noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

HUS: Dags att skapa framtidens hälso- och sjukvård

eHälsotjänsterna och de digitala vårdvägarna är här för att stanna

Ilona Raitakari

Head of Digital Health, Tietoevry Care

Utmaningen

Att tillgodose den ständigt ökande efterfrågan på hälsotjänster effektivt och med bibehållen hög kvalitet. Målet är att flytta tyngdpunkten till förebyggande hälsotjänster för medborgare. Tjänster digitaliseras överallt och medborgarna förväntar sig digitala hälsotjänster som är på samma nivå som i andra sektorer. Ambitionen är att existerande data utnyttjas för att skapa nya tjänster och utveckla den föregripande hälso- och sjukvården.

Lösningen

De digitala lösningarna i Hälsobyn gör hälsotjänster tillgängliga för alla på lika villkor, oberoende av plats och tid. Tjänsterna används för att stödja vården, rehabiliteringen och förebyggandet av sjukdomar. De digitala lösningarna och modellerna för utveckling av verksamheten gör det möjligt att introducera smidiga social- och hälsovårdstjänster och att snabbt skala upp dem på bred front för olika patientgrupper. Arbetsbördan inom hälso- och sjukvården minskar, då en del av rutinerna i vårdarbetet automatiseras, samtidigt som samarbetet och informationsutbytet i patientens vårdprocess löper smidigt.

Om kunden

Hälsobyn.fi (Terveyskylä.fi) är en gemensam helhet av tjänster för alla sjukvårdsdistrikt för universitetssjukhus i Finland. Tjänsten samordnas av HUS Helsingfors universitetssjukhus. På webbplatsen finns information, hjälp och tjänster som stödjer patientens livskvalitet och hjälper personen i förberedelserna för ett ingrepp, rehabiliteringen och livet med en kronisk sjukdom. Den pålitliga hälsoinformationen och tjänsterna som tagits fram av yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården kompletterar den traditionella sjukhusvården.

På webbplatsen Hälsobyn finns 32 hus med olika hälsoteman. Där finns också Min vårdväg, som är en digital servicekanal för hälso- och socialvård. Efter inloggningen i kanalen hittar patienten bl.a. de digitala vårdvägar och distansmottagningar som öppnats för hen, tillsammans med program för egenvård som är öppna för alla.

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt är en samkommun som bildats av 24 kommuner. Dess uppgift är att tiilhandahålla tjänster inom specialiserad sjukvård för medlemskommunerna och deras drygt 1,6 miljoner invånare.

www.hälsobyn.fi www.hus.fi
Patienterna får handledning av yrkesutbildad personal, fungerar som delar av planerade vårdhelheten bl.a. vid operativa ingrepp och behandling av kroniska sjukdomar.

Digitala vårdvägar

Patienterna får handledning av yrkesutbildad personal, fungerar som delar av planerade vårdhelheten bl.a. vid operativa ingrepp och behandling av kroniska sjukdomar.

Rutinarbeten kring patienthandledningen automatiseras. Alla multiprofessionella teamen arbetar med samma patientinformation.

Smidiga beslut

Rutinarbeten kring patienthandledningen automatiseras. Alla multiprofessionella teamen arbetar med samma patientinformation.

I helheten ingår eHälsotjänsternas utvecklingsprogram och tekniska plattform, på vilken privata och offentliga serviceleverantörer kostnadseffektivt kan bygga egna digitala tjänster.

Plattformen kan multipliceras

I helheten ingår eHälsotjänsternas utvecklingsprogram och tekniska plattform, på vilken privata och offentliga serviceleverantörer kostnadseffektivt kan bygga egna digitala tjänster.

Fokus på patienternas välbefinnande

De digitala lösningarna i Hälsobyn gör hälsotjänster tillgängliga för alla på lika villkor, oberoende av plats och tid.

Spela video

Video is blocked

You need to change your cookie settings to watch this video. Click here and allow Targeting cookies.

 

Utvecklingen stannar aldrig av

Under årens lopp har Hälsobyn utvecklats från en informationsplattform till en tjänst som stödjer interaktionen mellan patienten och yrkesutbildade personer genom hela vårdprocessen. Utgångspunkten för utvecklingen är att skapa en positiv vårdupplevelse för patienten. Därför har både patienter och patientorganisationer bidragit starkt till utvecklingsarbetet.

Tjänsterna används i stor omfattning också med mobila utrustningar, och de dagliga ärendena underlättas till exempel med fingeravtrycksidentifiering och aviseringar om meddelanden. Målet är att alla HUS digitala vårdvägar också lanseras som mobilappar år 2021.

Redan i dagens läge möjliggör de digitala vårdvägarna övervakad hemvård av patienter med kroniska sjukdomar. I framtiden kan dessutom artificiell intelligens användas som hjälp till exempel vid behandlingen av diabetes: den mäter blodsockret, räknar ut insulinet och kostanvisningarna och berättar för patienten hur hen ska göra. Om det finns något anmärkningsvärt i situationen, kallas patienten till mottagningen.

"Det är ett faktum att allt färre nya yrkestutbildade personer inom vården kommer ut på arbetsmarknaden under de närmaste åren. Samtidigt åldras befolkningen och efterfrågan på hälsotjänster ökar. Frågan är hur vi ska kunna hantera differensen. Vi är övertygade om att det går att minska den genom smart användning av teknik. Med teknik är det möjligt att skapa en känsla av trygghet också för patienter som är hemma", berättar HUS IT-utvecklingsdirektör Mikko Rotonen.

Mikko Rotonen, IT-utvecklingsdirektör, HUS IT-förvaltning

Vi vill utveckla olika datadrivna algoritmer och metoderna för att införa dem i de olika husen i Hälsobyn.

Mikko Rotonen

IT-utvecklingsdirektör, HUS IT-förvaltning

Förebyggande hälso- och sjukvård

HUS strategiska mål är att åstadkomma en kundorienterad digital reform under perioden 2020–2024. År 2020 utgjorde distansbesök 7,5 procent av alla mottagningsbesök på HUS, och för 2021 är målet 15 procent. I fråga om de digitala vårdvägarna är målet att 20 procent av patienterna omfattas av tjänsterna i år.

"När vi kombinerar digital service och närtjänst kan vi spara patientens tid. Vi kan också spara pengar och höja kvaliteten, då patienten kan till exempel titta på en informativ video så många gånger som hen behöver i stället för att försöka minnas ett enda samtal med vårdpersonal. När patienten kommer till närmottagningen förstår båda parter att det gäller att göra någonting mer, någonting som inte är möjligt digitalt. Då betonas betydelsen av interaktion", säger HUS utvecklingsdirektör Vesa Honkanen.

Just nu utvecklas mobila tjänster, och tekniska integrationer med utrustning och element som förutser vårdbehov kommer också att införas i Hälsobyn. Då blir det möjligt att vårda patienterna mer flexibelt och i högre grad i realtid än någonsin. Målet är att skapa ett starkt stöd för utvidgningen av Hälsobyns ekosystem genom att göra det möjligt att koppla applikationer som patienter och professionella använder till de digitala vårdvägarna.

"Vi bygger fler egenskaper i verktygen, så att klinikerna kan introducera ny teknik och utrustning i patientprocesserna", säger utvecklingschef Aki Puustjärvi från HUS IT-förvaltning.

Visa Honkanen, utvecklingsdirektör, HUS

Genom digitalisering kan vi i bästa fall introducera sjukvårdstjänster av hög specialiseringsklass snabbt och på stora avstånd.

Visa Honkanen

Utvecklingsdirektör, HUS

Multiplicerbart eHealth-koncept

TietoEVRY har varit Hälsobyns partner inom applikations- och arkitekturutveckling sedan år 2017. De följande stora stegen i utvecklingen av Hälsobyns tjänster är serviceintegration mellan primärvården, den specialiserade sjukvården och socialväsendet/hemvården. Målet är att medborgarna ser tjänsterna som en helhet där det är lätt att uträtta ärenden oberoende av vilken instans som ger vården. Tack vare tjänsterna förmedlas informationen effektivt också mellan de multiprofessionella teamen.

Arbetet utförs med hjälp av smidig utveckling och servicedesign. Den viktigaste förutsättningen är en bra dialog mellan klinikerna, IT-förvaltningen på HUS och TietoEVRY. De digitala vårdvägarna måste motsvara klinikernas uppfattning om patientvården och verktygen ska vara så användarvänliga att klinikerna kan använda dem på egen hand.

"Vi byggde inte en färdig diabetesväg eller njurväg, utan verktyg med vilka klinikerna skapar vägar som lämpar sig för dem. Miljön har tagits fram i samarbete och kliniken skapar aktivt kliniska innehåll till den", berättar Puustjärvi.

I Hälsobyn ingår en webbplattform och olika applikationer. I den finns också ett program för utveckling av eHälsotjänster. Programmet stödjer planeringen och implementeringen av tjänster samt hanteringen av den digitala förändringen. Den internationellt unika tjänsten Hälsobyn kan multipliceras och anpassas också för användning utanför Finland.

Aki Puustjärvi, utvecklingschef, HUS IT-förvaltning

I utvecklingsarbetet stannar vi inte vid tekniken utan talar också om processen. Vad kommer den nya tekniken att ersätta? När ny informationsteknik introduceras gäller det att inse att arbetsprocessen måste förändras.

Aki Puustjärvi

Utvecklingschef, HUS IT-förvaltning

Vy över patientens användargränssnitt.

Intresserad och veta mer? Läs mer kring Health Village lösningen! Material på engelska.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn