noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto publicerar sin integrerade års- och hållbarhetsredovisning för 2018

28 februari 2019

Tietos årsredovisning för 1 januari till 31 december har publicerats på engelska och finska. Rapporten, som innehåller förvaltningsberättelse, resultat-  och balansräkning samt bolagsstyrningsrapport finns tillgänglig på www.tieto.com/investors. Bolagsstyrningsrapporten har förberetts enligt den finska koden för bolagsstyrning.

Tietos hållbarhetsredovisning är integrerad i företaget årsredovisning. Hållbarhetsredovisningen redogör för Tietos hållbarhetsresultat i relation till företagets hållbarhetsplan för 2020 och planens långsiktiga mål; att minimera miljöpåverkan, vara en etisk föregångare och skapa värde för intressenter. Tieto redovisar enligt GRI Standards option core.

Tieto redogör för en minskning om 56 procent i koldioxidutsläpp sedan 2016. Under året genomförde företaget en omfattande revision av sin uppförandekod samt tillhörande e-utbildning för att möta förändringar i omvärlden och krav från intressenter. Tieto var även ett av de första bolagen i Norden som lanserade ett etiskt ramverk för Artificiell Intelligens samt en etisk certifiering för medarbetare som arbetar med AI-produkter och utveckling.

– Jag är nöjd med våra framsteg inom hållbarhet under det gångna året som är i linje med våra intressenters förväntningar. Vi vet att ett hållbart samhälle kräver att företag tar ett aktivt ansvar för de utmaningar vi har – från jämställdhet till klimatfrågor  och vi vill vara en spelare som man kan räkna med tar sitt ansvar, säger Kia Haring, Head of Global Communications and Sustainability, på Tieto.

– Traditionellt sett har en stor del av hållbarhetsarbetet fokuserat på att hantera frågor i den egna verksamheten eller i leverantörsleden. Men ansvaret har breddats och för oss innebär det att vi måste lägga mer energi på de områden där vi har vår största påverkan; i våra tjänster och produkter. Under året har vi därför genomfört analyser av vilken miljömässig och socio-ekonomisk påverkan några av våra lösningar har och kan ha. Vi har nu en en bra grund att stå på för att kunna utveckla det arbetet vidare, säger Ida Bohman Steenberg, Head of Sustainability på Tieto.

Tieto har publicerat årsrapporten för 2018 på www.tieto.com/ar2018.

Kontaktpersoner:

Tanja Lounevirta, Head of Investor Relations, tel. +358 50 321 7510, tanja.lounevirta@tieto.com

Kia Haring, Head of Global Communications and Sustainability, tel. +358 40 765 3700, kia.haring@tieto.com


Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem.  

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn