noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Information om ramavtalsområdet IT Drift Mellan EVRY Sweden AB

TietoEVRY har ingått avtal med Kammarkollegiet avseende upphandling av Ramavtal för IT-drift. Avtalet omfattar två ramavtalsområden, Mellan och Större.

Ramavtalsområdet IT Drift omfattar tjänster för faserna; införande, drift och avveckling.

Begreppet tjänst definieras som ”de leveranser som utförs för att uppfylla ställda krav eller avtalad specifikation, enligt en fördefinierad leveransprocess”. Definitionen innebär att tjänster kan inkludera såväl bemanning som funktionella åtaganden.

Tjänsterna delas in i tjänsteområdena; bastjänster, tilläggstjänster och stödtjänster. Stödtjänster kännetecknas av att de utgör ett stöd för bas- och tilläggstjänster. Tilläggs- och stödtjänster går inte att avropa annat än i kombination med minst en bastjänst.

 

Två avtalsområden

IT Drift omfattar två ramavtalsområden:

Mellan – vänder sig till myndigheter med 100-400 anställda

Avtalsperiod: 2017-11-14 - 2024-11-13

Avtalsnummer:

EVRY Sweden AB Avtalsnummer: 96-40-2015-205

Större – vänder sig till myndigheter med fler än 400 anställda

Avtalsperiod: 2017-11-14 - 2024-11-13

Avtalsnummer:

Evry AB Avtalsnummer: 96-40-2015-305
Tieto Sweden AB Avtalsnummer: 96-40-2015-307

Nedan presenteras info om IT Drift Mellan EVRY Sweden AB.

Omfattning

 1. Service Management (Samverkan och rapportering)
 2. Service Desk
 3. Applikationsdrift
 4. Applikation som tjänst
 5. Utskriftstjänster
 6. Klienttjänster
 7. Datacentertjänster
 8. Nätverk och kommunikation
 9. Tredjepartsintegration

Mer information om respektive tjänst finns längre ner på sidan.

Avrop

Avrop sker genom förnyad konkurrensutsättning med möjlighet till förhandling. På avropa.se under "gemensamma dokument" finns mycket bra stödmaterial för avrop i form av vägledning, mallar och sändlista till samtliga ramavtalsleverantörer.

Länk till information om avtalet på avropa.se.

Kontaktperson

Venke Bordal, ansvarig försäljning offentlig sektor, TietoEVRY Sverige. 

 

1. Service Management (Samverkan och rapportering)

Införande av tjänst

TietoEVRY använder sina standardprocesser, verktyg och metoder genom hela leveranskedjan. TietoEVRY samarbetar med kunden genom självbetjäningskanaler, Service Desk och i olika leverans-styrningsforum.

Tjänstestyrning och samverkan används för att säkerställa att tjänsterna som levereras av TietoEVRY till kunden styrs på ett effektivt och säkert sätt. Dess primära funktion är att kontrollera tjänsternas värde, kvalitet, prestanda, livscykler och att man hanterar alla frågor gällande ekonomi och regelefterlevnad på ett ändamålsenligt sätt samt att tillgångar och projekt presterar enligt avtalade specifikationer.

Processer som ligger till grund av TietoEVRYs leveransmodell

Beställa

Denna process hanterar tjänstebegäran och beställningar som kommer från kunden via tjänstekanalerna.

 • Request fulfilment
 • Change management

Ådgärda

Denna process löser incidenter som har rapporterats via tjänstekanalerna eller genom automatisk övervakning. Processen är baserad på följande ITIL Event management:

 • Incident management
 • Problem management
 • Major incident management

Förebygga och kontrollera

Dessa processer säkerställer tjänstekvalitet (kapacitet och tillgänglighet) och tillhandahåller rapportering för både ekonomi och kvalitet. Målsättningen är att säkerställa att tjänsten levereras på ett kontrollerat sätt i enlighet med avtalat SLA. Tjänstehanteringen är baserad på följande ITIL-processer:

 • Change management
 • Configuration management
 • Availability management
 • Demand management
 • Capacity management
 • Service level management

Förbättra

TietoEVRY kommer kontinuerligt att förbättra tjänsterna samt utveckla och tillhandahålla tjänster som tillgodoser både kundens och marknadens utvecklingsbehov.

Beslutsnivåer

Modellen för tjänstestyrning och samverkan beskriver samarbetet mellan TietoEVRY och kunden som en beslutsorganisation i tre nivåer.

De tre nivåerna motsvarar:

 • Ledningsnivå - Strategisk nivå
 • Tjänstehanteringsnivå -Taktisk nivå
 • Leveransnivå - Operativ nivå

Både TietoEVRY och kunden deltar och samarbetar gemensamt på varje nivå inom beslutsorganisationen.

Varje nivå i beslutsorganisationen har ett definierat ansvar och ett tydligt mål. Varje nivå är redovisningsskyldig till närmast överordnad nivå. Det gäller dock inte den strategiska nivån som är redovisningsskyldig till parternas respektive ledningsfunktioner.

Strategisk nivå

På strategisk nivå fokuserar modellen för tjänstestyrning och samverkan på verksamhetsnytta genom förhållandet mellan kunden och TietoEVRY. De primära aktiviteterna på strategisk nivå är samarbetsstyrning och förbättring av värdet av de levererade tjänsterna. Ansvar och befogenheter som tillhör strategisk nivå är utveckling av den övergripande relationen mellan parterna, årlig planering genom fastställande av gemensamma mål och uppföljning att TietoEVRY lever upp till de övergripande målen som definierades i avtalet.

Taktisk nivå

På taktisk nivå säkerställer modellen att tjänsternas effektivitet, prestanda och SLA-nivåer stämmer överens med de specifikationer som har definierats i avtalet. Det gäller särskilt överenskommelser om SLA-nivåer samt påföljd vid bristande uppfyllelse av SLA. Faktiskt utfall i tjänsteleveranserna mäts, registreras och redovisas månatligen.

De primära aktiviteterna är att styra innehållet i tjänstekatalogen och tjänsternas livscykel. Det inkluderar en fortlöpande process för att förbättra och effektivisera tjänsterna och dess användning.

Ansvar och befogenheter som tillhör taktisk nivå är tex granska och godkänna kontraktuella förändringar samt förändringar i övergripande tjänstekatalog, granska tjänsternas livscykel och giltighet, identifiera idéer, innovation och tjänsteutveckling m.m.

Operativ nivå

På operativ nivå skall modellen säkerställa att styrningen av det dagliga operativa arbetet blir utfört. Det operativa arbetet stöds med utgångspunkt av ITIL-processer för att hantera dagliga aktiviteter. Det primära målet för det operationella samarbetet är att säkerställa TietoEVRYs avtalsenliga leverans av de avtalade tjänsterna.

Ansvar och befogenheter som tillhör operativ nivå är tex styra och följa upp tjänsteleveransen, granska uppfyllnaden av SLA:er, granska prestandaindikatorer m.m.

Ändringshantering

Alla ändringar kontrolleras med hjälp av en ändringshanteringsprocess. Ändringshanteringsprocessen bygger på ITIL:s Change Management-process.

Samtliga ändringar måste alltid godkännas av båda parter för att träda i kraft.Till dess gäller vad som stadgas i avtalet.

Bemanning av kundteam

När det gäller krav på bemanning föreslår TietoEVRY att nedanstående roller kan vara lämpliga:

 • Affärsansvarig företräder kunden och är ytterst ansvarig för hela det samlade engagemanget, ekonomin och leveranser gentemot TietoEVRY inom det avtalade området.
 • Avtalsansvarig är den som har helhetsansvaret för ett externt leverantörsavtal. I helhetsansvaret inkluderas aktiv avtalsförvaltning, -uppföljning och -utveckling.
 • Leveransansvarig är en operativ kontaktperson gentemot TietoEVRY som hanterar och ansvarar för operativa kontakter och rutiner i den dagliga produktionen inom ramen för det aktuella huvud- eller avropsavtalet; driver och leder leverans.
 • Säkerhetsansvarig ser till att leveransen sker enligt upprättade säkerhetsrutiner och är operativt ansvarig för det löpande säkerhetsarbetet inom ramen för uppdraget.

2. Service Desk

Tjänsteöversikt

Syftet med tjänsten Service Desk är att säkerställa servicekontinuitet, vilket innebär att användarna får det stöd som erfordras i sitt dagliga arbete och att effekterna av eventuella störningar i IT-leveranserna minimeras. Service Desk säkerställer att användarna får rätt support i rätt tid.

Tjänsten Service Desk bygger helt på ITIL och de kvalitetssäkringsrutiner som följer av TietoEVRYs certifieringar inom områdena kvalitet, säkerhet och miljö. Det kompletteras i enskilda leveranser av de regulatoriska krav och specifika förutsättningar som gäller för våra kunders verksamhet.

Service Desk fungerar som single point of contact (SPOC) till olika typer av användare och tillhandahåller flera alternativa kontaktkanaler för att möjliggöra smidig kommunikation i olika situationer, som till exempel kanal för beställningar, behörigheter och IT-utrustning. Processerna som används inkluderar funktioner för godkännande av beställningar och attestering enligt överenskomna regelverk.

Service Desk ansvarar för att analysera, registrera och lösa incidenter, beställningar och serviceförfrågningar så snabbt som möjligt. Om så erfordras skickas ärendet eller beställningen till relevant lösningsgrupp. Ansvaret för incidenten eller beställningen ligger kvar hos Service Desk till dess att det är slutfört och stängt.

Service Desk hanterar kommunikation med samtliga kunder, användare och parter som är involverade i leveransen och är sammanhållande i kommunikationen angående frågor som påverkar leveransen.

Användarsupport och råd för användning av verktyg och applikationer kan tillhandahållas om så avtalas.

Kvalitetsavvikelser förhindras genom kontinuerliga aktiviteter för förbättring av tjänster såsom analys av data, kundåterkoppling och via rapporter som initierar förbättringar av servicefunktioner eller processer. Automation och standardisering är nyckelelement i förbättringsarbetet, vilket leder till effektivare och mervärdestjänster.

Leverabler

Tillämpliga automatiska och bemannade kontaktkanaler för att tillhandahålla SPOC för slutanvändare att få tillgång till support av tjänster och applikationer.

3. Applikationsdrift

Tjänsteöversikt

Applikationsdrift omfattar drifttjänster för kundspecifika applikationer.

Det huvudsakliga syftet är att säkerställa en god användarupplevelse genom att garantera hög applikationstillgänglighet, korta svarstider samt incident-, problem- och förändringshantering av hög kvalitet.

Tjänsten inbegriper applikationsövervakning, incidenthantering (som inte kräver källkodsändringar och inte är kopplad till applikationens funktion), medverkan i problem- och förändringshantering samt driftsättningsrelaterade tjänster i produktionsmiljöer och andra miljöer.

Leverabler

 • Utformning av tjänst
 • Styrning & rapportering
 • Applikationsövervakning
 • Incidenthantering och samordning
 • Medverkan i problemlösning
 • Medverkan i förändringshantering
 • Svar/åtgärd vid förfrågningar
 • Styrning
 • Kontinuerlig förbättring av tjänst
 • Driftsättningstjänster
 • Avveckling av tjänst
 • Beröringsfri automation och AIOps
 • DevOps arbetssätt
 • Automatiserad driftsättning
 • Rapid 24/7

5. Utskrifttjänster

OnePrint Services

OnePrint Services är en modulbaserad portfölj av utskriftstjänster. Tjänsten hanterar allt från övertagande av befintlig utskriftsmiljö till leverans av en helt ny implementation av en heltäckande tjänst av utskrift och arbetsflöden anpassad för den digitala arbetsplatsen.

Dagens anställda använder flera digitala verktyg som datorer, läsplattor, smarta telefoner och multifunktionsskrivare. Alla med varierande gränssnitt och kompabilitet till kärnverksamhet, mjukvaruapplikationer och säkerhetskrav. Den tekniska utmaningen ligger i att möta dagens högre krav på mobilitet, systemintegration med bibehållet stöd för äldre IT-plattformar, utan att ge avkall på användarupplevelse, tillgänglighet eller säkerhet.

OnePrint Services är utvecklad för att ge användare bästa möjliga förutsättningar till effektivisering och förenkling var de än befinner sig i sin egen digitala utveckling. Tjänsternas leveransmöjlighet per land beskrivs i enlighet med utvärdering.

Den primära modulen i OnePrint Services är utskrift som tjänst, även kallad Managed Print Service (MPS). Tjänsten levererar optimerad utskriftsmiljö utifrån applikationsstöd, tillgänglighet, säkerhet och användarupplevelse. Detta säkerställs via en metodik som innebär inventering, utvärdering, systemintegration och kompabilitet.

Metodiken inkluderar även drift med förbrukning, maskinservice, övervakning och hantering av relevanta säkerhetsuppdateringar. Tjänsten medför med andra ord kontrollerad tjänst där skrivarna hanteras hela vägen från projektledning och installation till tagande ur tjänst med medföljande radering av eventuell kvarvarande data i olika minnesdelar, adressböcker och loggar.

Definitioner av tjänsteinnehåll via metodikmall, oavsett tjänst, är avgörande för att säkerställa leveranskvalitet.

Den andra modulen i OnePrint Services är en ren standardiserad livscykelhanering för skrivare, även kallad Printer LifeCycle Management (PLCM). Tjänsten levererar anpassad inköpsportal, automatiserat tillgångsregister av skrivare och inköpsrapporter. PLCM har ett flertal separat prissatta optioner vilka i en förlängning kan resultera i en konvertering från PLCM till en MPS.

Både MPS och PLCM har optioner vilka prissätts separat.

Globala leveranser utvärderas alltefter lokala förutsättningar.

7. Datacentertjänster

Data Centre Facility Services

Tjänsteöversikt

Data Center Facility Services tillhandahåller stabila och säkra anläggningar samt 24/7 anläggningsövervakning och drift för hosting av IT-utrustning. Tjänsten levererar en säker och pålitlig datacentermiljö för de serviceplattformar som krävs för affärskritisk verksamhet.

Kunden kan kräva rackkapacitet i datacenters datorrum. Rack är utrustade med fysiska kablar och med tillräcklig kylning och strömförsörjning. Säkert bortskaffande av hårddiskar och media samt Smart Hands-service erbjuds i alla TietoEVRYs datacenter.

Tjänsteinnehåll

Data Centre Facility Services

 • Data Centre Hosting tjänst
  • Datacenter rackutrymme
  • Datacenter energi och kylning
 • Escorting tjänst
 • Smart Hands tjänst
 • Säkert bortskaffande av hårddiskar och media

TietoEVRYs datacenter är certifierade enligt ISO27001 (Ledningssystem för informationssäkerhet) och ISO14001 (Miljöhanteringssystem). Datacenter har ett videoövervaknings- och rollbaserat åtkomstkontrollsystem med övervakning och upptäckt av intrång.

OneCloud Platinum

OneCloud Platinum (OCP)-plattformen är TietoEVRYs innovativa molnlösning för hosting av standard x86 arbetsbelastning. Plattformen implementerar de senaste trenderna inom IT och använder alla funktioner kring lagring eller servervirtualisering. Den kan stödja mycket kapacitetskrävande applikationer oavsett om det krävs hög prestanda eller hög tillgänglighet. Plattformen fungerar baserat på standardiserade processer, vilket möjliggör införande av moderna metoder för serverautomation.

TietoEVRY OneCloud Platinum erbjuder infrastrukturkapacitet och valfria tilläggstjänster från TietoEVRY:s datacenter i Finland och Sverige, självbetjäning och hantering av arbetsbelastning, enhetlig åtkomst till administrationsverktyg och rapportering via en självbetjäningsportal.

Tjänster som stöds: Serveradministration och virusskydd behandlas i separerade tjänstebeskrivningar och tillhörande dokumentation. Båda tjänsterna har separerat prissättning.

Server Management

Tjänsteöversikt

Servrar är en viktig del av all it-infrastruktur. De flesta tjänster och tillämpningar som används dagligen över hela världen förlitar sig på stabila och säkra fysiska, virtuella och molnbaserade servrar. Det spelar ingen roll om ni använder TietoEVRY-dejtingtjänster eller kör ert eget datacenter, tjänsten Server Management är här för att ta hand om er server. Vi stöder hela Windows Server-familjen och ett antal olika Linux-distributioner. Om ni följer nya operativsystemreleaser kan vår tjänst stötta er från dag ett. Om ni förlitar er på traditionella system har vi också en lösning.

Vi håller era servrar igång.

Server Management är utformat att avlasta dagliga uppgifter från IT-avdelningen samtidigt som ni behåller fördelen med eget systemägande. Vår tjänst är tillgänglig dygnet runt; vi använder standardmässiga verktyg, följer relevanta branschstandarder, inklusive säkerhetsstandarder.

För miljöer som använder Microsoft Active Directory Domain Services erbjuder Server Management ytterligare paket för att stödja domänkontrollanter och katalogen.

För miljöer med behov av hög tillgänglighet erbjuder Server Management ytterligare paket baserat på Microsofts Failover Cluster (för Windows-servrar) eller Veritas Cluster (för Linux-servrar).

Tjänstens leverabler

 • Server Management:
  • Hantering av grundläggande operativsystem
  • Hantering av inbyggda roller och komponenter i operativsystemet
  • Övervakning av operativsystem
  • Hantering av patchar för operativsystemet
  • Underhåll av drivrutiner och verktyg för maskinvara

Server Management erbjuder ytterligare paket som levereras ovanpå Server Management-paketet. Dessa paket omfattas av tilläggsavgifter.

 • Serverimplementering och avveckling:
  • Standardimplementering av fysisk Windows-server
  • Standardimplementering av fysisk Linux-server
  • Standardimplementering av virtuell Windows-server
  • Standardimplementering av virtuell Linux-server
  • Implementering av icke-kapacitetsserver
  • Standardavveckling av fysisk server
  • Standardavveckling av virtuell server
  • Avveckling av icke-kapacitetsserver
 • Active Directory:
  • Active Directory-infrastrukturhantering
  • Hantering av Active Directory-innehåll
  • Övervakning av domänkontrollanter
 • Redundanskluster:
  • Klusterhantering
  • Övervakning av kluster
  • Patchar för klusterkomponenter
  • Implementering av kluster
  • Avveckling av kluster

Data Protection and Recovery

Tjänsten TietoEVRY Data Protection and Recovery tillhandahåller en lösning för holistisk hantering av backuper för att skydda kundens servrar från t.ex. katastrof, datakorruption och oavsiktlig filradering. Den inkluderar en komplett infrastruktur för backuptjänsten dvs. de lagringsystem och den nätverksinfrastrukturen, backupmedia osv., som krävs. Tjänsten inkluderar även schemaläggning, policyer och andra standards som tillämpas för kundens serversystem enligt s.k. Best practices.

Tjänsten riktar sig till:

 • De supporterade serversystem som driftas i TietoEVRYs datacenters
 • Supporterade Operativsystem, applikationer och databaser som manageras av TietoEVRY.
 • Servrar som, pga deras storlek och konnektivitet passar backupfönstret och backuppolicyer. Servrar med mer än 4TB data analyseras och implementeras från fall till fall.

Tjänsten specificerar och utför de rutiner för daglig drift av serversystem, applikationer och skydd av användardata, genom att använda TietoEVRYs centraliserade backupsystem.

Tjänsten säkerställer serversystemet, alla relevanta applikationer och användardata och ser till att de är återställningsbara inom de begränsningar som har specificerats av servermiljöstruktur (klient) och den backupteknologi som används.

Hybrid Cloud IaaS

Hybrid Cloud Infrastructure as a Service (IaaS) är en molntjänst för stora företag och organisationer. Den tillhandahålls som en tjänst och kunden betalar bara för vad som används. Resurser erbjuds på olika plattformar med fördefinierade konfigurationsuppsättningar, som kan beställas, uppdateras och tas ur bruk via självbetjäning i en nätportal och via API.

Hybrid Cloud IaaS är avsett för organisationer som kräver en modern och skalbar datorkapacitet för olika affärsbehov i ett hybridsystem via molnplattformar som finns i TietoEVRY:s datacenter, lokalt hos kunden eller hos publika globala IT-aktörer i molnet.

Hybrid Cloud IaaS minskar komplexiteten med att ha olika lösningar inom organisationen, med olika servicenivåer, priser, säkerhetsstandarder. Den erbjuder en enhetlig rapportering eller ekonomisk vy genom att visa dina resurser och göra det möjligt att själv hantera dem från en webbportal, TietoEVRY Service Channel.

Hybrid Cloud IaaS-lösningen lever upp till GDPR-sekretessbestämmelserna och kvalitets- och säkerhetsstandarderna ISO9001, ISAE3402, ISO27001 och ISO 14001.

Cloud on power

Navigera din affärsverksamhet med Power TietoEVRY kapacitetstjänster på IBM Power Systems som erbjuder både moln- och traditionella typer av skalbara infrastrukturtjänster.

Cloud on Power (CoP) tillhandahåller helt automatiserad högpresterande privat molnlösning för Linux (RedHat, Suse) och AIX utöver IBM Power-teknologier och är skapad för att uppfylla de högsta kraven ställda på säkerhet, skalbarhet och prestanda. Med Power HW skapas det för kunden en unik plattform för TCO-optimering - mer prestanda (jämfört med x86), mer säkerhet, mer flexibilitet, och dess virtualisering möjliggör licensoptimerad lösning för all IBM-programvara, Oracle DB, OpenShift och andra kärnbaserade licensieringstyper.

Core Connectivity Services

Data Centre Firewall Service: Tillhandahåller Next Generation Firewall-tjänsten (NGFW) för kunden. NGFW innehåller (förutom traditionell brandvägg) Intrusion Protection System (IPS) och Application Control (AC). IPS är en teknologie för att upptäcka och förhindra skadliga incidenter (t.ex. säkerhetshot eller policyöverträdelser) i ett nätverk. AC används för att upptäcka och agera på nätverkstrafik. Data Centre Firewall Service implementeras i enlighet med säkerhetspolicyer som definieras av kunden. Tjänsten tar hand om serversegmentskydd i TietoEVRYs datacenter. Tjänsten består av två alternativa servicepaketeringar bland vilka kunden kan välja den lämpligaste: NGFW från delad kapacitet eller NGFW med dedikerad kapacitet. I båda paketeringar tillhandahåller TietoEVRY alla nödvändiga tjänster - såsom hårdvara, management, övervakning och rapportering - som en enhet.

Data Center Application Delivery Control: Application Delivery Control (ADC) är en multifunktionstjänst för en eller flera applikationsservrar. ADC hanterar ett brett utbud av funktioner såsom lastbalansering, SSL Off Loading, Identity and Access Management (IAM), Web Application Firewalling (WAF), Web Acceleration och virtual Clustered Multiprocessing. ADC-tjänsten består av två alternativa servicepaketeringar bland vilka kunden kan välja den lämpligaste: ADC från delad kapacitet eller ADC med dedikerad kapacitet. I båda paketeringar tillhandahåller TietoEVRY alla nödvändiga tjänster - såsom hårdvara, hantering, övervakning och rapportering - som en enhet.

Data Centre Internet Capacity: Tjänsten tillhandahåller internetkapacitet för kundens webb-tjänster som körs i TietoEVRY-datacenter. Kapaciteten kan justeras utifrån kundens behov. DDoS-skydd (L3/L4-lager) ingår i tjänsten utan extra avgift eller behov av en separat implementering. All inkommande (inbound) trafik från Internet mot kundens tjänster skyddas via molnbaserad DDoS-installation. Vid användning av denna tjänst utnyttjas TietoEVRY-ägda IP-adresser.

Network Time Service: NTS (Network Time Synchronization Service) är en standardtjänst från TietoEVRY som utformats för att tillhandahålla klocksynkronisering mellan klientnoder och en huvudklocka i ett datornätverk. Tjänsten är endast tillgänglig vid särskilda av TietoEVRYs datacenter i storstadsområdet.

8. Nätverk och kommunikation

Managerad LAN

Managerad LAN (Local Area Network) är en fullständigt managerad tjänst som erbjuder en komplett uppsättning processer och en anpassad lösning med managerad hårdvara och mjukvara. Tjänsten är flexibel för att täcka ett brett spektrum av scenarier, både som grund och med optioner när det gäller skalning, säkerhet och kapacitet.

Managerad LAN löser det kritiska affärsbehovet av robust och säker anslutning för användarenheter, skrivare, enheter kopplade till fastighet som kortläsare och övervakning till affärsapplikationer och Internet. Managed LAN fungerar också som en förutsättning för Managerad Wi-fi och en möjliggörare av företagsmobilitet och säker gäståtkomst.

Managerad WiFi

Managerad WiFi är enkelt att komma igång med och vi hjälper till med helheten. Utifrån dina lokaler eller platsritningar kan vi bestämma placeringen av accesspunkter. Vi ansluter dem till vår centrala tjänst och ger dig där efter support och utbytesservice så att du kan känna dig trygg. Vår lösning bygger på en patenterad teknik som ger dig en högsta kvalitét.

Vårt erbjudande är en tjänst som möter dina behov och allt inkluderas i en månadskostnad. Du kan mycket flexibelt öka eller minska kapaciteten efter dina behov och får därigenom kontroll på dina kostnader.

Tillsammans med proaktiva åtgärder och en fast prissättning hjälper vi er att få kontroll över det trådlösa nätet för att ni i god tid ska kunna planera för framtida åtgärder.

Branch Office Network as a Service

Tjänsten skräddarsys efter kundens krav genom att sammanställa ett eller flera servicepaket som driftsättas på kontoret, inklusive all nödvändig hårdvara, licenser och support för att ha ett distribuerat nätverk på kontoret. Paketen är utformade baserat på kontorsstorlek, densitet av anslutna enheter och särskilda krav såsom sensoranslutningsbehov.Det finns inget behov av att köpa hårdvara eller ha lokal supportpersonal för att driva LAN eller WLAN - allt ingår i den månatliga serviceavgiften.

9. Third Party Integration

Service and Integration Management (SIAM)

Genom våra SIAM tjänster kommer ni att ha möjlighet att stödja affärsdigitalisering och möjliggöra företagstillväxt. Vi tar er Service Management till nästa nivå och skapar ett affärsdrivet IT-ekosystem där IT fokuserar på att stödja verksamheten istället för att lägga större delen av tid på leverantörer.

Besparingar i driftskostnader är ett måste; IT:s fokus måste läggas på utveckling när det gäller investeringar och utgifter. Med våra produktiserade och kundorienterade SIAM-tjänster transformerar, integrerar och hanterar vi ert affärsdrivna IT Ecosystem as a Service.

Genom våra SIAM Tool Solutions tillhandahåller vi "single source of truth“ för IT Service Management med funktioner som innefattar IT och mer.

TietoEVRYs SIAM består av ett stort antal olika tjänstekomponenter. Tjänstekomponenterna är indelade i olika grupper efter deras avsedda användning, beroende på vilken typ av expertis som krävs för att leverera dem. Lämpliga tjänstekomponenter väljs på ett kundorienterat sätt med hänsyn tagen till kundens eget målutrymme och kapacitet.

Tack vare detta tillvägagångssätt kan våra SIAM-kunder själva bestämma vilka SIAM-funktioner de ska leverera med sin egen IT-organisation och vilka SIAM-funktioner de kan köpa som en tjänst från TietoEVRY.

Vårt mål är att TietoEVRY SIAM ska kunna ge en helhetssyn på statusen för tjänster och tjänsteleverantörer:

 • Tar en styrande roll för E2E när det gäller service och funktionalitet.
 • Samordning av tjänsteleverantörernas aktiviteter i en miljö med flera leverantörer
 • Övervaka effektiviteten, kvaliteten och uppfyllandet av löften om kontinuerlig utveckling av tjänsteleverantörer
 • Fungerar som kundens representant och förvaltare för tjänsteleverantörer
 • Förstå affärsbehov och dess inverkan på IT-verksamheten

Våra kunder kan köpa TietoEVRY SIAM-verksamhet som en tjänst, såväl som den kan fungera som en del av kundens egen IT-organisation. Dessutom är naturligtvis möjliga alla kombinationer av dessa två.

SIAM tjänsteerbjudanden:

 • SIAM Service Management Transformation.

Service Management-rådgivning, design och konsultation för att möjliggöra affärsdrivet sätt att arbeta med ICT-ekosystem.

 • SIAM Processer
 • SIAM Tools
 • SIAM Tjänster
 • Service Management
 • Service Sourcing
 • ICT Organisationsförändring

 

 • SIAM Service Management

Styrning och orkestrering av tjänsteleverantörer och deras tjänster i ekosystem med flera leverantörer; förbättrad utöver den klassiska service management.

 • Suppliers Management
 • Contract Compliance
 • Services Management
 • Financial Management
 • Continual Improvement
 • SIAM Enhanced Governance for Security, Clouds/SaaS, Automation, DevOps, IoT

 

 • SIAM Service Integration

Förbättring av multi-vendor servicedeskfunktioner genom hantering av tjänsteleverantörers prestanda som en del av E2E-multi-vendor ekosystem.

 • SIAM Ticket Lifecycle Management
 • SIAM Problem Administration
 • SIAM P1 coordination
 • SIAM Major Incident Leadership
 • SIAM Change Administration

 

 • SIAM Tool Solutions

‘Single source of truth’ som innefatter Service Management-plattformen för ICT och mer.

 • Plattformar:
 • SIAM Hub multi-tenant
 • SIAM Hub single-tenant
 • On-premises single-tenant
 • ServiceNow Licenser
 • Tjänster:
 • Design
 • Utveckla och implementera
 • Driva och hantera

 

 

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn