noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

SISÄPIIRITIETO: Tietoevryn Banking-liiketoimintaa koskeva strateginen arviointi – Tietoevryn hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman

15 helmikuuta 2024

Tietoevry Oyj     SISÄPIIRITIETO     15.2.2024 klo 9.00

EI JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, ETELÄ-AFRIKASSA TAI SINGAPORESSA TAI MILLÄÄN MUULLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA JULKAISEMINEN TAI LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

SISÄPIIRITIETO: Tietoevryn Banking-liiketoimintaa koskeva strateginen arviointi – Tietoevryn hallitus on hyväksynyt jakautumissuunnitelman

  • Tietoevry Bankingin eriyttämisprosessi jatkuu: hallitus on hyväksynyt Tietoevryn osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman
  • Tietoevry Banking ehdotetaan eriytettäväksi erilliseksi yhtiöksi, joka listattaisiin Nasdaq Helsinkiin
  • Jakautuminen on ehdollinen muun muassa osakkeenomistajien päätökselle ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka on tarkoitus pitää kesäkuussa 2024
  • Jakautumisen alustava suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024
  • Tietoevryn hallitus säilyttää itsellään mahdollisuuden edistää myös muita Tietoevry Bankingiä koskevia vaihtoehtoja ennen jakautumisen täytäntöönpanoa, mikäli ne ovat Tietoevryn ja sen osakkeenomistajien etujen mukaisia

Tietoevry Oyj (”Tietoevry” tai ”Yhtiö”) ilmoitti 22.7.2022 käynnistävänsä Banking-liiketoimintaa (”Banking-liiketoiminta”) koskevan strategisen arvioinnin. Osana prosessia Yhtiö on selvittänyt mahdollisuuksia irrottaa Banking-liiketoiminta itsenäiseksi yhtiöksi, joka listattaisiin pörssiin. Strategisen arvioinnin edettyä Yhtiö on päättänyt jatkaa prosessia Banking-liiketoiminnan eriyttämiseksi Tietoevry-konsernista. Osana eriyttämisen toteuttamista Yhtiön hallitus on hyväksynyt Tietoevryn osittaisjakautumista koskevan jakautumissuunnitelman (”Jakautuminen”).

Jakautumissuunnitelman mukaan Jakautumisen toteutuessa kaikki varat, oikeudet, velat ja vastuut, jotka liittyvät Yhtiön Banking-liiketoimintaan tai pääasiallisesti palvelevat sitä, siirrettäisiin Jakautumisen toteutuessa perustettavaan uuteen itsenäiseen yhtiöön, jonka toiminimeksi ehdotetaan tulevan Tietoevry Banking Oyj (”Tietoevry Banking”). Jakautumissuunnitelma on tämän pörssitiedotteen liitteenä.

Tietoevryn hallitus säilyttää itsellään mahdollisuuden edistää myös muita Banking-liiketoimintaa koskevia vaihtoehtoja ennen Jakautumisen täytäntöönpanoa, mikäli ne ovat Yhtiön ja sen osakkeenomistajien etujen mukaisia. Yhtiö näkee markkinakiinnostusta Banking-liiketoimintaa kohtaan, ja myyntiprosessi on käynnissä samanaikaisesti.

”Arvioituamme perusteellisesti eri vaihtoehtoja olemme iloisia voidessamme julkistaa strategisen arvioinnin seuraavat vaiheet. Jakautumissuunnitelman hyväksymispäätöksen myötä etenemme kohti Tietoevry Bankingin eriyttämistä itsenäiseksi yhtiöksi. Arviomme mukaan Tietoevry Banking kykenisi erillisenä yhtiönä kiihdyttämään kasvuaan ja kilpailukykyään sekä luomaan arvoa osakkeenomistajille fintech-verrokkien tahdissa”, sanoo Tomas Franzén, Tietoevryn hallituksen puheenjohtaja.

Jakautumisen strategiset perusteet

Jakautumisen tarkoituksena on toteuttaa Banking-liiketoiminnan eriyttäminen itsenäiseksi yhtiöksi. Tavoitteena on konkretisoida sen arvo erikoistuneena rahoituspalvelualalle tarjottavien Software as a Service (SaaS) -pohjaisten ohjelmistojen toimittajana, jonka arvostus vastaisi sen fintech-verrokkeja. Eriyttämisen tavoitteena on myös kiihdyttää Banking-liiketoiminnan kasvuprofiilia, skaalautuvuutta ja kannattavuutta sekä lisätä sen strategista ja taloudellista joustavuutta, mikä edistäisi arvonluontia kaikille sidosryhmille.

"Banking-liiketoiminnan eriyttäminen noudattaa Tietoevryn erikoistumiseen pohjautuvaa strategiaa, jonka mukaisesti kehitämme liiketoimintaportfoliotamme ja asemoimme yhtiömme johtavaksi ohjelmistojen ja digitaalisten kehitys- ja konsultointipalvelujen toimittajaksi. Tavoitteemme on tämän myötä kiihdyttää arvonluontia osakkeenomistajille", sanoo Tietoevryn toimitusjohtaja Kimmo Alkio

Jakautumisen täytäntöönpanon myötä Tietoevry Bankingin arvioidaan asemoituvan johtavaksi finanssialan SaaS-pohjaisten ohjelmistojen toimittajaksi, joka on vahvasti läsnä omilla markkinoillaan ja joka tarjoaa modernin ja modulaarisen SaaS-ohjelmistovalikoiman finanssialan toimijoille sekä Pohjoismaissa että laajemmin. Vuonna 2023 Tietoevryn Banking- liiketoiminta-alueen liikevaihto oli noin 567 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa oli noin 3 500 työntekijää, jotka palvelevat maailmanlaajuisesti yli 400 asiakasta. Kattavan ja kilpailukykyisen tuotevalikoimansa ansiosta Tietoevry Bankingillä olisi hyvät edellytykset vastata asiakkaidensa tarpeisiin kaikilla markkinoillaan. Nämä tarpeet liittyvät rahoituspalvelualan digitalisaatioon, vaatimustenmukaisuuden noudattamiseen (compliance) ja automatisointiin sekä jatkuvaan teknologian nykyaikaistamiseen.

Erillisenä yhtiönä Tietoevry Bankingin odotetaan pystyvän kiihdyttämään kehitystään sekä luomaan arvoa osakkeenomistajille keskittymällä vahvemmin sen omiin strategisiin painopistealueisiin. Näihin kuuluisivat muun muassa asemoituminen asiakkaiden suuntaan itsenäiseksi finanssiteknologia-alan ohjelmistoyhtiöksi, maailmanlaajuinen houkuttelevuus fintech-alaan keskittyvillä työntekijämarkkinoilla, sekä omien investointien rakentaminen kasvuun ja skaalautuvuuteen kasvavilla finanssipalveluohjelmistojen markkinoilla. Lisäksi strategisiin painopisteisiin kuuluisivat optimoidut työskentelytavat toimintojen siirtämiseksi nopeammin SaaS-optimoituihin laitteistoihin sekä vahvempi strateginen keskittyminen tuote- ja palvelukehityksen virtaviivaistamiseen lisäarvon tuottamiseksi asiakkaille. Banking-liiketoiminnan eriyttäminen mahdollistaisi näiden tavoitteiden saavuttamisen tehokkaammin ja tukisi samalla kasvumahdollisuuksia mahdollistamalla nykyistä laajemmat toimintavaihtoehdot.

Yleiskuvaus Jakautumisesta

Jakautuminen toteutettaisiin liitteenä olevan jakautumissuunnitelman mukaisesti osakeyhtiölain (624/2006, muutoksineen) (”Osakeyhtiölaki”) mukaisena osittaisjakautumisena. Tietoevry Bankingin osakkeet annettaisiin jakautumisvastikkeena Tietoevryn osakkeenomistajille heidän omistustensa mukaisessa suhteessa 1:1, jolloin Tietoevryn osakkeenomistajat saisivat jakautumisvastikkeena yhden (1) uuden Tietoevry Bankingin osakkeen kutakin omistamaansa Yhtiön osaketta kohden. Tietoevry Bankingin osakkeet on tarkoitus ottaa kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalle (”Nasdaq Helsinki”), ja Tietoevry Oyj jatkaisi puolestaan Nasdaq Helsingissä listattuna yhtiönä, jolla on rinnakkaislistaukset Nasdaq Tukholmassa ja Oslo Børsissä.

Jakautuminen edellyttää muun muassa osakkeenomistajien hyväksyntää Yhtiön ylimääräisessä yhtiökokouksessa ja Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintiä kaupparekisteriin Osakeyhtiölain mukaisen velkojien kuulemismenettelyn jälkeen. Jakautumisen hyväksyminen edellyttää, että sitä on kannattanut kahden kolmasosan (2/3) määräenemmistö annetuista äänistä ja ylimääräisessä yhtiökokouksessa edustetuista osakkeista.

Jakautumisen suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024 (”Täytäntöönpanopäivä”), ja Yhtiö aikoo kutsua koolle ylimääräisen yhtiökokouksen päättämään Jakautumisesta kesäkuussa 2024 erillisen kutsun mukaisesti. Kaupankäynnin Tietoevry Bankingin osakkeilla odotetaan alkavan Nasdaq Helsingissä arviolta 1.7.2024 tai mahdollisimman pian sen jälkeen. Yhtiö tulee ennen ylimääräistä yhtiökokousta julkaisemaan jakautumis- ja listalleottoesitteen, joka sisältää tarkempia tietoja suunnitellusta Jakautumisesta ja Tietoevry Bankingista. Jakautumis- ja listalleottoesitteen arvioidaan tällä hetkellä olevan saatavilla toukokuun 2024 loppupuolella. Suunniteltu aikataulu ja edellä mainitut alustavat päivämäärät voivat muuttua, jos esimerkiksi Jakautumiseen liittyvät olosuhteet sitä edellyttävät tai jos Tietoevryn hallitus muutoin päättää hakea Jakautumisen rekisteröintiä aikaisemmin tai myöhemmin kuin suunniteltuna Täytäntöönpanopäivänä.

Yhtiön hallitus katsoo, että osittaisjakautuminen ja sitä seuraava listautuminen on tehokas tapa eriyttää Tietoevry Banking Tietoevry-konsernista. Osakeyhtiölain mukainen jakautuminen on vakiintunut prosessi, joka mahdollistaa Banking-liiketoimintaan liittyvien varojen, oikeuksien, velkojen ja vastuiden tehokkaan eriyttämisen.

Tietoevry Bankingin johto

Tietoevryn hallitus nimittää Tietoevry Bankingin ensimmäisen toimitusjohtajan erillisellä päätöksellä ennen Täytäntöönpanopäivää. Klaus Andersen, joka nimitettiin Banking-liiketoiminnan toimitusjohtajaksi 1.2.2023 alkaen, odotetaan nimitettävän Tietoevry Bankingin ensimmäiseksi toimitusjohtajaksi hänen suostumuksensa mukaisesti.

Minna Smedsten on nimitetty Banking-liiketoiminnan talousjohtajaksi 1.2.2024 alkaen.

Rahoitusjärjestelyt

Valmistellessaan suunniteltua Jakautumista Yhtiö on lisäksi ryhtynyt toimenpiteisiin varmistaakseen sekä Yhtiön että Tietoevry Bankingin tulevan rahoituksen sopimalla tiettyjen pohjoismaisten pankkien kanssa yhteensä 852 miljoonan euron suuruisista määräaikaislainoista, luotoista ja luottolimiiteistä.

Jakautumisen toteuttamisen edistämiseksi Yhtiön hallitus harkitsee Yhtiön vuonna 2025 erääntyvää 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa koskevan suostumusten hakumenettelyn aloittamista sekä vaateista luopumisten pyytämistä Yhtiön tiettyjen syndikoitujen ja kahdenvälisten rahoitusjärjestelyjen lainanantajilta. Suostumusten hakumenettely odotetaan käynnistettävän maaliskuussa 2024, jolloin asiasta julkistettaisiin erillinen pörssitiedote. Lisäksi Yhtiö on sopinut tiettyjen pohjoismaisten pankkien kanssa tarkoituksenmukaisista, yhteensä 452 miljoonan euron suuruisista varalainajärjestelyistä suostumusten hakumenettelyn ja vaateista luopumismenettelyn turvaamiseksi. Yhtiö on lisäksi varmistanut Jakautumisen täytäntöönpanosta riippumattoman, yhteensä 220 miljoonan euron suuruisen rahoituksen tietyiltä pohjoismaisilta pankeilta sen syyskuussa 2024 erääntyvien syndikoidun määräaikaislainan (”Määräaikaislaina”) ja 100 miljoonan euron joukkovelkakirjalainan osittaista uudelleenrahoittamista varten.

Yhtiö on myös järjestänyt uutta rahoitusta Tietoevry Bankingille tietyiltä pohjoismaisilta pankeilta, mukaan lukien 130 miljoonan euron määräaikaislaina, jota käytettäisiin Tietoevry Bankingiin liittyvien ulkopuolisten pitkäaikaisten rahoitusvelkojen uudelleenrahoittamiseen uudelleenrahoittamalla Määräaikaislainan jäljellä oleva osa, sekä 50 miljoonan euron luottolimiitti. Sekä lainan että luottolimiitin maturiteetti on kolme vuotta. Yhtiö voi käyttää 130 miljoonan euron määräaikaislainaa Määräaikaislainan uudelleenrahoittamiseen riippumatta siitä, toteutuuko Jakautuminen vai ei.

Mikäli kaikki suunnitellut suostumukset/vaateista luopumiset saadaan hankittua, Yhtiön lainaportfolio muodostuisi Jakautumisen toteutuessa 300 miljoonan euron vakuudettomasta joukkovelkakirjalainasta, yhteensä 440 miljoonan euron suuruisista määräaikaislainoista ja 250 miljoonan euron luottolimiitistä lyhytaikaisten rahoitustarpeiden kattamista varten. Tietoevry Bankingin lainaportfolio muodostuisi yhteensä 130 miljoonan euron suuruisista määräaikaislainoista ja 50 miljoonan euron luottolimiitistä lyhytaikaisia rahoitustarpeita varten.

Ehdotetun jakautumisen taloudelliset vaikutukset

Jakautumisen taloudelliset vaikutukset määräytyvät Jakautumisen täytäntöönpanon rekisteröintipäivän tilanteen mukaan. Jakautumissuunnitelman mukaisen Tietoevryn varojen, oikeuksien, velkojen ja vastuiden ehdotetun jakamisen vaikutuksia Tietoevryn ja Tietoevry Bankingin erillisiin taseisiin on kuvattu jakautumissuunnitelmassa ja sen liitteenä olevassa alustavassa kuvauksessa Tietoevryn ja Tietoevry Bankingin taseista.

Tietoevry tulee julkistamaan lisää havainnollistavia taloudellisia tietoja myöhempänä ajankohtana joukkovelkakirjalainaan liittyvän suostumusten hakumenettelyn sekä jakautumis- ja listalleottoesitteen yhteydessä.

Verotuksen ennakkoratkaisu

Yhtiö on saanut Verohallinnolta oikeudellisesti sitovan ennakkoratkaisun, jonka mukaan Jakautumista kohdellaan veroneutraalina transaktiona elinkeinotulon verottamisesta annetun lain (360/1968, muutoksineen) 52 c §:n mukaisesti. Osakkeenomistajille, joiden kotipaikka on Suomi, ei arvioida koituvan välittömiä veroseuraamuksia heidän vastaanottaessaan Tietoevry Bankingin osakkeita.

Yhtiön neuvonantajat

Yhtiön taloudellisina pääneuvonantajina Jakautumisessa toimivat Morgan Stanley & Co. International plc ja Nordea Bank Oyj. Yhtiön oikeudellisena neuvonantajana Jakautumisessa toimii Roschier Asianajotoimisto Oy. Yhtiön taloudellisena-, vero- ja operatiivisena neuvonantajana Jakautumisessa toimii PricewaterhouseCoopers Oy.

Lisätietoja:

Tomi Hyryläinen, talousjohtaja, puh. 050 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tietoevry.com

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at)tietoevry.com

Tietoevry Oyj

 

JAKELU

NASDAQ Helsinki

NASDAQ Stockholm

Oslo Børs

Keskeiset tiedotusvälineet

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com.

Tärkeitä tietoja

Tämä tiedote ei ole kutsu yhtiökokoukseen eikä jakautumis- tai listalleottoesite. Kaikki päätökset, jotka koskevat ehdotettua Tietoevry Oyj:n Jakautumista tulee perustaa ainoastaan tietoihin, jotka sisältyvät Tietoevry Oyj:n yhtiökokouskutsuun, jakautumis- ja listalleottoesitteeseen sekä itsenäiseen arvioon niihin sisältyvistä tiedoista. Sijoittajia kehotetaan tutustumaan jakautumis- ja listalleottoesitteeseen, jossa esitetään kattavammat tiedot Tietoevry Banking Oyj:stä, sen osakkeista ja ehdotetusta Jakautumisesta.

Tämä tiedote ei muodosta tarjousta myydä eikä tarjouspyyntöä ostaa tai hankkia tiedotteessa kuvattuja arvopapereita Yhdysvalloissa. Erityisesti tässä tiedotteessa kuvattuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (muutoksineen ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) mukaisesti, eikä arvopapereita saa tarjota, myydä tai toimittaa suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin tai Yhdysvalloissa paitsi Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista säädetyn poikkeuksen nojalla tai transaktiossa, johon Yhdysvaltain arvopaperilain rekisteröintivaatimukset eivät sovellu. Arvopapereita ei tarjota yleisölle Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote ei ole tarkoitettu julkaistavaksi, jaettavaksi tai levitettäväksi eikä tätä tiedotetta saa julkaista, jakaa tai levittää kokonaan tai osittain, suoraan tai välillisesti henkilöille, joiden asuinpaikka tai fyysinen olinpaikka on Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään muulla lainkäyttöalueella, jossa julkaiseminen, jakaminen tai levittäminen olisi lainvastaista. Tämä tiedote ei ole tarjous myydä eikä tarjouspyyntö myydä, ostaa tai hankkia arvopapereita Australiassa, Kanadassa, Hongkongissa, Japanissa, Uudessa-Seelannissa, Etelä-Afrikassa tai Singaporessa tai millään sellaisella lainkäyttöalueella, joissa tällainen tarjous, tarjouspyyntö tai myynti olisi lainvastainen ennen arvopapereiden rekisteröintiä tai rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen tai muun kyseisten lainkäyttöalueiden arvopaperilakien mukaisen hyväksynnän saamista.

Tietoevry Banking Oyj:n osakkeita ei ole listattu eikä listata Yhdysvaltain arvopaperimarkkinoille eikä niitä olla noteerattu eikä tulla noteeraamaan missään Yhdysvaltain inter-dealer-hintanoteerausjärjestelmässä. Tietoevry Oyj tai Tietoevry Banking Oyj eivät aio ryhtyä mihinkään toimenpiteisiin Tietoevry Banking Oyj:n osakkeiden markkinoiden edistämiseksi Yhdysvalloissa. Näin ollen on epätodennäköistä, että Tietoevry Banking Oyj:n osakkeille kehittyisi aktiiviset kaupankäyntimarkkinat Yhdysvalloissa.

Yhdysvaltain arvopaperi- ja pörssiviranomainen (U.S. Securities and Exchange Commission), mikään osavaltion arvopaperiviranomainen tai muu sääntelyviranomainen Yhdysvalloissa ei ole hyväksynyt tai hylännyt Tietoevry Banking Oyj:n osakkeita, eikä mikään edellä mainituista viranomaisista ole kommentoinut tai hyväksynyt Jakautumista tai tämän tiedotteen tietojen paikkansapitävyyttä tai riittävyyttä. Tämän vastainen lausuma on rikosoikeudellisesti rangaistava teko Yhdysvalloissa.

Tämä tiedote on julkaistu yksinomaan tiedonantotarkoituksessa. Sen tarkoituksena ei ole muodostaa, eikä se muodosta mitään tarjousta tai kehotusta (tai sen osaa) ostaa, muutoin hankkia, merkitä, myydä, muutoin luovuttaa tai laskea liikkeeseen mitään arvopapereita, eikä tarjouspyyntöä (tai sen osaa) myydä, muutoin luovuttaa, laskea liikkeeseen, ostaa, muutoin hankkia tai merkitä mitään arvopapereita. Tämä tiedote ei ole asetuksessa (EU) 2017/1129, siten kuin se muodostaa osan Yhdistyneen kuningaskunnan sisäistä lainsäädäntöä vuoden 2018 European Union (Withdrawal) Act 2018 (muutoksineen, "Yhdistyneen Kuningaskunnan Esiteasetus") nojalla, tarkoitettu esite, tuotetietoilmoitus tai muu tarjousasiakirja, ja Tietoevry Banking Oyj:n osakkeiden suunnitellun jakelun odotetaan tapahtuvan olosuhteissa, jotka eivät ole Yhdistyneen Kuningaskunnan Esiteasetuksessa tarkoitettua "tarjoamista yleisölle".

Tämä tiedote sisältää ”tulevaisuutta koskevia lausumia”, jotka perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin, eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Sanat kuten "aikoa", "arvioida", "odottaa", "saattaa", "suunnitella", "uskoa", "arvioida" ja muut ilmaisut, jotka sisältävät viitteitä tai ennusteita tulevasta kehityksestä tai suuntauksista ja jotka eivät perustu historiallisiin tosiseikkoihin, ovat tulevaisuutta koskevia lausumia. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin ja oletuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Osakkeenomistajien ei tulisi tukeutua näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että Tietoevry Oyj:n tai Tietoevry Banking Oyj:n todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Tietoevry Oyj, Tietoevry Banking Oyj tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan, vahvistamaan tai julkaisemaan päivityksiä tai muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta niissä otettaisiin huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet, muuton kuin soveltuvien lakien ja määräysten mukaisesti.

Tämä tiedote sisältää taloudellisia tietoja Tietoevry Oyj:n ja Tietoevry Banking Oyj:n sekä niiden konsolidoitujen tytäryhtiöiden liiketoiminnasta ja varallisuudesta. Riippumaton tilintarkastaja ei välttämättä ole tarkastanut, tarkistanut tai vahvistanut näitä taloudellisia tietoja. Tietyt tähän esitykseen sisältyvät taloudelliset tiedot voivat koostua "vaihtoehtoisista tunnusluvuista". Nämä vaihtoehtoiset tunnusluvut, sellaisina kuin Tietoevry Oyj ja Tietoevry Banking Oyj ne määrittelevät, eivät välttämättä ole vertailukelpoisia muiden yhtiöiden esittämiin vastaavalla tavalla otsikoituihin tunnuslukuihin, eikä niitä tulisi pitää vaihtoehtona historiallisille taloudellisille tuloksille tai muille IFRS:ään perustuville Tietoevry Oyj:n ja Tietoevry Banking Oyj:n rahavirtojen tunnusluvuille. Vaikka Tietoevry Oyj:n ja Tietoevry Banking Oyj:n johto voi käyttää tällaisia vaihtoehtoisia tunnuslukuja taloudellisen aseman, rahoitustuloksen ja maksuvalmiuden arvioimiseksi ja vaikka sijoittajat käyttävät yleisesti tällaisia tunnuslukuja, niillä on merkittäviä rajoituksia analyysivälineinä, eikä niitä tulisi pitää erillisinä tai korvata Tietoevry Oyj:n tai Tietoevry Banking Oyj:n IFRS-standardien mukaisen taloudellisen aseman tai liiketoiminnan tuloksen analysointia.

Tämä tiedote sisältää useisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita hyödyistä, joita ehdotetulla Jakautumisella odotetaan saavutettavan. Oletukset arvioiduista eduista ja ehdotettuun Jakautumiseen liittyvistä kustannuksista ovat luonteeltaan epävarmoja, ja niihin liittyy useita merkittäviä liiketoimintaan, talouteen, sääntelyyn ja kilpailuun liittyviä riskejä ja epävarmuustekijöitä, jotka voivat aiheuttaa sen, että Jakautumisesta mahdollisesti saatavat todelliset edut ja ehdotettuun Jakautumiseen liittyvät kustannukset poikkeavat olennaisesti tässä tieodotteessa esitetyistä arvioista. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että ehdotettu Jakautuminen toteutetaan tässä tiedotteessa kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan.

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä