noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS Portföljstyrning

Portföljstyrning gör att rätt projekt prioriteras i linje med strategier och visioner

Effektiv styrning av en portfölj handlar till största delen om att göra rätt prioritering mellan olika projekt, program och andra initiativ. Detta görs för att säkerställa maximalt resursnyttjandet och att verksamhetsnyttan blir optimal.

Resurserna är ofta begränsade och alla initiativ kan inte genomföras samtidigt. Att hantera och styra en portfölj skapar en balans mellan verksamhetens strategiska mål och organisationens förmåga att leva upp till dem, eller leveranskapacitet av projekt och förändringar. PPS sätter verksamhetens visioner och strategiska mål i centrum samtidigt som modellen ger stöd för allt från strategisk styrning, effektstyrning till en effektiv projektstyrning.

En portfölj i projektsammanhang är en samling projekt och program inom en organisation, eller en del av organisationen. I en portfölj behöver portföljledningen kontinuerligt göra en prioritering mellan de ingående initiativen för att säkerställa att maximalt bidrag till verksamhetens mål uppnås. Portföljledningen ansvarar för att identifiera verksamhetens strategiska mål och de mer kortsiktiga verksamhetsmålen som skall uppnås. Pågående projekt och nya initiativ nyttovärderas löpande mot de uppsatta målen.

Etablera en portföljstyrning

Portföljer kan etableras inom olika delar av organisationen och därmed för olika typer av projekt och program. Projekt och program som konkurrerar om samma resurser ska ingå i samma portfölj. Syftet med portföljen behöver vara tydligt. Man ska vara tydlig med vilken nytta som ska uppnås med portföljstyrningen, innan den etableras.

Det är verksamhetsledningen som ansvarar för att definiera och fastställa strategiska mål inom en organisation. Portföljledningen fastställer och följer upp effektmål. Portföljledningen ansvarar även för att projektens och programmens effektmål ligger i linje med de strategiska målen.

Prioritering av portföljen görs utifrån värdering och viktning av projektets bidrag till de strategiska målen, samt en viktning och värdering av de insatser som krävs för att genomföra projektet. Portföljledningen kan sedan göra en prioritering utifrån dessa viktningar, projektens beroenden till andra initiativ och vilken status projektet har.

I PPS modellen finns stödet för att etablera och driva en portfölj oberoende av verksamhetens storlek och komplexitet. PPS Portföljstyrning ger förutsättningar för att besluta om vilka projekt och program som ska starta, och en process för att göra prioriteringar samt följa upp gentemot effektmål och strategiska mål.

Läs mer om våra utbildningar.

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn