noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tuotannonohjaus parantaa laatua ja tuottavuutta – miten saavutamme laajamittaisia sote-hyötyjä?

29 syyskuuta 2020

Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjauksen kokonaisvaltainen kehittäminen edellyttää laajaa osaamista. Tarvitaan ymmärrystä sosiaali- ja terveydenhuollon prosesseista, asiakas- ja potilastietojärjestelmistä sekä järjestelmäriippumattomista tuotannonohjaus- ja analytiikkaratkaisuista.  Tämän kokonaisuuden rinnakkainen kehittäminen mahdollistaa vaikuttavat kustannustehokkaat palvelut ja prosessit, joita johdetaan toiminnasta kerätyllä tiedolla.

Lähtökohtana koko toiminnan kehittäminen

Koko organisaation toiminnan optimoinnin edellytyksenä on, että osaprosessit tukevat tavoiteltavan kokonaishyödyn saavuttamista. Jos kokonaisuutta lähdetään rakentamaan yksittäisen osaprosessin, esimerkiksi toimintayksikön, optimoinnin näkökulmasta, se ei välttämättä tue muiden toimintayksiköiden ja kokonaisuuden kehittämistä.

Siksi toiminnan muutos kannattaa aloittaa kokonaiskuvasta ja tavoiteltujen kokonaishyötyjen määrittelystä valitussa palvelukokonaisuudessa.

Parempi palvelukokemus

Tuotannonohjaus mahdollistaa yli sektori- ja palvelurajojen ulottuvat, sujuvammat ja kustannustehokkaammat palvelu- ja hoitopolut, jotka vastaavat paremmin asiakkaiden palvelutarpeeseen. Asiakkaan siirtyminen palvelupolun eri vaiheiden välillä on saumattomampaa, ja palvelutuottajien resurssien hyödyntäminen optimaalisempaa.

Tuotannonohjauksen avulla varmistetaan myös, että tarvittavat toimenpiteet on tehty palvelupolun edeltävissä vaiheissa, ja voidaan välittää ennakkotietoa  polun seuraaviin vaiheisiin. Palvelupolun sujuva eteneminen eri toimijoiden välillä mahdollistaa asiakkaalle entistä paremman palvelukokemuksen.

Kustannukset kuriin

Järjestelmäriippumaton tuotannonohjausratkaisu helpottaa palvelutuotannon suunnittelua eri aikajänteillä palvelutarpeiden ja toimintaympäristön vaatimusten mukaan. Optimoimalla resurssien käyttöasteita sekä varmistamalla kriittisimpien resurssien, esimerkiksi leikkaussalien, tehokas hyödyntäminen, parannetaan palvelutuotannon tuottavuutta.

Myös suunniteltujen palvelupolkujen muutoksiin pystytään reagoimaan nopeammin, ja eri toimijoiden informointi muutoksista on sujuvampaa. Täten voidaan optimoida eri toimijoiden osuutta, jotta palvelutuotanto pyörii mahdollisimman tehokkaasti.    

Sote-palveluiden kokonaisvaltainen hallinta

Tulevaisuudessa palvelupolkuja hallitaan yhä enemmän yli sektorirajojen, mikä korostaa tuotannonohjauksen merkitystä toimintaa ja tietoa yhdistävänä järjestelmäriippumattomana ratkaisukokonaisuutena. On tärkeää ymmärtää eri sektoreiden erityispiirteitä, jotta toimintaa ohjaavia prosesseja ja tietojärjestelmien rajapinnoissa liikkuvaa tietoa voidaan yhtenäistää ja kehittää kokonaisuutta palvelevaan suuntaan.

Hyvät lähtökohdat yhteiselle kehittämiselle  

Tuotannonohjauksen kehittämisen aika on nyt. TietoEVRY:n laaja kokemus sekä asiakas- ja potilastietojärjestelmistä että sosiaali- sekä terveydenhuollon erityispiirteistä on erinomainen lähtökohta. Nyt haluamme jatkokehittää sosiaali- ja terveydenhuollon tuotannonohjauksen ratkaisukokonaisuutta yhdessä alan toimijoiden kanssa.

Asiakas- ja potilastietojärjestelmät tuottavat yhä enemmän rakenteellista tietoa hoidon ja palvelujen eri vaiheista ja etenemisestä, mikä mahdollistaa uudenlaisten tuotannonohjausratkaisujen kehittämisen ja hyödyntämisen.

Paras lopputulos saavutetaan tiiviillä ja keskustelevalla yhteiskehittämisellä, jonka lähtökohtana ovat sosiaali- ja terveydenhuollon toiminnan vaatimukset sekä sujuva käytettävyys. Jatkuva vuoropuhelu ja modernin ohjelmistokehityksen ketteryys varmistavat, että ratkaisu vastaa juuri niihin haasteisiin, joita tuotannonohjauksen kautta on lähdetty ratkaisemaan: esimerkiksi yhteisten resurssien optimaalinen hyödyntäminen.

Keskustellaanko lisää?

 

Lue lisää sosiaali- ja terveydenhuollon ratkaisuista

Ota yhteyttä

Tommi Koistinen

Lead Product Manager, Production Management

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä