliokunta vahvistaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osapuolen vaikutuksesta, ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kaltaista sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

 16. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta
  Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

  •    Osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
  •    Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.
  •    Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

  Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 saakka.

 17. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta
  Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

  •    Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11 800 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 950 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä määrä vastaa alle 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

  •    Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

  Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2021 saakka.

 18. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen
  Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 9 § ja 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

  "9 § Varsinainen yhtiökokous
  Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään osakeyhtiölaissa määrättynä päivänä

  Kokouksessa on:

  päätettävä:

1. tilinpäätöksen vahvistamisesta,
2. vahvistetun taseen mukaisen voiton ja muun vapaan oman pääoman käyttämisestä,
3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle,
4. hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan palkkioista, ja
5. hallituksen jäsenten lukumäärästä;

valittava:
6. hallituksen puheenjohtaja ja jäsenet, ja
7. tilintarkastaja."

"10 § Yhtiökokouspaikka
Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksen mukaisesti Helsingissä tai Espoossa. Hallitus voi lisäksi päättää, että osakkeenomistajat saavat osallistua yhtiökokoukseen postin taikka tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla."

19. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen esityslista, hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset, tämä kokouskutsu sekä TietoEVRY Oyj:n palkitsemispolitiikka, tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla yhtiön verkkosivuilla osoitteessa www.tietoevry.com/agm. Asiakirjat ovat myös nähtävillä yhtiökokouksessa, ja niistä sekä tästä kokouskutsusta lähetetään pyydettäessä jäljennökset osakkeenomistajille. Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön verkkosivuilla viimeistään 13.5.2020.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1 Erityiset ohjeet ja varotoimenpiteet koronaviruspandemian vuoksi

Koronaviruspandemian ja viruksen leviämisriskin vuoksi TietoEVRY suosittelee vahvasti, että osakkeenomistajat seuraavat yhtiökokousta tänä vuonna videoyhteyden kautta ja käyttävät äänioikeuttaan yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla henkilökohtaisen osallistumisen sijasta.

Osakkeenomistajat, jotka ovat rekisteröityneet yhtiökokoukseen edellä mainittuna aikana, voivat tilata henkilökohtaisen linkin videolähetyksen seuraamiseksi 29.4.2020 klo 15.00 mennessä. Linkin voi tilata osoittesta www.tietoevry.com/agm. Tilaaminen edellyttää tunnistautumista suomalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Yhtiökokous voidaan pitää vain sillä edellytyksellä, että kokoukseen osallistuvien osakkeenomistajien lukumäärä voidaan pitää rajallisena ja suomalaisten viranomaisten ohjeita voidaan noudattaa.

Kysymysten esittäminen tai äänestäminen ei ole mahdollista videoyhteyden kautta eikä pelkän videoyhteyden seuraamista pidetä kokoukseen osallistumisena, ellei osakkeenomistaja valtuuta asiamiestä kokoukseen. Yhtiökokouksessa on sekä suomen- että englanninkielisiä puheenvuoroja, jotka tulkataan videoyhteydessä.

Kokouspaikalla kiinnitetään erityistä huomiota hygieniaan, ja kokoukseen osallistuvien hallituksen ja konsernin johtoryhmän jäsenten sekä ulkopuolisten vierailijoiden määrä rajataan minimiin. Ehdotettu uusi hallituksen jäsen Katharina Mosheim ei ole läsnä yhtiökokouksessa vaan hänet esitellään kokousmateriaaleissa. Kokouksessa ei ole kahvi- tai virvoketarjoilua eikä mitään jaettavaa materiaalia.

Henkilöitä, jotka kuuluvat ikänsä tai terveydellisen tilansa vuoksi koronaviruksen riskiryhmiin tai jotka ovat matkustaneet Suomen ulkopuolella yhtiökokousta edeltävän 14 vuorokauden aikana tai joilla on flunssaoireita, pyydetään olemaan osallistumatta henkilökohtaisesti kokoukseen.

2 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

TietoEVRY suosittelee vahvasti osakkeenomistajia käyttämään äänioikeuttaan yhtiön tarjoaman valtakirjapalvelun avulla. Osakkeenomistaja voi halutessaan valtuuttaa TietoEVRY Oyj:n apulaislakiasiainjohtajan Esa Hyttisen tai hänen määräämänsä toimimaan asiamiehenään yhtiökokouksessa. Valtakirjamalli ja lisätietoa tästä vaihtoehdosta on saatavilla osoitteessa www.tietoevry.com/agm.

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös itse valitsemansa asiamiehen välityksellä. Asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan sähköpostitse osoitteeseen agm@tietoevry.com tai postitse osoitteeseen TietoEVRY Oyj, Legal/AGM, PL 2, 02101 Espoo 20.4.2020 mennessä. Alkuperäinen valtakirja on varauduttava pyydettäessä esittämään viimeistään yhtiökokouksessa.

3 Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on 17.4.2020 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 20.4.2020 klo 15.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä. Peruutettuun 26.3.2020 pidettäväksi kutsuttuun yhtiökokoukseen toimitetut ilmoittautumiset eivät ole voimassa tässä uudelleen koolle kutsutussa varsinaisessa yhtiökokouksessa, joten myös aiempaan kokoukseen ilmoittautuneiden osakkeenomistajien tulee ilmoittautua uudelleen.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko:

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa osakkeenomistajan nimi, henkilö- tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero sekä mahdollisen avustajan nimi. Jos osakkeenomistaja valtuuttaa muun kuin yhtiön asiamiehen toimimaan asiamiehenä yhtiökokouksessa, tulee ilmoittaa myös asiamiehen nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajan TietoEVRY Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä sekä mahdollinen edustusoikeutensa.

4 Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään TietoEVRY Oyj:n osakasluetteloon 17.4.2020. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 24.4.2020 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet rekisteröitymisestä TietoEVRY Oyj:n tilapäiseen osakasluetteloon, valtakirjojen antamisesta ja ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon viimeistään 24.4.2020 klo 10.00 mennessä.

Lisätietoja yhtiökokouksesta on saatavilla verkkosivuilla www.tietoevry.com/agm.

5 Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee:

1    olla rekisteröity Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 17.4.2020. 
Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään TietoEVRY Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omiin nimiinsä Euroclear Sweden AB:n pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 17.4.2020 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää. 

2    pyytää tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n pitämään TietoEVRY Oyj:n osakasluetteloon. Pyyntö Euroclear Sweden AB:lle tulee tehdä kirjallisena viimeistään 20.4.2020 kello 15.00 Ruotsin aikaa.

Euroclear Sweden AB:n kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen.
Lisätietoa osallistumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen on saatavilla osoitteessa www.tietoevry.com/agm.

6 Verdipapirsentralen ASA:ssa (VPS) rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Verdipapirsentralen ASA:n (VPS) arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee:

1. olla rekisteröity Verdipapirsentralen ASA (VPS):n pitämään omistajaluetteloon viimeistään 17.4.2020.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään TietoEVRY Oyj:n osakasluetteloon hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omalle nimelleen Verdipapirsentralen ASA:n (VPS) pitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää tilapäisen rekisteröintipyynnön Verdipapirsentralen ASA:lle (VPS). Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 17.4.2020 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää.

2. ilmoittaa osallistumisestaan varsinaiseen yhtiökokoukseen Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliikkeelle (Nordea Bank Abp, filial i Norge, Issuer Service) ja pyytää osakkeidensa tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään TietoEVRY Oyj:n osakasluetteloon. Tilapäistä rekisteröintiä koskeva pyyntö tulee toimittaa kirjallisesti Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliikkeelle viimeistään 17.4.2020 kello 18.00 Norjan aikaa.

Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliikkeen kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

Lisätietoa osallistumisesta varsinaiseen yhtiökokoukseen on saatavilla osoitteessa www.tietoevry.com/agm.

7 Muut ohjeet

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla osoitteessa www.tietoevry.com/agm.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

TietoEVRY Oyj:llä on yhtiökokouskutsun päivänä yhteensä 118 425 771 osaketta ja ääntä.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajien äänimäärään.

Yhtiökokouksessa on sekä suomen- että englanninkielisiä puheenvuoroja, jotka tulkataan videoyhteydessä. Lisätietoja yhtiökokouksen seuraamisesta videoyhteyden välityksellä ja muista yhtiökokoukseen liittyvistä järjestelyistä on saatavilla osoitteessa www.tietoevry.com/agm.

TietoEVRY tarkkailee koronavirustilanteen kehittymistä ja päivittää toimenpiteitään viranomaisten suositusten ja päätösten mukaisesti. Osakkeenomistajia, avustajia ja asiamiehiä kehotetaan lisäksi seuraamaan Suomen terveysviranomaisten viimeisimpiä ohjeita osoitteessa www.thl.fi.

8.4.2020

TietoEVRY Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Esa Hyttinen, apulaislakiasiainjohtaja, puh. 040 766 6196, esa.hyttinen (at) tietoevry.com

JAKELU

NASDAQ Helsinki
Oslo Børs
Principal Media

TietoEVRY luo digitaalista etumatkaa yrityksille ja yhteiskunnalle. Olemme digitaalisiin palveluihin ja ohjelmistoihin keskittynyt yhtiö, joka yhdistää paikallisen osaamisen sekä globaalit kyvykkyydet asiakkaidemme eduksi. Pohjoismaiset arvot luovat perustan onnistumisellemme.

Noin 24 000 asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90:ssä maassa. TietoEVRY:n liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiö on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä