noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TIEDON osavuosikatsaus 4/2017 – Hyvä tuloskehitys jatkui neljännellä neljänneksellä – kokonaisuutena vahva 2017

06 helmikuuta 2018

 • Vahva kassavirta ja hyvä kannattavuus
 • Tilauskanta tarjoaa hyvät näkymät vuodelle 2018
 • Kasvu kiihtyi Ruotsissa - Avegan yritysosto päätökseen
 • Osinkoehdotus 1,40 euroa

Laaja osavuosikatsaus taulukoineen on ladattavissa tämän tiedotteen lopussa.


Neljännen neljänneksen avainluvut

IT-palvelut

 • Liikevaihdon kasvu oli 0,8 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 1,7 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 45,7 (45,9) milj. euroa eli 12,2 % (12,3) liikevaihdosta

Konserni

 • Liikevaihdon kasvu oli 1,5 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 2,4 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 49,3 (49,5) milj. euroa eli 12,0 % (12,3) liikevaihdosta
 • Uusien tilausten määrä oli 543 (613) milj. euroa ja book-to-bill -suhdeluku oli 1,3 (1,5)


Koko vuoden avainluvut 

IT-palvelut 

 • Liikevaihdon kasvu oli 3,0 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 3,6 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 148,9 (141,1) milj. euroa eli 10,5 % (10,3) liikevaihdosta

Konserni 

 • Liikevaihdon kasvu oli 3,4 %, kasvu paikallisissa valuutoissa oli 4,1 %
 • Oikaistu liikevoitto oli 161,5 (152,2) milj. euroa eli 10,5 % (10,2) liikevaihdosta
 • Osinkoehdotus 1,40 euroa osakkeelta, sisältäen 1,20 (1,15) euron osingon sekä 0,20 (0,22) euron lisäosingon; osinkotuotto on 5,4 %.
10–12/
2017
10–12/
2016
1–12/
2017
1–12/
2016
Liikevaihto, milj. euroa  409,6 403,6 1 543,2 1 492,6
   Muutos, %  1,5 2,0 3,4 2,2
   Muutos paikallisissa valuutoissa, %  2,4 3,5 4,1 3,2
Liikevoitto (EBITA), milj. euroa   51,7 49,0 154,3 154,9
Liikevoitto (EBITA), % liikevaihdosta   12,6 12,1 10,0 10,4
Liikevoitto (EBIT), milj. euroa [1] 48,0 45,1 139,2 140,8
Liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta [1] 11,7 11,2 9,0 9,4
Oikaistu [1] [2] liikevoitto (EBIT), milj. euroa 49,3 49,5 161,5 152,2
Oikaistu [1] [2] liikevoitto (EBIT), % liikevaihdosta      12,0 12,3 10,5 10,2
Voitto verojen jälkeen, milj. euroa 36,8 34,2 107,8 107,2
Osakekohtainen tulos, euroa  0,50 0,46 1,46 1,46
Liiketoiminnan rahavirta, milj. euroa  66,6 50,2 151,0 97,2
Oman pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 22,4 22,1 22,4 22,1
Sijoitetun pääoman tuotto, liukuva 12 kk, % 20,5 21,6 20,5 21,6
Käyttöomaisuusinvestoinnit, milj. euroa  11,4 24,4 50,8 61,6
Yrityshankinnat, milj. euroa        49,3             0,3         49,3     37,6
Korollinen nettovelka, milj. euroa  155,7 109,7 155,7 109,7
Nettovelka/EBITDA   0,8 0,6 0,8 0,6
Book-to-bill -suhdeluku  1,3 1,5 1,0 1,1
Tilauskanta  1 860 1 847    1 860 1 847
Henkilöstö 31.12.     14 329 13 876 14 329 13 876

[1] neljäs neljännes sisältää 1,2 (1,1) milj. euroa ja koko vuosi 4,3 (3,3) milj. euroa yritysostoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja
[2] oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Koko vuoden 2018 näkymät

Tieto arvioi, että sen koko vuoden oikaistu [1] liikevoitto (EBIT) paranee edellisvuoden tasosta (161,5 milj. euroa [2] vuonna 2017).

[1] oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät
[2] päivitetään IFRS 15 -standardin pohjalta uusien vertailulukujen mukaisesti

Toimitusjohtajan kommentti

Toimitusjohtaja Kimmo Alkio kommentoi osavuosikatsausta:
“Olemme tyytyväisiä, että kokonaisuutena vahva vuosi päättyi hyvään viimeiseen neljännekseen. Vuoden viimeisellä neljänneksellä kasvu oli erityisen vahvaa julkisella sektorilla ja terveydenhuollossa sekä Tuotekehityspalveluissa. Koko vuoden osalta ilahduttavaa oli liiketoimintamme kasvun kiihtyminen Ruotsissa 8 prosenttiin. Joulukuussa saimme 350 uutta kollegaa Avega yrityskaupan myötä vahvistaen asemaamme Ruotsin konsultointilähtöisillä markkinoilla.

Vuoden 2017 kehitys oli hyvä kaikille keskeisille sidosryhmillemme. Paransimme merkittävästi asiakaskokemusta saavuttaen ennätystason ja jatkoimme myönteistä kehitystä työntekijöidemme sitoutumisen ja motivaation osalta. Olen myös iloinen, että kasvoimme hieman markkinoita nopeammin, kassavirtamme kehittyi vahvasti ja kannattavuutemme oli hyvä – tuloskehitys tukee hallituksen ehdotusta osingon nostamisesta. Tiedon pitkäjänteinen panostus innovaatioihin, hyvään tuloskehitykseen sekä yhteiskuntavastuuseen nosti yhtiön ilahduttavasti mukaan Thomson Reuters Top 100 Global Tech Leaders -listalle, jolla on 14 eurooppalaista ja 3 pohjoismaista yritystä.

Nykyisessä datakeskeisessä markkinassa yritysten investointihalukkuus on hyvä tarjoten runsaasti kasvu- ja innovaatiomahdollisuuksia. Tieto vauhdittaa innovointia etenkin datakeskeisissä palveluissa ja teknologioissa, esimerkkinä tekoälyyn perustuvat uudet ratkaisut. Pyrimme edistämään aktiivisesti avoimuuteen pohjaavaa kulttuuriamme koko Tiedon 14 000 työntekijän yhteisössä, painottaen erityisesti tasa-arvoa, monimuotoisuutta sekä osallistamisen tärkeyttä. Odotamme vuodelta 2018 hyvää jatkoa edelliselle: kilpailukyvyn paranemista edelleen sekä kaikkien sidosryhmiemme kannalta myönteistä arvonkehitystä.”

Taloudellinen tulos palvelualueittain

Milj. euroa   Asiakas-
myynti
 10–12/
2017
 Asiakas-
myynti
10–12/
2016 
Muutos, %  Liikevoitto
   10–12/
2017
Liikevoitto
10–12/
2016
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  199 197 1 24,7 26,2
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus      42 38 10 2,4 2,0
Toimialaratkaisut  135 138 -2 23,2 19,7
Tuotekehityspalvelut  34 31 10 3,5 3,3
Tukitoiminnot ja globaali johto  -5,9 -6,2
Yhteensä  410 404 1 48,0 45,1

Liikevoitto palvelualueittain 

% Liikevoitto,
% liike-
vaihdosta
10–12/
2017 
Liikevoitto,
% liike-
vaihdosta
10–12/
2016 
Oikaistu 1)
liikevoitto,
% liikevaihdosta
10–12/
2017 
Oikaistu 1)
liikevoitto,
% liikevaihdosta
10–12/
2016 
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  12,4 13,3 13,2 14,1
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus       5,7 5,3 4,8 1,8
Toimialaratkaisut  17,2 14,3 15,8 15,5
Tuotekehityspalvelut  10,3 10,6 10,3 11,3
Yhteensä  11,7 11,2 12,0 12,3

1) oikaistu seuraavilla erillä: uudelleenjärjestelykulut, myyntivoitot/-tappiot, liikearvon alentumiset ja muut erät

Asiakasmyynti toimialaryhmittäin

Milj. euroa  Asiakasmyynti
10–12/2017
 
Asiakasmyynti
10–12/2016
 
Muutos, %
Finanssipalvelut  100 101 -1
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi 135 135 1
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  140 137 3
IT-palvelut  376 373 1
Tuotekehityspalvelut  34 31 10
Yhteensä  410 404 1

Yritysostojen vaikutus palvelualueittain

Kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
10–12/2017
Orgaaninen
kasvu, %
(paikallisissa
valuutoissa)
10–12/2017
Teknologiapalvelut ja uudistaminen  1,4 1,4
Liiketoiminnan konsultointi ja toteutus      11,0 1,0
Toimialaratkaisut  -0,6 -0,6
IT-palvelut  1,7 0,6
Tuotekehityspalvelut  10,7 10,7
Yhteensä  2,4 1,4

Yritysostojen vaikutus toimialaryhmittäin

Kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
10–12/2017
 
Orgaaninen kasvu, %
(paikallisissa valuutoissa)
10–12/2017
 
Finanssipalvelut  -0,7 -1,2
Julkinen sektori, terveydenhuolto ja hyvinvointi  1,4 1,0
Teolliset palvelut ja kuluttajapalvelut  3,7 1,7
IT-palvelut  1,7 0,6
Tuotekehityspalvelut  10,7 10,7
Yhteensä  2,4 1,4

Lisätietoja:
Lasse Heinonen, talousjohtaja, puh. 020 726 6329, 050 393 4950, lasse.heinonen (at) tieto.com
Tanja Lounevirta, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 020 727 1725, 050 321 7510, tanja.lounevirta (at) tieto.com

Puhelinkonferenssi analyytikoille ja toimittajille järjestetään tiistaina 6. helmikuuta 2018 klo 10.00 Suomen aikaa. Analyytikot ja media voivat osallistua tilaisuuteen myös Tiedon toimitiloissa Espoossa, osoite Keilalahdentie 2-4.

Tuloksen esittelevät toimitusjohtaja Kimmo Alkio ja talousjohtaja Lasse Heinonen. Esittelyä voi seurata Tiedon internetsivuilla. Tätä varten osallistujat tarvitsevat Adobe Flash version 10.1.0 tai uudemman. Puhelinkonferenssin yhteystiedot ovat seuraavat:

Suomi: +358 (0)9 7479 0361
Ruotsi: +46 (0)8 5033 6574
Iso-Britannia: +44 (0)330 336 9105
USA: +1 719 457 1036
Osallistujakoodi: 4404154

Varmistaaksenne yhteyden puhelinneuvotteluun pyydämme ystävällisesti soittamaan muutamaa minuuttia ennen tiedotustilaisuuden alkua. Tallenne tilaisuudesta on katsottavissa kokouksen jälkeen.

Konsernin tulostiedotteet julkaistaan suomeksi ja englanniksi.


TIETO OYJ


JAKELU
NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä