noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Etablerade företag bättre på att accelerera digitaliseringen än startup-bolag

09 november 2018

Vanligtvis är det startup-bolag som lyfts fram som de disruptiva förnyarna, de som vänder upp och ner på hela branscher. Men en ny undersökning visar att det snarare är etablerade företag, som redan har en tydlig plats på marknaden – som har en kundbas, ett partnersystem och ett starkt varumärke – som vänder upp och ner på branscher.

Undersökningen, ”Towards a data-driven future” har utförts av analysföretaget IDC på uppdrag av Tieto och bygger på enkätintervjuer med beslutsfattare på stora och medelstora företag i Sverige, Norge och Finland.

Rapporten visar att svenska företag kommit längre på digitaliseringsresan än sina finska motsvarigheter, och att dessa i sin tur ligger strax före norska företag. Bland de bakomliggande faktorerna återfinns olika ekonomiska förutsättningar på den lokal marknaden efter finanskrisen och olika branschfördelning för företagen i landet.

IDC räknar med att mer än 50 procent av den globala ekonomin kommer att vara digitaliserad år 2021 och att tillväxten över samtliga branscher kommer att drivas av digitala satsningar. I klartext innebär det att företag måste digitalisera sin verksamhet, från själva erbjudandet till leverantörskedjan.

– Denna utveckling är väldigt tydlig inom konsultbranschen, där vi sedan en tid tillbaka ser att de etablerade organisationerna efterfrågar kompetens inom de områden som krävs för att driva och lyckas med digital transformation. Inte sällan gör de större företagen disruptiva satsningar parallellt med att de effektiviserar sina befintliga processer, säger Fredrik Ring, VD för konsultföretaget Avega som är specialiserat inom digital transformation och som sedan slutet av förra året ägs av Tieto.  

Nordiska organisationer på efterkälken

I ett internationellt perspektiv är det tydligt att nordamerikanska företag leder utvecklingen, det är där andelen företag som genomgått en digital transformation är som störst. Nordiska företag har överlag tagit en mer försiktig ståndpunkt och fokuserat på att optimera den befintliga affären. Det är först när disruptiva krafter inkräktat på deras territorium som de tagit steget fullt ut. Nordiska företag är överlag snabba på att ta till sig ny teknologi, så är det väldigt få som faktiskt ändrat sina affärsmodeller eller gjort liknande omstörtande förändringar av verksamheten.

Undersökningen visar dock att många företag lyckats uppnå tydlig effektivitetsförbättring och även lyckats växa sin affär genom digitalisering. Däremot uppger så många som 80 procent av beslutsfattarna att de största förändringarna ligger i framtiden, och 85 procent förväntar sig att de kommer att svänga om sin affär och anpassa affärsmodell eller sättet man arbetar. En slutsats är att de flesta företag fortfarande befinner sig i början av sin digitala transformation.

– Den transformation som har varit på gång händer nu. Tekniker som har funnits en längre tid har blivit tillgängliga för fler, vilket skapar nya möjligheter att utveckla både nya och befintliga affärer. Kundernas krav och förväntningar har ändrats, nya produkter och tjänster lanseras av såväl existerande som nya konkurrenter. Detta tillsammans har potential att ändra förutsättningarna för företag i grunden, säger Fredrik Ring, VD på konsultföretaget Avega.

Ökad konkurrens utifrån och ett tuffare ekonomiskt klimat med vikande konjunktur är typiska saker som kommer att göra det mer angeläget att driva digitalisering bortom optimering av befintlig verksamhet.

Eftersom den digitala transformationen har sin kärna i IT så är kunskap och erfarenhet om teknologi en nyckel för en framgångsrik digitalisering. IT-chefer är inte bara inblandade i större utsträckning än tidigare, de får ofta nya roller i företagsledningen – antingen i form av en ny titel, eller genom att de får nya ansvarsområden. En konsekvens är att IT i allt större utsträckning spelar en central roll i affärsutvecklingen när företag anpassar sig efter nya förutsättningar i en digitaliserad omvärld – IT både driver och stöttar transformationen.

Hur viktig anser du följande teknologier vara, som en del av er transformationsresa?

                            Viktigt redan idag                                Viktigt inom kort                                 Viktigt på lång sikt
Sociala nätverk      48 %                                                      73 %                                                           88 %
Data analytics        43 %                                                      71 %                                                           90 %
Molntjänster           39 %                                                      68 %                                                           86 %
Mobility services    35 %                                                      63 %                                                           88 %
Maskininlärning      28 %                                                      60 %                                                           82 %
IoT                          26 %                                                      56 %                                                           81 %
Röstigenkänning    24 %                                                      56 %                                                           81 %
Robotar/drönare     20 %                                                      47 %                                                           69 %
VR                          19 %                                                      47 %                                                           76 %
Mjukvaru-botar      18 %                                                       49 %                                                           78 %
AR                          18 %                                                      47 %                                                           75 %
Blockchain             17 %                                                      45 %                                                           71 %
3D-utskrifter          16 %                                                       46 %                                                           69 %

Läs undersökningen i sin helhet: https://campaigns.tieto.com/

Om undersökningen:

Undersökningen är en fortsättning på Tietos tidigare rapporter om digital transformation. Den första, ”Tieto Foresight 2020” år 2016 fokuserade på branschkonvergens. Den andra från förra året, ”Future Perspectives” handlade i huvdsak om industri-transformation. Den här rapporten ”Towards a data-driven future” avhandlar teknikens roll i tranformationsresan.

Undersökningen bygger på en enkätundersökning med 300 beslutsfattare i Sverige (150), Finland (90) och Norge (60), som genomfördes under juni och juli 2018. Hälften av respondenterna kommer från storföretag med fler än 500 anställda, och hälften från mellanstora bolag med mellan 100 och 499 anställda i olika branscher. Undersökningen genomfördes av IDC Nordic.

Kontakt

Fredrik Ring, verkställande direktör på Avega Group
tel: 072 222 98 51, fredrik.ring@avegagroup.se

Om Tieto

Tieto vill omsätta möjligheterna i den datadrivna världen till livslångt värde för människor, företag och samhället i stort. Vi har som mål att vara förstahandsvalet för kunder som vill förnya sina affärsverksamheter. Vi kombinerar vår mjukvara och våra tjänster med ett starkt driv för innovationssamarbeten och ekosystem. www.tieto.com 

Om Avega

Avega Group är ett konsultföretag med specialister inom digital transformation och är sedan december 2017 ett dotterbolag till Tieto. www.avegagroup.se

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn