noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry julkistaa tiettyjä alustavia tilintarkastamattomia havainnollistavia taloudellisia tietoja liittyen ilmoitukseen Tietoevry Bankingin mahdollisesta eriyttämisestä

04 maaliskuuta 2024

Tietoevry Oyj       PÖRSSITIEDOTE        4.3.2024 klo 9.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MILLÄÄN MUULLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tietoevry Oyj (”Tietoevry” tai ”Yhtiö”) ilmoitti 15.2.2024, että sen hallitus oli hyväksynyt Tietoevryn osittaisjakautumista (”Jakautuminen”) koskevan jakautumissuunnitelman. Jakautumissuunnitelman mukaan Tietoevryn Banking-liiketoiminta (”Banking-liiketoiminta”) ehdotetaan eriytettäväksi Jakautumisen toteutuessa perustettavaan uuteen itsenäiseen yhtiöön, jonka toiminimeksi ehdotetaan tulevan Tietoevry Banking Oyj (”Tietoevry Banking”), ja jonka osakkeet on tarkoitus hakea otettavaksi kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Listaus”). Tietoevry-konsernin muu liiketoiminta kuin Banking-liiketoiminta, mukaan lukien rajoituksetta Tietoevry Create-, Tietoevry Care-, Tietoevry Industry- ja Tietoevry Tech Services -liiketoiminnot, muodostaisivat Tietoevryn jäljelle jäävän liiketoiminnan Jakautumisen jälkeen (”Jäljelle Jäävä Liiketoiminta”).

Koska Banking-liiketoiminnan varat ja velat, mukaan lukien osa Tietoevryn lainoista sekä rahoista ja pankkisaamisista siirrettäisiin Jakautumisen toteutuessa Tietoevry Bankingille, Yhtiö on päättänyt julkistaa tiettyjä Tietoevryn Jäljelle Jäävää Liiketoimintaa koskevia alustavia tilintarkastamattomia havainnollistavia taloudellisia tietoja. Tietoevryn Jäljelle Jäävää Liiketoimintaa on havainnollistettu ikään kuin Jakautuminen olisi toteutettu 1.1.2023 siten, että Banking-liiketoimintaan liittyvät erät on jätetty pois. Alustavat tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot muun muassa havainnollistavat Jäljelle Jäävän Liiketoiminnan velkaantuneisuusastetta ja velanhoitokykyä ehdotetun Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen.

Yhtiö esittää kattavuuden vuoksi lisäksi tiettyjä Tietoevry Bankingin taloudellista asemaa havainnollistavia alustavia tilintarkastamattomia havainnollistavia taloudellisia tietoja ikään kuin Jakautuminen olisi toteutettu 31.12.2023.

Alustavat tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot on johdettu Yhtiön historiallisista tilintarkastetuista konsernitilinpäätöksistä.

Alustavat tilintarkastamattomat havainnollistavat taloudelliset tiedot, mukaan lukien niiden laatimisperiaatteet, taloudellisten tietojen lähteet sekä vaihtoehtoisten tunnuslukujen määritelmät ja täsmäytyslaskelmat on esitetty tämän tiedotteen liitteessä.

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

Tietoevry Oyj

 

JAKELU

NASDAQ Helsinki

NASDAQ Stockholm

Oslo Børs

Keskeiset tiedotusvälineet
 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.

 

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä eikä tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia tiedotteessa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Erityisesti tässä tiedotteessa kuvattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarkoitettu julkaistavaksi, jaettavaksi tai levitettäväksi eikä tätä tiedotetta saa julkaista, jakaa tai levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti henkilöille, joiden asuinpaikka tai fyysinen olinpaikka on Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla lainkäyttöalueella, jossa julkaiseminen, jakaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö myydä, ostaa tai hankkia arvopapereita Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään sellaisella lainkäyttöalueella, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen arvopapereiden rekisteröintiä tai rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten lainkäyttöalueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tämä tiedote sisältää tiettyjä alustavia tilintarkastamattomia havainnollistavia taloudellisia tunnuslukuja, jotka muodostavat perustan Tietoevryn ja Tietoevry Bankingin tulosindikaattoreille itsenäisinä yhtiöinä Jakautumisen täytäntöönpanon jälkeen ja jotka Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen antaman ohjeen ”Vaihtoehtoiset tunnusluvut” mukaan eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja ja näin ollen niitä pidetään vaihtoehtoisina tunnuslukuina. Tietoevry uskoo, että vaihtoehtoiset tunnusluvut antavat merkityksellistä täydentävää lisätietoa IFRS-standardien mukaisesti laaditussa konsernitilinpäätöksessä esitettyihin taloudellisiin tunnuslukuihin nähden ja lisäävät Tietoevryn liiketoimintojen kannattavuuden ymmärtämistä. Lisäksi niitä pidetään hyödyllisinä indikaattoreina konsernin taloudellisesta tilanteesta ja kyvystä saada rahoitusta. Vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät ole IFRS-standardeissa määriteltyjä tai nimettyjä tunnuslukuja, ja näin ollen niiden katsotaan olevan muita kuin IFRS-standardien mukaisia tunnuslukuja, joita ei tulisi tarkastella erillään tai IFRS-standardien mukaisten tunnuslukuja sijaan. Nämä vaihtoehtoiset tunnusluvut eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämien vastaavalla tavalla nimettyjen tunnuslukujen kanssa.

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Sanat kuten ”aikoa””, ”arvioida”, ”odottaa”, ”saattaa”, ”suunnitella”, ”uskoa”, ”arvioida” ja muut ilmaisut, jotka sisältävät viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai suuntauksista ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei tulisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Tietoevryn tai Tietoevry Bankingin todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Tietoevry, Tietoevry Banking tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan päivityksiä tai muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet, muuton kuin soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.

Liitteet

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä