noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry Oyj:n yhtiökokouskutsu

01 maaliskuuta 2023

Tietoevry Oyj                PÖRSSITIEDOTE              1.3.2023   klo 10.00

Tietoevry Oyj:n ("Tietoevry" tai "yhtiö") osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään torstaina 23.3.2023 klo 16.00 Tietoevry Oyj:n toimitiloissa osoitteessa Keilalahdentie 2–4, 02150 Espoo. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen ja äänestyslippujen jakaminen kokouspaikalla aloitetaan klo 15.00.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestykseen on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C.

Yhtiökokoukseen ilmoittautuneet osakkeenomistajat voivat seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen välityksellä. Lisätietoja verkkolähetyksestä on esitetty tämän yhtiökokouskutsun osassa C. Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

Lisätietoja yhtiökokouksesta on saatavilla yhtiön internetsivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.

A. Yhtiökokouksessa käsiteltävät asiat

Yhtiökokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. Kokouksen avaaminen
 1. Kokouksen järjestäytyminen
 1. Pöytäkirjantarkastajien ja ääntenlaskun valvojien valitseminen
 1. Kokouksen laillisuuden toteaminen
 1. Läsnäolevien toteaminen ja ääniluettelon vahvistaminen
 1. Vuoden 2022 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen esittäminen
 • Toimitusjohtajan katsaus
 • Tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat 1.3.2023 alkaen saatavilla yhtiön internetsivuilla tietoevry.com/yhtiokokous.
 1. Tilinpäätöksen vahvistaminen
 1. Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonjaosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa yhteensä 1,45 euroa osakkeelta kahdessa erässä seuraavasti:

 • Osingon ensimmäinen erä 0,725 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 27.3.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 5.4.2023 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.
 • Osingon toinen erä 0,725 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 25.9.2023 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osinko maksetaan 5.10.2023 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti.

Euroclear Sweden AB huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Ruotsin kruunuina. Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliike huolehtii osinkojen maksusta VPS:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Norjan kruunuina.

 1. Vastuuvapaudesta päättäminen hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle
 1. Palkitsemisraportin esittely ja hyväksyminen

Hallitus esittää palkitsemisraportin tilikaudelta 2022 ja ehdottaa yhtiökokoukselle sen hyväksymistä. Palkitsemisraportti ja palkitsemispolitiikka ovat 1.3.2023 saatavilla osoitteessa tietoevry.com/yhtiokokous. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava.

 1. Hallituksen jäsenten palkkioista päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että varsinaisen yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenille maksettaisiin vuosipalkkioita seuraavasti: puheenjohtaja 133 000 euroa (2022: 128 500 euroa, korotusehdotus noin 3,5 %), varapuheenjohtaja 72 000 euroa (2022: 72 000 euroa, ei muutosta) ja hallituksen jäsen 54 500 euroa (2022: 54 500 euroa, ei muutosta).

Vuosipalkkioiden lisäksi ehdotetaan, että hallituksen pysyvän komitean puheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkiona 20 000 euroa ja pysyvän komitean jäsenelle 10 000 euroa. Lisäksi ehdotetaan, että yhtiökokouksen valitsemalle hallituksen jäsenelle maksetaan 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun komitean kokoukselta. Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille ehdotetaan vuosipalkkioksi 15 000 euroa ja varajäsenille vuosipalkkioksi 7 500 euroa.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan näkemyksen mukaan hallituksen jäsenten pitkäaikaisen osakeomistuksen lisääminen edelleen yhtiössä edistää kaikkien osakkeenomistajien etua. Kunkin varsinaisen yhtiökokouksen valitseman hallituksen jäsenen odotetaan kerryttävän viiden vuoden ajanjaksolla yhtiössä osakeomistuksen, joka ylittää jäsenen yhden vuosipalkkion euromäärän.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta näin ollen ehdottaa, että osa vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina yhtiön osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

 1. ei käteispalkkiota, 100 % osakkeina
 2. 25 % käteisenä, 75 % osakkeina
 3. 50 % käteisenä, 50 % osakkeina
 4. 75 % käteisenä, 25 % osakkeina
 5. 100 % käteisenä, ei osakkeita.

Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluttua yhtiön osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2023 julkistuksesta. Jos palkkiota ei voida toimittaa edellä todettuna aikana sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, yhtiö toimittaa osakkeet myöhemmin tai maksaa palkkion kokonaan rahana.

Henkilöstön valitsemille hallituksen varsinaisille jäsenille vuosipalkkio maksetaan käteisenä.

 1. Hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle yhtiökokouksen valitsemien hallituksen jäsenten lukumääräksi yhdeksän.

 1. Hallituksen jäsenten ja puheenjohtajan valitseminen

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa nykyisten hallituksen jäsenten Tomas Franzénin, Liselotte Hägertz Engstamin, Harri-Pekka Kaukosen, Katharina Mosheimin ja Endre Rangnesin valitsemista uudelle toimikaudelle sekä Bertil Carlsénin, Elisabetta Castiglionin, Gustav Mossin ja Petter Söderströmin valitsemista uusiksi jäseniksi. Timo Ahopelto, Angela Mazza Teufer ja Niko Pakalén ovat ilmoittaneet, etteivät ole käytettävissä uudelleenvalintaan.

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Tomas Franzénin uudelleenvalintaa hallituksen puheenjohtajaksi.

Jäsenten toimikausi jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun. Kaikki ehdotetut henkilöt ovat antaneet suostumuksensa valintaan.

Bertil Carlsén (s. 1960), Ruotsin kansalainen, on hallitusammattilainen ja neuvonantaja omistamassaan yrityksessä C-Partners. Hänellä on pitkä johtamiskokemus (mm. toimitus-, talous- ja operatiivinen johtaja) useista pohjoismaisista ja kansainvälisistä yrityksistä kuten Enwell, Brainheart Energy Sweden, Anticimex, Polygon International, Billerud, Acando Consulting ja AGA. Bertil Carlsén toimii tällä hetkellä Samhall AB:n hallituksen jäsenenä ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajana sekä Skandian neuvoston jäsenenä. Hänellä on kauppatieteen maisterin tutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Bertil Carlsén omistaa 2 000 Tietoevryn osaketta.

Elisabetta Castiglioni (s. 1964), Italian kansalainen, on itävaltalaisen Wienissä sijaitsevan A1 Digital International GmbH:n toimitusjohtaja. A1 Digital International tarjoaa teknologiapalveluita esineiden internetiin (IoT), pilvipalveluihin, tietoverkkoihin ja kyberturvaan liittyen. Hän on aiemmin toiminut johtotehtävissä Siemensillä ja MCI Internationalilla (nykyisin osa Verizonia). Elisabetta Castiglioni on toiminut Leoni AG:n, Euskatel SA:n ja Telekom Austria Group AG:n hallintoneuvoston jäsenenä. Hänellä on tohtorin tutkinto Münchenin teknillisestä korkeakoulusta ja maisterin tutkinto Münchenin Ludwig-Maximilians yliopistosta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Elisabetta Castiglioni ei omista Tietoevryn osakkeita.

Gustav Moss (s. 1988), Ruotsin kansalainen, on osakkaana Cevian Capital AB:ssä Tukholmassa (Cevian Capitalin palveluksessa vuodesta 2014). Gustav Mossilla on kauppatieteen maisterin tutkinto Tukholman kauppakorkeakoulusta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista. Tällä hetkellä Gustav Moss ei omista Tietoevryn osakkeita.

Petter Söderström (s. 1976), Suomen kansalainen, toimii sijoitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä Solidium Oy:ssä. Hänen aikaisempi työuransa kattaa johtotehtäviä pääasiassa investointipankeissa kuten Mandatum & Co, Leimdörfer Finland sekä tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopersilla. Hän on tällä hetkellä Outokummun hallituksen jäsen. Petter Söderströmillä on kauppatieteen maisterin tutkinto Kauppakorkeakoulu Hankenilta. Hän on riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton sen merkittävästä osakkeenomistajasta. Petter Söderström omistaa 50 Tietoevryn osaketta.

Hallituksen jäsenten valintamenettelyn osalta osakkeenomistajien nimitystoimikunta suosittaa, että osakkeenomistajat ottavat yhtiökokouksessa kantaa ehdotukseen yhtenä kokonaisuutena. Tämä suositus perustuu vallitsevaan suomalaiseen markkinakäytäntöön ja siihen, että Tietoevryssä on hyvän pohjoismaisen hallintomallin mukainen hallituksen ulkopuolinen osakkeenomistajien nimitystoimikunta. Nimitystoimikunnan tehtävänä on varmistaa, että hallituksen yksittäisten jäsenehdokkaiden pätevyyden lisäksi myös ehdotettavalla hallituksella kokonaisuutena on yhtiön kannalta paras mahdollinen osaaminen ja kokemus ja että hallituksen kokoonpano täyttää myös muut hallinnointikoodin pörssiyhtiölle asettamat vaatimukset.

Edellä ehdotettujen henkilöiden lisäksi yhtiön henkilöstö on valinnut kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja heille henkilökohtaiset varajäsenet. Varsinaiset jäsenet ovat Tommy Sander Aldrin ja Anders Palklint ja heidän henkilökohtaiset varajäsenensä Ilpo Waljus (Aldrin) ja Thomas Slettemoen (Palklint). Heidän toimikautensa jatkuu seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun.

Ehdotettujen henkilötiedot ja osakeomistukset yhtiössä ovat nähtävillä internetsivuilla www.tietoevry.com/en/investor-relations/governance/board-of-directors.

 1. Tilintarkastajan palkkiosta päättäminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

 1. Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2023 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut yhtiölle, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan suositus sisältyy hallituksen ehdotukseen, joka on nähtävillä yhtiön internetsivuilla osoitteessa tietoevry.com/yhtiokokous.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

 • Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
 • Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.
 • Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2024 saakka.

 1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

 • Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11 800 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Tästä enimmäismäärästä voidaan kuitenkin antaa enintään 1 200 000 osaketta käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä vastaa noin 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
 • Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 29.4.2024 saakka.

 1. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiön yhtiökokouksen järjestämisen mahdollistamiseksi teknologian kehittyessä tarvittaessa myös ns. etäkokouksena, hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 10 § muutetaan kuulumaan seuraavasti:

"10 § Yhtiökokouspaikka ja osallistumistapa

”Yhtiökokous voidaan pitää hallituksen päätöksen mukaisesti joko Helsingissä tai Espoossa.

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät täysimääräisesti osakeyhtiölaissa tarkoitettua päätösvaltaansa ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla kokouksen aikana.”

 1. Kokouksen päättäminen

B. Yhtiökokousasiakirjat

Yhtiökokouksen asialistalla olevat päätösehdotukset, tämä kokouskutsu, palkitsemispolitiikka ja -raportti sekä vuoden 2022 tilinpäätös, toimintakertomus ja tilintarkastuskertomus ovat saatavilla internetsivuilla tietoevry.com/yhtiokokous. Vuosikertomus, joka sisältää tilinpäätöksen, toimintakertomuksen ja tilintarkastuskertomuksen, lähetetään pyydettäessä osakkeenomistajalle.

Yhtiökokouksen pöytäkirja on nähtävillä yhtiön internetsivuilla viimeistään 6.4.2023.

C. Ohjeita yhtiökokoukseen osallistujille

1 Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2023 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty hänen henkilökohtaiselle suomalaiselle arvo-osuustililleen, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 1.3.2023 klo 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiökokoukseen viimeistään 17.3.2023 klo 16.00, johon mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua joko:

 1. sähköisesti internetsivujen tietoevry.com/yhtiokokous kautta.

Henkilöomistajien osalta sähköinen ilmoittautuminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan, mobiilivarmenteella tai arvo-osuustilinumerolla.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

 1. sähköpostitse: agm@tietoevry.com
 2. puhelimitse: 040 716 5920 (ma-pe klo 9–12)
 3. kirjeitse: Tietoevry Oyj, Legal/AGM, PL 2, 02101 Espoo

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, henkilötunnus tai y-tunnus, osoite ja puhelinnumero sekä mahdollisesta asiamiehestä pyydetyt tiedot, kuten nimi ja henkilötunnus. Osakkeenomistajien Tietoevry Oyj:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Osakkeenomistajan, hänen edustajansa tai asiamiehensä tulee kokouspaikalla tarvittaessa pystyä osoittamaan henkilöllisyytensä ja/tai edustusoikeutensa.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 13.3.2023. Osallistuminen yhtiökokoukseen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon viimeistään 20.3.2023 klo 10.00 mennessä. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet tilapäisestä rekisteröitymisestä Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamisesta sekä ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajayhteisön tulee ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon viimeistään 20.3.2023 klo 10.00 mennessä sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan puolesta ennen hallintarekisteröityjä osakkeenomistajia koskevan ilmoittautumisajan päättymistä.

Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euroclear Sweden AB:n arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröity Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään omistajaluetteloon viimeistään 15.3.2023.

Ollakseen oikeutettu pyytämään tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon, hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajan tulee pyytää, että hänen osakkeensa rekisteröidään tilapäisesti hänen omiin nimiinsä Euroclear Sweden AB:n ylläpitämään omistajaluetteloon, ja varmistaa, että omaisuudenhoitaja lähettää tilapäisen rekisteröintipyynnön Euroclear Sweden AB:lle. Rekisteröityminen tulee tehdä viimeistään 15.3.2023 ja siksi omaisuudenhoitajalle tulee tehdä pyyntö hyvissä ajoin ennen mainittua päivämäärää. Osakkeenomistajan tulee myös huolehtia mahdollisten valtakirjojen ja ennakkoäänten antamisesta.

Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:ssa (VPS) rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA (VPS) arvopaperijärjestelmään ja joka aikoo osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen ja käyttää siellä äänioikeuttaan, tulee olla rekisteröity Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:n (VPS) ylläpitämään omistajaluetteloon viimeistään 13.3.2023.

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euronext Securities Oslo/Verdipapircentralen ASA:ssa (VPS), on pyydettävä tilapäistä rekisteröintiä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon ja ohjeistettava Nordea Issuer Services rekisteröimään osakkeensa tilapäisesti Tietoevry Oyj:n osakasluetteloon. Rekisteröitymisen on oltava perillä Nordea Issuer Servicellä sähköpostitse nis@nordea.com viimeistään 13.3.2023 klo 12.00 CET mennessä. Osakkeenomistajien tulee myös huolehtia mahdollisten valtakirjojen ja ennakkoäänten antamisesta.

Tilapäistä rekisteröintiä koskeva pyyntö on toimitettava kirjallisesti Nordea Issuer Servicesille Norjassa joko sähköpostitse osoitteeseen nis@nordea.com tai postitse osoitteeseen Nordea, Issuer Services, Postboks 1166, Sentrum, 0107 Oslo, ja pyynnön on oltava perillä viimeistään 15.3.2023 klo 12.00 Norjan aikaa. Nordea Issuer Servicen kautta tehty tilapäinen rekisteröityminen osakasluetteloon on samalla ilmoittautuminen varsinaiseen yhtiökokoukseen.

2 Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan myös asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli asiamies ilmoittautuu yhtiökokoukseen sähköisesti, asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla sähköisellä tunnistautumisella, jonka jälkeen hän pääsee tekemään ilmoittautumisen edustamansa osakkeenomistajan puolesta. Sama pätee sähköiseen ennakkoäänestämiseen. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Henkilöomistajat voivat valtuuttaa asiamiehen sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä yhtiön internetsivuilta tietoevry.com/yhtiokokous.

Yhteisöomistaja voi käyttää Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa myös sähköistä Suomi.fi-valtuuttamispalvelua perinteisen valtakirjan sijaan. Tällöin yhteisö valtuuttaa nimeämänsä valtuutetun Suomi.fi-palvelussa osoitteessa www.suomi.fi/valtuudet käyttämällä valtuusasiaa ”Yhtiökokouksessa edustaminen”. Euroclear Finland Oy:n yhtiökokouspalvelussa valtuutetun tulee ilmoittautumisen yhteydessä tunnistautua vahvalla sähköisellä tunnistautumisella ja sen jälkeen sähköinen valtuus tarkistetaan automaattisesti. Vahva sähköinen tunnistaminen toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan postitse osoitteeseen Tietoevry Oyj, Legal/AGM, PL 2, 02101 Espoo tai sähköpostitse agm@tietoevry.com viimeistään 18.3.2023 klo 16.00, johon mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjojen toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

3 Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistajat voivat myös äänestää ennakkoon tiettyjen yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien osalta seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Osakkeenomistajat, joilla on suomalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon 1.3. klo 10.00 - 17.3.2023 klo 16.00 tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista joko

 1. Yhtiön internetsivujen tietoevry.com/yhtiokokous kautta

Henkilöomistajien osalta sähköinen äänestäminen edellyttää suojattua vahvaa tunnistautumista ja osakkeenomistaja voi rekisteröityä ja äänestää kirjautumalla sisään omilla suomalaisilla pankkitunnuksillaan tai mobiilivarmenteella.

Yhteisöomistajien osalta ei edellytetä vahvaa sähköistä tunnistamista. Tällöin yhteisöomistajan on kuitenkin ilmoitettava arvo-osuustilinsä numero, sekä muut vaaditut tiedot. Mikäli yhteisöomistaja käyttää sähköistä Suomi.fi-valtuutta, ilmoittautuminen edellyttää valtuutetulta vahvaa sähköistä tunnistamista, joka toimii pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Lisätietoja osoitteessa suomi.fi/valtuudet.

 1. postitse tai sähköpostitse toimittamalla yhtiön internetsivuilla oleva ennakkoäänestyslomake Euroclear Finland Oy:lle täytettynä postitse osoitteeseen Euroclear Finland Oy, Yhtiökokous, PL 1110, 00101 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen yhtiokokous@euroclear.eu. Ennakkoäänten on oltava perillä ennakkoäänestyksen päättymisajankohtaan mennessä. Äänten toimittaminen tällä tavoin ennen ilmoittautumisen ja ennakkoäänestyksen päättymistä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen, kunhan siitä ilmenee edellä mainitut ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa.

Hallintarekisteröidyt osakkeenomistajat

Hallintarekisteröidyn osakkeenomistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröidyille osakkeille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Euroclear Sweden AB:ssa rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajat, joilla on ruotsalainen arvo-osuustili, voivat äänestää ennakkoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista 1.3. - 15.3.2023 klo 16.00 Ruotsin aikaa joko postitse tai sähköpostitse.

 • Osakkeenomistaja voi toimittaa yhtiön internetsivuilla tietoevry.com/yhtiokokous saatavilla olevan ennakkoäänestyslomakkeen Euroclear Sweden AB:lle postitse osoitteeseen Euroclear Sweden AB, ”Tietoevry Oyj AGM 2023”, Box 191, SE-101 21 Stockholm, Sweden tai sähköpostitse osoitteeseen GeneralMeetingService@euroclear.com.

Osakkeenomistajan edustajan tai asiamiehen on toimittaessaan äänestyslomake esitettävä päivätty valtakirja tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Jos osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen toimittamalla ennakkoäänet Euroclear Sweden AB:lle, äänten toimittaminen katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Ennakkoäänten on oltava perillä ilmoittautumisajan kuluessa.

Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA:ssa (VPS) rekisteröidyt osakkeet

Osakkeenomistajan, jonka osakkeet on rekisteröity Euronext Securities Oslo/Verdipapirsentralen ASA (VPS) arvopaperijärjestelmään ja joka haluaa äänestää ennakkoon tietyistä yhtiökokouksen asialistalla olevista asiakohdista, tulee lähettää äänestysohjeet sähköpostitse Nordea Issuer Servicelle osoitteeseen nis@nordea.com viimeistään 13.3.2023 klo 12.00 CET.

Muut ennakkoon äänestämiseen liittyvät asiat

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa.

4 Verkkolähetyksen seuraaminen

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja voi halutessaan seurata yhtiökokousta myös verkkolähetyksen kautta. Osakkeenomistajan tulee ilmoittautumisen yhteydessä antaa sähköpostiosoitteensa, johon lähetetään osallistumislinkki ja salasana viimeistään 22.3.2023. Yhtiökokoukseen ilmoittautunut osakkeenomistaja voi tilata linkin verkkolähetykseen myös sähköpostitse osoitteesta agm@tietoevry.com 20.3.2023 mennessä. Tilauksessa tulee mainita ilmoittautuneen osakkeenomistajan nimi sekä sähköpostiosoite. Verkkolähetykseen on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Verkkolähetyksen välityksellä ei ole mahdollista esittää kysymyksiä, tehdä vastaehdotuksia, käyttää muita puheenvuoroja tai äänestää, eikä verkkolähetyksen välityksellä tapahtuvaa kokouksen seuraamista pidetä yhtiökokoukseen osallistumisena tai osakkeenomistajien oikeuksien käyttämisenä.

5 Muut ohjeet

Kokouskieli on suomi. Kokouksessa on simultaanitulkkaus englanniksi ja tarvittaessa suomeksi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Osakeyhtiölaissa ja arvopaperimarkkinalaissa säädetyt yhtiökokousta koskevat tiedot ovat saatavilla yhtiön internetsivuilla osoitteessa tietoevry.com/yhtiokokous.

Tietoevry Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 118 425 771 osaketta ja ääntä. Kokouskutsun päivänä yhtiön hallussa on 337 468  omaa osaketta. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla ei voi käyttää äänivaltaa yhtiökokouksessa.

1.3.2023

Tietoevry Oyj
Hallitus

Lisätietoja:

Esa Hyttinen, apulaislakiasiainjohtaja, puh. 040 766 6196, etunimi.sukunimi (at) tietoevry.com

JAKELU

NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Keskeiset tiedotusvälineet

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.

Liitteet

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä