noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Latvia: paplašinām tirgus daļu privātajā sektorā

15 maijs 2018

Avots: laikraksts Dienas Bizness, pirmdiena, 2018.gada 14.maijs

Esat šajā amatā nu jau pusgadu. Kas mainās uzņēmumā līdz ar vadības maiņu? Kādi akcenti biz­nesa modelī mainīsies?

Protams, visi vienmēr sagaida, ka līdz ar jauna vadītāja ienākšanu uzņēmumā, teju pilnībā viss tiks mainīts. Tieto kā liela korporā­cija arī tāpat nepārtraukti attīs­tās. Taču tieši Latvijā šobrīd savu darbību varam definēt šādi – mēs turpinām attīstīties un vienlai­kus nedaudz transformējam savu biznesu. Akcenti noteikti mainī­sies. Latvijā privātais sektors ļoti strauji aug un attīstās, šī ir niša, kurai plānojam pievērst uzmanī­bu. Tieto “portfelī” ir ļoti daudz dažādu IT risinājumu, ko šiem klientiem piedāvāt. Tieto Latvia ir savā ziņā unikāls IT uzņēmums Latvijas mērogā, kurā strādā ap­tuveni 700 augsti profesionālu darbinieku. Baltijas valstu mērogā Latvijas Tieto filiāle ir lielākā.

Valerija Varna, Tieto Latvia

Kāds tieši ir Tieto Latvia pakal­pojumu spektrs?

Latvijā ir pārstāvēti vairāki bizne­sa virzieni. Viens ir biznesa kon­sultācijas – piedāvājam dažādus tehnoloģiju risinājums, iesaistot gan vietējos, gan mātes uzņēmu­ma resursus un kompetences. Otrs virziens ir finanšu sektors. Esam izstrādājuši unikālu pro­duktu Card Suite, kas ir viens no TOP 5 pasaulē finanšu un mak­sājumu risinājumu jomā. Trešais virziens ir finanšu ārpakalpojumi – sniedzam pakalpojumus visai Tieto uzņēmumu grupai, kā arī IT infrastruktūras atbalstu un no­drošināšanu Tieto uzņēmumiem citās valstīs un mūsu klientiem.

Tieto Latvia darbojas arī kā pro­fesionāls kompetenču centrs, nodrošinot ar nepieciešamajiem resursiem kolēģus Skandināvijā, kas ir viens no galvenajiem Tieto mērķa tirgiem. Savstarpējā sa­darbība ļauj arī Latvijā piedāvāt praksē pārbaudītus, unikālus pa­kalpojumus un produktus. Līdz ar to risinājumi, kurus piedāvājam klientiem, tēlaini ilustrējot – ir ar pavisam citu skatu uz dzīvi. Mēs esam klientam labākais padom­devējs, turklāt neierobežojam ri­sinājumus ar kādām konkrētām tehnoloģijām – analizējam klienta esošo situāciju, ņemam vērā nā­kotnes attīstības plānus un pie­meklējam labāko un atbilstošāko risinājumu.

Varbūt varat minēt kādus kon­krētus risinājumu piemērus?

Sadarbībā ar Somijas mežsaim­niecības uzņēmumu Metsä Group ir izstrādāts inovatīvs produkts mežu īpašniekiem. Proti – kon­krētais meža īpašums tiek detali­zēti apsekots ar drona palīdzību. Tam seko datu apkopošana un analīze. Meža īpašniekam nemaz nav jādodas uz savu mežu klātie­nē. Viņš var uzlikt speciālas bril­les un apskatīt mežu ar virtuālās realitātes palīdzību, turklāt redzēt aprēķinus un papildus informāci­ju, piemēram, cik izmaksās meža apsaimniekošana. Aprēķini tiek atjaunoti reālā laika režīmā, jo programma nolasa jaunākos fi­nanšu biržu datus. Būtībā īpaš­nieks jebkurā brīdī var noskaidrot precīzu īpašuma vērtību. Taču pats galvenais – šī nav vīzija, bet reāla, strādājoša platforma.

Vēl viens lielisks piemērs ir mūsu ieguldījums finanšu pakalpojumu pieejamībai un attīstībai Kenijā. Līdzdarbojoties ar Kenijas Banku Asociāciju un Kenijas Centrālo Banku esam ieviesuši zibmaksā­jumu platformu, kuru izmanto vairāk nekā 30 bankas valstī un vairāki miljoni klientu. Tas, savu­kārt, veicina ekonomikas izaugs­mi un nodrošina labāku finanšu pakalpojumu pieejamību un valsts virzību uz bezskaidras naudas no­rēķiniem.

Ja klients izvēlas kādu jūsu plat­formu – vai viņš iegūst arī ga­rantiju, ka viņa rīcībā vienmēr būs visjaunākā šīs programmas versija, kā arī iespēja operatīvi saņemt nepieciešamās konsul­tācijas?

Pilnīgi noteikti. Turklāt tas attie­cas uz jebkuru produktu, ko pie­dāvā Tieto, jo mēs piedāvājam ne tikai gatavus risinājumus, bet spē­jam izveidot konkrēta klienta va­jadzībām piemērotu programmu, ja mūsu jau esošo produktu klāstā neatrodam jau gatavu risinājumu.

Iešana uz privāto sektoru droši vien nenozīmē savas daļas mazi­nāšanu publiskajā sektorā?

Nekādā gadījumā. Ar privāto sek­toru mēs paplašinām savu bizne­sa daļu Latvijā. Taču jebkurā ga­dījumā jāņem vērā, ka šobrīd salī­dzinoši liela daļa publiskā sektora projektu tiek īstenota ar Eiropas līdzfinansējumu, kas drīzumā tik lielā apjomā nebūs pieejams. Līdz ar to mans uzdevums ir sa­gatavot uzņēmumu pasūtījumu apjoma kritumam valsts sektorā, pamazām aizvietojot to ar jau­niem projektiem privātajā sekto­rā. Protams, sagaidām, ka ar laiku projektu apjoms atkal pieaugs arī valsts pārvaldē.

Patlaban ļoti strauji Latvijā attīs­tās ražošanas sektors un šeit nav runa tikai par jaunradītajiem, bet arī par uzņēmumiem ar salīdzinoši ilgu darbības vēsturi, kuri intensīvi modernizē savas ražotnes – iepērk jaunas iekārtas, īsteno ražošanas procesu automatizācijas projektus. Nenoliedzami, automatizācijas ie­mesls ir darbaspēka trūkums. Taču šeit ir likumsakarība – jo vairāk da­žādu iekārtu un ierīču tiek izman­tots uzņēmumā, jo sarežģītāka ir ražošanas procesa pārvaldība. Vi­sām ierīcēm ir jābūt saslēgtām vie­notā sistēmā, automatizācija rada nepieciešamību izveidot vienotu vadības centru, no kura tiek koor­dinēts, plānots, kontrolēts un pār­raudzīts viss process – pasūtījumu pieņemšana no klientiem, izejvielu iepirkšana, ražošanas sagatavošana un īstenošana, kā arī citas funkcijas. To var nodrošināt viena procesu vadības platforma, kas ir pielāgoja­ma katram konkrētajam ražošanas procesam. Mums ir bagāta pieredze ražošanas sektorā, jo Tieto grupas, tai skaitā Latvijas, speciālisti, ir iz­strādājuši programmnodrošināju­mus teju visiem lielākajiem Skandi­nāvijas uzņēmumiem.

Kādās vēl jomās jūs esat spēcīgi?

Finanšu pasaule attīstās gan mak­sājumu karšu, gan mobilo no­rēķinu virzienā, un šai jomā mēs jau vēsturiski esam bijuši stipri, pateicoties Latvijā esošajam mak­sājumu un karšu risinājumu biz­nesam, kas turklāt turpina strauji attīstīties pasaulē – pieaug pie­prasījums pēc mūsu pakalpoju­miem šai jomā Eiropā, NVS un arī Āfrikas reģionā.

Nereti uzņēmuma izvēli par vai pret modernāko IT iespēju ievie­šanu ietekmē uzņēmuma vadītā­ja vai īpašnieka izpratne par ie­guldījumu efektivitāti un stimulu biznesa attīstībai. Kā vērtējat uzņēmēju izpratni par moderno tehnoloģiju nozīmi biznesa attīs­tībā?

Uzņēmēji šodien daudz vairāk izprot tehnoloģiju nozīmi kon­kurētspējīga biznesa nodroši­nāšanā un nopietni domā par attīstību veicinošiem soļiem un instrumentiem. Latvija tomēr ir salīdzinoši mazs tirgus un biz­nesa paplašināšana lielākoties ir iespējama, izejot uz ārvalstu tir­giem. Taču to ir grūti izdarīt, ja uzņēmums nav gana elastīgs un gatavs pārmaiņām. Faktiski tir­gus ir tas, kas liek uzņēmumiem attīstīties. Viens no faktoriem, kā jau minēju, ir darbaspēka resur­su trūkums, kas uzņēmējam liek meklēt alternatīvu, izmantojot tehnoloģiju iespējas. Taču vien­laikus neapstrīdams fakts, ka pa­saulē kopumā notiek tik strauja attīstība. Un svarīgi saprast – ja, piemēram, ražošanas uzņēmums kādu iemeslu dēļ nebūs ieviesis automatizētu procesu vadības platformu, tam būs ļoti grūti vai pat neiespējami maksimāli ātri reaģēt uz jebkādām tirgus iz­maiņām. Šodien vairs neviens nesagaida tūlītēju atdevi no šāda veida investīcijām. Ierastais šādu investīciju atpelnīšanas laiks ir sākot no pieciem gadiem. Svarīgi saprast, ka runa ir par vidējiem un lieliem uzņēmumiem ar sa­režģītām tehnoloģijām un darbī­bas procesiem.

Aizvien biežāk vērojama tenden­ce, ka ne tikai mēs ejam pie uzņē­mējiem ar savu piedāvājumu, bet viņi paši nāk pie mums un jautā: “Kā jūs mums varat palīdzēt?”.

Starp citu – jūs akcentējāt Tieto lielo resursu kapacitāti un plašās kompetences, un tomēr – kādēļ tieši jūsu uzņēmums būtu tas, pie kura uzņēmējam vērsties, lai uzlabotu savu konkurētspēju un efektivitāti?

Mūsu darbības mērogs un starp­tautiskā pieredze, savienojumā ar Latvijai atbilstošām pakalpojumu cenām, ir viena no mūsu atšķirī­bām. Ir grūti atrast līdzīgu uzņē­mumu, kam būtu visas šīs iespē­jas. Un tieši šeit ir mūsu pievie­notā vērtība – mūsu “grozā” nav divi trīs risinājumi vai veiksmīgi realizēti projekti, mums tādu ir simtiem. Mūs neierobežo viena veida tehnoloģiska platforma vai produkts - spējam piedāvāt prak­tiski jebkāda veida risinājumu.

Kas ir galvenie faktori, kas Tieto Latvia palīdz piesaistīt un notu­rēt labus darbiniekus?

Mums ir ļoti maza darbaspēka mainība. Nereti daļa prom aiz­gājušo pēc laika atgriežas, kas viennozīmīgi priecē un aplieci­na, ka esam labs darba devējs. Cenšamies radīt maksimāli ērtus darba apstākļus, turklāt – ja dar­ba specifika to ļauj – nav noteikts standarta darba laiks un vieta, kur cilvēks savu darbu paveic. Elastība ļauj mums piesaistīt kvalificētus speciālistus ne tikai no Rīgas – bet arī no Kuldīgas, Smiltenes, Liepā­jas, Siguldas, Jelgavas, Aizkraukles – un viņiem nav jāsēž Rīgas birojā, viņi var virtuāli strādāt ar kolē­ģiem Rīgā, bet reāli darbu paveikt no savas dzīvesvietas. Galvenais kritērijs – kvalitatīvs un laikā sa­sniegts rezultāts, ko iegūstam pateicoties savai darbaspēka po­litikai – varam piesaistīt spējīgus, talantīgus un inovatīvus profesio­nāļus.

Būtisku uzmanību pievēršam arī darbinieku labklājībai un sociālai nodrošinātībai. Nodrošinām at­balstu interešu klubiem un spor­ta aktivitātēm. Svarīgākais, ko vēlamies darbiniekiem sniegt, ir spēja darboties ar interesantiem, sabiedrībai pievienoto vērtību dodošiem projektiem, paralēli rūpējoties par veselīgu darba un dzīves līdzsvaru. Ticam, ka tikai līdzsvarota pieeja dod vislielāko efektivitāti un nodrošina augstā­ku darbinieku apmierinātību!

Kā jūs raksturotu Tieto Latvia, sasniedzot 26 gadu jubileju?

Esam izauguši no diviem nelie­liem uzņēmumiem un iekarojuši stabilas pozīcijas tirgū. Prieks, ka varam izmantot starptautis­ko pieredzi un piedāvāt labākos risinājumus klientiem. Izmanto­jot iespēju, saku lielu paldies par sasniegto klientiem un darbinie­kiem!

Share on Facebook Tweet Share on LinkedIn