noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

PPS Effektstyrning

Effektstyrning vägleder projekt och förändringar till nya önskade tillstånd i verksamheten

PPS Effektstyrning

Ett effektmål beskriver det framtida tillstånd som ska uppnås i verksamheten. I PPS är det beställaren som är ytterst ansvarig för effektstyrningen och att ta fram ett Business case.

PPS hjälper din verksamhet att få ett gemensamt arbetssätt genom att erbjuda ett komplett stöd för effektstyrning. I PPS modellen finns också stöd för både strategisk styrning och projektstyrning. Detta gör att alla roller i verksamheten delar samma syn och kan jobba med samma begrepp och termer. Stödet finns i form av processer, mallar, checklistor och det vi kallar för färdigheter. Färdigheterna beskriver hur man gör.

Business case

Att värdera och beskriva ett effektmål till en viss kostnad, vid en viss tidpunkt och med resultatet beskrivet i form av nyttoobjekt är ofta ett omfattande arbete. Detta sammanfattas i ett Business case och kompletteras med en förankrad nyttorealiseringsplan. I Business caset sammanställs och jämförs de uppskattade kostnaderna och nyttorna. I kostnaderna ska förutom projektens kostnader även bedömning av förändringsbehovet uppskattas. Utöver detta ingår även att ta fram en plan för hur effektmålet ska uppnås.

Efftekstyrning och förändringsledning

För att uppnå effektmål behövs förändringar

Parallellt med projekt ansvarar beställaren också för att förändringsarbetet i verksamheten förbereds och kommuniceras. Allt för att göra verksamheten redo för att ta emot projekts och aktiviteters resultat. Förändringsledningen behöver vara förankrad hos verksamhetens resursägare och medarbetare. Beställaren organiserar förändringsledningen och delegerar arbetet i verksamheten.

Det är beställaren som ansvarar för att rätt personer i verksamheten involveras i referensgruppsarbetet så att det verkligen leder till att rätt åsikter tillvaratas i projektet och att alla intressenter i verksamheten accepterar resultatet som projektet tar fram. Resursägare för användare och förvaltare måste engageras och organiseras för att säkra en bra kommunikation mellan projektet och verksamheten.

Nyttorealisering, en del av Business case

Nyttorealiseringen, där både förändringar och nyttor följs upp och mäts över tid, är ett redskap för att styra mot effektmålet. Det följs upp för att visa om allt fungerar som tänkt eller om det krävs fler eller andra insatser för att uppnå effekten.

Grunderna för effektstyrning och att uppnå effektmålet är att projektet formas och styrs utifrån ett Business case, att referensgruppsarbetet fungerar bra och ger acceptans, samt att verksamhetsförändringen är välorganiserad och leds aktivt.

Ett Business case utgör planen för realiseringen och uppföljning av effektmålet. Det är ett levande dokument som också under och efter ett projekt används av beställaren för att bedöma nya möjligheter och för att ta ställning till ändringar.

Program ansvarar för effektmål

Ibland delegerar beställaren ansvaret att realisera ett effektmål till ett program. I det fallet är det programledningen som beskriver och detaljerar effektmålet. Ledningen för ett program, bestående av programledare och förändringsledare, ansvarar för att koordinera arbetet och säkerställa att förändringen i verksamheten nås och effektmålet realiseras. Effektmålet blir målet för ett program.

Boka din plats på kursen PPS Effektstyrning här.

Ta kontakt med oss, så berättar vi mer

Läs även våra artiklar och webbinar som inspiration att komma igång med effektstyrning.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn