noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Miksi metsätoimialan operatiivisella johdolla ja IT-johdolla on eri näkemys IT-toimintojen painopisteestä?

19 kesäkuuta 2018

Tieto toteutti metsäteollisuuden päättäjille tarkoitetun Suomen metsäteollisuuden DigiBarometri -tutkimuksen Suomessa toista kertaa. Digibarometrin tavoite on kertoa säännöllisesti metsäteollisuuden digitaalisesta muutoksesta ja analysoida digitaalisen liiketoiminnan kehitystä biotalouden ekosysteemissä.

Tutkimuksen mukaan lähes kaikki metsätoimialan yritykset tunnistavat digitaalisen liiketoiminnan mahdollisuudet. Digitaalisessa liiketoimintastrategiassa kuvataan yrityksen digitaaliset tuotteet, palvelut ja niihin liittyvät liiketoimintamallit. Noin puolella metsätoimialan yrityksistä on digitaalinen liiketoimintastrategia. Digistrategia antaa suuntaviivat IT-toimintojen kehittämiselle.

Tehokkuutta vai innovaatiota?

IT-toimintojen painopiste voi olla tuottavuudessa ja tehokkuudessa tai innovaatioissa ja liiketoiminnan kehittämisessä. Jos yrityksen IT-toimintojen painopiste on tuottavuuden ja tehokkuuden parantaminen, siihen pyritään erilaisilla keinoilla kuin kokonaan uudenlaisen liiketoiminnan mahdollistamiseen.

Tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisessa näkökulma on monesti yrityksen sisäinen. Uudet innovaatiot ja liiketoimintamallit suuntaavat yleensä yrityksestä ulospäin. Tuottavuuden ja tehokkuuden parantamisessa sovelluskehitys keskittyy olemassa olevien järjestelmien ylläpitoon ja kehitykseen. Innovoinnissa sen sijaan painotetaan prosessien uudistamista.

Suomen metsäyritysten johto haluaa tehostaa toimintaa

Metsätoimialan yrityksissä IT-toimintojen painopiste on tuottavuudessa ja tehokkuudessa. DigiBarometrin mukaan kaksi kolmannesta yrityksistä pitää tuottavuutta ja tehokkuutta IT-toimintojen painopisteenä, kun vain kolmasosa arvioi innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen olevan painopisteenä.

Tuottavuuden ja tehokkuuden painoarvo on kasvanut verrattaessa tuloksia edellisen vuoden tuloksiin, kun taas innovaatioiden ja liiketoiminnan kehittämisen osuus on laskenut yli 10 prosenttiyksikköä.

IT-johto haluaa innovaatiota

Tarkasteltaessa asiaa vastaajien roolin mukaan käy ilmi, että IT-johdon näkemys painopisteestä poikkeaa huomattavasti muun johdon näkemyksestä.

Noin puolet IT-johdosta näkee painopisteenä innovaatiot ja liiketoiminnan kehittämisen, kun taas muusta yrityksen liiketoimintajohdosta näin kertoo alle 20 % kyselyn vastaajista. Ruotsissa tehdyn rinnakkaisen tutkimuksen mukaan myös siellä käsitykset ovat viimeisen neljän vuoden aikana erkaantuneet toisistaan, ja nykyisin tilanne on Ruotsissa hyvin samanlainen kuin Suomessa. 

Onko IT-johto innovaattori ja yritysjohto kehityksen jarru?

Houkutus roolierojen mustavalkoiseen tulkintaan voi olla suuri. Yksi selitys on, että IT näkee selkeästi teknologian mahdollisuudet ja muilla teollisuuden aloilla tapahtuvat digitalisaation mukanaan tuomat muutokset.

Koska tietotekniikka, IT, on kuitenkin osa liiketoimintaa eikä pelkkä tukitoiminto, on syytä esittää joitakin kysymyksiä.

  • Tulkitsevatko eri rooleissa toimivat tehostamisen ja innovoinnin eri tavoin?

  • Onko yrityksen strategia tai digistrategia jalkautettu tehokkaasti?

  • Onko yrityksen digitaalisen liiketoiminnan painopiste ja suunta yrityksen strategiassa tai digistrategiassa epäselvä?

  • Onko strategia ymmärretty eri tavalla, minkä vuoksi yrityksen tietotekniikkaa johdetaan yrityksen tavoitteiden näkökulmasta väärään suuntaan?

Muutoksen johtamisen tärkeys

Digitalisaation vääjäämätön eteneminen vaikuttaa aivan lähivuosina myös metsätoimialaan. Yrityksen johdon ja operatiivisen liiketoiminnan johdon tulee varmistaa, että muutos on johdettu ja että koko henkilöstö on samassa kelkassa. IT mielletään osassa yrityksiä edelleen tukifunktioksi, vaikka sen pitäisi tukea liiketoimintaa. Vuoropuhelun liiketoiminnan ja IT:n välillä pitää olla jatkuvaa, ei strategiatyöhön liittyvä kertaluontoinen harjoitus.

Teollinen internet (esineiden internet, IoT), digitaalinen puukauppa, digitaalinen tuotemyynti ja datalle rakentuvat palvelut tunnistetaan alan seuraaviksi digitaalisiksi läpimurroiksi. Koska näihin liittyy vielä olennaisesti jatkuvasti parantuvan asiakaskokemuksen vaatimus, muutosjohtamisen kehittämiselle tuntuisi olevan tilausta.

Laajemman näkemyksen saamiseksi kannattaa ladata koko Suomen metsäteollisuuden DigiBarometri 2018 tästä. Sen oheen on hyvä lukea myös artikkeli Metsä- ja paperiteollisuus digitalisoituu.

Ota yhteyttä

Juha Malinen, Senior Consultant, +358 40 8378 967, juha.malinen@tieto.com
Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä