noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry selvitti: Suomalaiset näkevät yritysten roolin ilmastokriisin ratkaisemisessa tärkeänä, mutta eivät luota yritysten vastuullisuusviestintään

21 huhtikuuta 2022

Yhä useamman yrityksen liiketoiminnan ytimessä on vastuullisuus, mutta vain 21 prosenttia suomalaisista luottaa yritysten vastuullisuusviestintään. Suurin osa suomalaisista vastaajista (76 prosenttia) näkee kuitenkin, että yritysten on tärkeää osallistua ilmastokriisin ratkaisemiseen. 40 prosenttia suomalaisista kokee vastuullisuuden olevan tärkeä tekijä ostopäätöksissään, vaikka tuotteen tai palveluntarjoajan vastuullisuutta on valtaosan mielestä vaikea arvioida. Näin ollen yritysten on entistä tärkeämpää panostaa vastuullisuustyöhön ja raportoida työn tulokset läpinäkyvästi konkreettisilla mittareilla.

Tietoevry selvitti Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa kuluttajien näkemyksiä yritysten vastuullisuuteen liittyvistä teemoista. Kansainvälisen ilmastopaneelin (IPCC) uusimman raportin mukaan ilmasto on muuttunut ja muuttuu jopa nopeammin kuin tähän asti on arvioitu. Suurin osa suomalaista (76 prosenttia) ja pohjoismaisista vastaajista (lähes 70 prosenttia) onkin yhtä mieltä siitä, että myös yritysten on tärkeää osallistua ilmastokriisin ratkaisemiseen. Kolmasosa suomalaisista (34 prosenttia) pitää tärkeänä, että yritykset tuottavat palveluja ja tuotteita, jotka auttavat ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Monen kyselyyn vastanneen on kuitenkin vaikea arvioida, kuinka vastuullinen tuote tai yritys on – jopa noin 70 prosenttia pohjoismaalaisista ja suomalaisista koki arvioinnin vaikeaksi.

Suomalaisista 38 prosenttia kyselyyn vastanneista ei luota yritysten vastuullisuusviestintään ja 41 prosenttia ei osaa sanoa kantaansa. Erot eri ikäryhmien välillä ovat suuria: yli 60-vuotiaista vain 16 prosenttia vastaa luottavansa yritysten vastuullisuusviestintään, kun taas 18–29-vuotiaiden keskuudessa vastaava luku on 32 prosenttia. Etenkin miehet suhtautuvat epäilevästi yritysvastuuviestintään (43 prosenttia miehistä ja 32 prosenttia naisista ei luota yritysvastuuviestintään).

“Yhä useammat yritykset korostavat vastuullisuusteemoja ja suomalaiset näkevät yritysten roolin vastuullisuustyössä tärkeänä, siksi onkin hälyttävää, että vain pieni osa suomalaisista luottaa yritysten vastuullisuusviestintään. YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamiseksi on ehdottoman tärkeää, että yritykset jatkavat aktiivista työtä ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi ja että kuluttajat pitävät toimintaa luotettavana sekä tukevat yrityksiä tässä tärkeässä työssä”, Tietoevryn viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Kia Haring sanoo.

Yritysten vastuullisuus vaikuttaa suomalaisten ostopäätöksiin iästä riippumatta

Suomalaisista kyselyyn vastanneista 40 prosenttia arvostaa vastuullisuutta ostopäätöksissään. Naisten ja miesten välillä löytyy kuitenkin eroja: 47 prosenttia kyselyyn vastanneista naisista sanoo yritysten vastuullisuuden vaikuttavan ostopäätökseen, miehistä vain 33 prosenttia. Jopa 70 prosenttia vastaajista näkee, että heidän on vaikea arvioida tuotteen tai yrityksen vastuullisuutta ostospäätöstä tehdessään.

Samaan aikaan lainsäädäntö kiristyy ja yhteiskunnan vaatimukset toimitusketjun laadulle, kestävyydelle ja läpinäkyvyydelle kasvaa. YK:n ilmastoraportit, EU:n taksonomia-asetus ja tuleva yritysvastuulaki vaikuttavat suoraan suomalaisiin yrityksiin. Vuodesta 2023 alkaen EU edellyttää yhä useampia yrityksiä raportoimaan vastuullisuudesta uuden EU:n vastuullisuusraportoinnin standardin mukaisesti.

”Vastuullisuuden vaikutusten mittaaminen ja vertailu tulee olemaan nouseva trendi yritysten keskuudessa lähivuosina ja tämä on myös kuluttajien etu. Muutos vaatii kuitenkin vankkaa ja ajantasaista tietoa yrityksen toiminnan ja päätösten todellisista vaikutuksista mm. ympäristöön ja yhteiskuntaan. Parempilaatuinen data ja kehitteillä olevat uudet teknologiset ratkaisut auttavat yrityksiä mittaamaan vastuullisuustyönsä tuloksia reaaliajassa, ja lisäämään näin ollen myös viestinnän läpinäkyvyyttä”, Haring jatkaa.

Tietoevryn teettämän kyselyn suoritti YouGov-markkinatutkimusyhtiö Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa. Kyselyssä haastateltiin joulukuussa 2021 yhteensä 3 044 yli 18-vuotiasta naista ja miestä, joista Suomessa 1029. Haastatteluissa käytettiin CAWI-metodologiaa. Kyselyn virhemarginaali on +/-5 prosenttiyksikköä.

Muita nostoja suomalaisten ajatuksista yritysten vastuullisuuteen liittyen:

  • Nuoret (18–29-vuotiaat) pitävät yritysten tärkeimpinä ilmastotoimina oman energiankulutuksen vähentämistä ja uusiutuvan energian hyödyntämistä (40 prosenttia). Yli 60-vuotiaiden mielestä on tärkeintä vähentää jätteen määrää (53 prosenttia).
  • Naiset (51 prosenttia) haluavat miehiä (39 prosenttia) enemmän tietoa tuotteiden korjaamisesta ja uusiokäytöstä.
  • Nuoret (18–29) haluavat jonkin verran enemmän tietoa yritysten monimuotoisuustyöstä (17 prosenttia verrattuna alle 10 prosenttiin muissa ikäryhmissä).
  • 41 prosenttia vastanneista tukee käytettyjen tuotteiden arvonlisäveron poistoa.
  • 44 prosenttia nuorista (18–29) pitää tärkeänä, että he voivat vaikuttaa yritysten vastuullisuustyöhön.

Lisätietoja:
Tietoevry Newsdesk, news@tietoevry.com, puh. 040 570 4072

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa.

Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. https://www.tietoevry.com/

Contact

Kia Haring

Tietoevry alumni

Lue lisää vastuullisuustyöstämme

Vastuullisuus Tietoevryllä

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä