noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry Oyj: suostumusten hakumenettely koskien vuonna 2025 erääntyvää 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa onnistunut mahdollistaen Banking-toiminnan eriyttämisen

21 maaliskuuta 2024

Tietoevry Oyj     PÖRSSITIEDOTE     21.3.2024, klo 11.15

 

EI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA TAI KENELLEKÄÄN SIELLÄ OLEVALLE TAI ASUVALLE HENKILÖLLE. TÄTÄ TIEDOTETTA JA SITÄ SEURAAVAA SUOSTUMUSTEN HAKUMENETTELYÄ EI ERITYISESTI SAA SUORAAN TAI VÄLILLISESTI LEVITTÄÄ, VÄLITTÄÄ TAI LÄHETTÄÄ POSTITSE TAI MILLÄÄN MUULLA YHDYSVALTOJEN OSAVALTIOIDEN VÄLISEEN TAI ULKOMAANKAUPPAAN KUULUVALLA TAVALLA (MUKAAN LUKIEN RAJOITUKSETTA FAKSIN, TELEKSIN, PUHELIMEN, SÄHKÖPOSTIN JA MUUT SÄHKÖISEN VIESTINNÄN MUODOT) TAIKKA MINKÄÄN YHDYSVALTOJEN KANSALLISEN ARVOPAPERIPÖRSSIN KAUTTA YHDYSVALTOIHIN. EI MYÖSKÄÄN JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI AUSTRALIASSA, KANADASSA, HONGKONGISSA, JAPANISSA, UUDESSA-SEELANNISSA, SINGAPORESSA TAI ETELÄ-AFRIKASSA TAI MILLÄÄN MUULLA LAINKÄYTTÖALUEELLA, JOSSA TÄLLAINEN LEVITTÄMINEN OLISI LAINVASTAISTA.

Tietoevry Oyj: suostumusten hakumenettely koskien vuonna 2025 erääntyvää 300 miljoonan euron joukkovelkakirjalainaa onnistunut mahdollistaen Banking-toiminnan eriyttämisen

Tietoevry Oyj ("Tietoevry") on saattanut onnistuneesti päätökseen suostumusten hakumenettelyn ("Suostumusten Hakumenettely") kesäkuussa 2025 erääntyvän 300 miljoonan euron senior-ehtoisen vakuudettoman joukkovelkakirjalainan (ISIN FI4000440540) ("Joukkovelkakirjalaina") haltijoilta ("Haltijat") 5.3.2024 päivätyn englanninkielisen joukkovelkakirjalainan haltijoiden kokousta koskevan ilmoituksen ("Ilmoitus") ehtojen mukaisesti. Tietoevry haki Haltijoiden suostumuksia mahdollistaakseen Tietoevryn Banking-liiketoiminnan eriyttämisen osittaisjakautumisella ("Jakautuminen"), josta Tietoevry tiedotti 15.2.2024. Jakautuminen on ehdollinen osakkeenomistajien päätökselle ylimääräisessä yhtiökokouksessa, joka on tarkoitus pitää kesäkuussa 2024, ja Jakautumisen alustava suunniteltu täytäntöönpanopäivä on 30.6.2024.

Suostumusten Hakumenettelyssä Haltijoilta haettiin suostumusta luopua muun muassa lakisääteisestä oikeudestaan vastustaa Jakautumista ja eräistä muista Jakautumiseen liittyvistä oikeuksistaan sekä suostumusta kaikille Joukkovelkakirjalainaa koskeville mahdollisille rikkomuksille, jotka johtuvat Jakautumisesta ("Ehdotus"). Suostumusten Hakumenettelyn yhteydessä järjestetty joukkovelkakirjalainan haltijoiden kokous (”Kokous”) pidettiin 21.3.2024 klo 9.00. Ehdotus hyväksyttiin Kokouksessa.

Korvauksena Haltijoille Ehdotuksen hyväksymisestä Tietoevry maksaa:

  1. kullekin Haltijalle, joka toimitti pätevän äänestysohjeistuslomakkeen Suostumusten Hakumenettelyyn liittyen Ehdotuksen puolesta tai vastaan 13.3.2024 kello 15.00 mennessä aikaisen ohjeistuspalkkion, jonka määrä vastaa 0,15 prosenttia niiden Joukkovelkakirjalainan velkakirjojen pääomasta, mitä kyseinen äänestysohjeistuslomake koski ja joiden nojalla oli oikeus äänestää Kokouksessa; ja
  2. peruspalkkion, jonka määrä vastaa 0,35 prosenttia Joukkovelkakirjalainan pääomasta kaikille Haltijoille, jotka ovat rekisteröity suoraan rekisteröidyksi omistajaksi tai edustajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämällä Haltijoiden listalla peruspalkkion maksupäivää edeltävän selvityspäivän päättyessä, riippumatta siitä äänestivätkö he vai eivät (kumpikin palkkio yhdessä, "Palkkiot").

Kaikki Haltijoiden hyväksymät Ehdotukseen liittyvät suostumukset ja vaateista luopumiset sekä Palkkioiden maksu ovat ehdollisia Jakautumisen hyväksymiselle Tietoevryn ylimääräisessä yhtiökokouksessa viimeistään 30.9.2024 ("Hyväksymisen Takaraja"). Tietoevry voi myös vapaaehtoisesti maksaa Palkkiot asianmukaisille Haltijoille ennen kuin Tietoevryn ylimääräinen yhtiökokous on hyväksynyt Jakautumisen, edellyttäen että tällainen maksu tehdään ennen Hyväksymisen Takarajan mukaista päivää ("Vapaaehtoinen Maksu"), missä tapauksessa Ehdotus tulee voimaan.

Palkkiot maksetaan kymmenen (10) pankkipäivän kuluessa Tietoevryn ylimääräisestä yhtiökokouksesta, jossa Jakautuminen hyväksytään, tai Vapaaehtoisen Maksun tapauksessa viimeistään Hyväksymisen Takarajan mukaisena päivänä.

Suostumusten Hakumenettelyyn liittyvissä kysymyksissä Haltijoita pyydetään olemaan suoraan yhteydessä Nordea Bank Abp:hen (yhteystiedot alla), joka toimii Tietoevryn asiamiehenä Suostumusten Hakumenettelyyn liittyen.

 

Lisätietoja:

Tommi Järvenpää, sijoittajasuhdejohtaja, puh. 040 576 0288, tommi.jarvenpaa (at) tietoevry.com

Janne Salminen, rahoitusjohtaja, puh. 050 359 8521, janne.salminen (at) tietoevry.com

Nordea Bank Abp sähköposti: NordeaLiabilityManagement@nordea.com, +45 6161 2996.

 

Tietoevry Oyj

 

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme - avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus - ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.com

Tärkeitä tietoja

Tätä tiedotetta tulee lukea yhdessä Ilmoituksen kanssa. Mikäli Haltija on epävarma tämän tiedotteen tiedoista, Ilmoituksesta taikka toimenpiteistä, joihin sen tulisi ryhtyä, Haltijaa kehotetaan hankkimaan taloudellista tai oikeudellista neuvontaa, mukaan lukien veroseuraamuksiin liittyvien kysymysten osalta, välittömästi omalta arvopaperinvälittäjältään, pankkineuvojaltaan, oikeudelliselta neuvonantajaltaan, kirjanpitäjältään tai muulta asianmukaisesti valtuutetulta riippumattomalta taloudelliselta neuvonantajaltaan.

Tämä tiedote on julkaistu yksinomaan tiedonantotarkoituksessa, eivätkä tämä tiedote tai Ilmoitus ole pyyntö osallistua Joukkovelkakirjalainaa koskevaan suostumusten hakumenettelyyn millään sellaisella lainkäyttöalueella, tai kenellekään sellaiselle henkilölle taikka keneltäkään sellaiselta henkilöltä, jonka osalta tällaisen pyynnön esittäminen tai osallistuminen suostumusten hakumenettelyyn olisi lainvastaista soveltuvan arvopaperimarkkinalainsäädännön nojalla. Tämän tiedotteen tai Ilmoituksen julkaiseminen ja levittäminen voi olla lain nojalla rajoitettua tietyillä lainkäyttöalueilla, ja Tietoevry edellyttää, että kaikki tämän tiedotteen tai Ilmoituksen haltuunsa saavat henkilöt hankkivat asianmukaiset tiedot tällaisista rajoituksista ja noudattavat niitä.

TÄRKEÄÄ – YHDISTYNEEN KUNINGASKUNNAN PRIIPs-SÄÄNTELY - MYYMINEN YHDISTYNEESSÄ KUNINGASKUNNASSA OLEVILLE EI-AMMATTIMAISILLE SIJOITTAJILLE KIELLETTY - Joukkovelkakirjalainaa ei ole tarjottu, myyty tai muutoin asetettu kenenkään ei-ammattimaisen sijoittajan saataville eikä sitä tule tarjota, myydä tai muutoin asettaa kenenkään ei-ammattimaisen sijoittajan saataville Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Tässä yhteydessä ei-ammattimaisella sijoittajalla tarkoitetaan henkilöä, johon yksi (tai useampi) seuraavista soveltuu: (i) on asetuksen (EU)  2017/565 2 artiklan 8 kohdassa määritelty ei-ammattimainen sijoittaja, siten kuin asetus muodostaa osan Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018, muutoksineen ("EUWA") nojalla; (ii) on vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (engl. Financial Services and Markets Act 2000, “FSMA”) tai minkään FSMA:an perustuvan sääntelyn, jolla on implementoitu direktiivi (EU) 2016/97, mukainen asiakas, joka ei ole asetuksen (EU) No 600/2014 2(1) artiklan 8 kohdassa määritelty ammattimainen asiakas, siten kuin asetus muodostaa osan Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista oikeutta EUWA:n nojalla; tai (iii) ei ole Esiteasetuksen 2 artiklassa määritelty kokenut sijoittaja, siten kuin asetus muodostaa osan Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista oikeutta EUWA:n nojalla. Näin ollen, asetuksen (EU) No 1286/2014, siten kuin asetus muodostaa osan Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista oikeutta EUWA:n nojalla ("Yhdistyneen kuningaskunnan PRIIPs-Sääntely"), edellyttämää avaintietoasiakirjaa koskien Joukkovelkakirjalainan tarjoamista tai myymistä tai muuta ei-ammattimaisten sijoittajien saataville asettamista Yhdistyneessä kuningaskunnassa ei ole laadittu, ja siten Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen tai myyminen tai muu ei-ammattimaisten sijoittajien saataville asettaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa voi olla lainvastaista Yhdistyneen kuningaskunnan PRIIPs-Sääntelyn mukaisesti.

Ilmoitus mahdollisille sijoittajille Yhdistyneessä kuningaskunnassa

Ilmoituksen tai muiden Joukkovelkakirjalainaan liittyvien dokumenttien tai materiaalien viestittämistä ei tehdä, eikä tällaista dokumentaatiota ja/tai materiaaleja ole hyväksytty, auktorisoidun henkilön toimesta FSMA:n kohdan 21 tarkoituksen mukaisesti. Näin ollen tällaista dokumentaatiota ja/tai materiaaleja ei jaella, eikä niitä tule välittää, yleisölle Yhdistyneessä kuningaskunnassa. FSMA:n 21 kohdan mukainen taloudellisen edistämisen rajoitus ei sovellu tällaisen dokumentaation ja/tai materiaalien viestittämiseen Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mikäli se on suunnattu ja voidaan viestittää vain (1) vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Promotion) määräyksen 2005 43(2) artiklan tai 49 artiklan mukaisille henkilöille, mukaan lukien Yhtiön velkojat ja jäsenet, ja (2) muulle henkilölle, jolle nämä dokumentit ja/tai materiaalit voidaan laillisesti viestittää (kaikki tällaiset henkilöt yhdessä "relevantit henkilöt") tilanteissa, joissa FSMA:n kohta 21(1) ei sovellu. Ilmoitus on suunnattu ainoastaan relevanteille henkilöille ja kenenkään, joka ei ole relevantti henkilö, ei tule toimia tämän dokumentin tai sen sisällön perusteella taikka luottaa siihen tai sen sisältöön. Ilmoitus ei ole esite asetuksen (EU) 2017/1129, siten kuin asetus muodostaa osan Yhdistyneen kuningaskunnan kansallista oikeutta säädöksen European Union (Withdrawal) Act 2018 ("EUWA") (muutoksineen tai korvauksineen, "Yhdistyneen kuningaskunnan Esiteasetus") nojalla, tarkoittamalla tavalla. Ilmoitus on laadittu sillä perusteella, että mikään Joukkovelkakirjalainan tarjoaminen Yhdistyneessä kuningaskunnassa tehdään Yhdistyneen kuningaskunnan Esiteasetuksen ja FSMA:n Joukkovelkakirjalainan tarjoamisia koskevan esitteen julkaisemisvelvollisuutta koskevan poikkeuksen mukaisesti.

Rajoitukset Yhdysvalloissa

Ehdotusta ei tehdä eikä tulla tekemään suoraan tai välillisesti postitse tai millään muulla Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan kuuluvalla tavalla (mukaan lukien rajoituksetta faksin, teleksin, puhelimen, sähköpostin ja muut sähköisen viestinnän muodot) taikka minkään Yhdysvaltojen kansallisen arvopaperipörssin kautta Yhdysvaltoihin, tai Joukkovelkakirjalainan haltijoille tai edunsaajille, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa, eikä Joukkovelkakirjalainaa tule tarjota Ehdotukseen osallistumiseksi millään tällaisella käyttötarkoituksella, keinolla, välineellä tai järjestelyllä Yhdysvalloista tai Yhdysvalloissa, tai Yhdysvalloissa olevien tai asuvien henkilöiden toimesta taikka sellaisten henkilöiden (mukaan lukien edustajat, luottamushenkilöt ja välittäjät) toimesta, jotka toimivat Yhdysvalloissa olevien tai asuvien henkilöiden lukuun tai hyväksi. Vastaavasti Ilmoitusta tai Ilmoitukseen liittyviä materiaaleja ei tulla suoraan tai välillisesti postittamaan tai muuten lähettämään, jakamaan tai välittämään, eikä niitä myöskään saa suoraan tai välillisesti postittaa tai muuten lähettää, jakaa tai välittää, (mukaan lukien rajoituksetta säilyttäjien, nominee-edustajien ja trustee-varainhoitajien toimesta) Yhdysvalloissa tai Yhdysvaltoihin tai henkilöille, jotka ovat tai asuvat Yhdysvalloissa. Mikä tahansa tarkoitettu osallistuminen Ehdotukseen, joka on suoraan tai välillisesti seurausta näiden rajoitusten rikkomisesta, on pätemätön, ja mikä tahansa Ehdotukseen osallistuminen tai tarkoitettu osallistuminen Yhdysvalloissa olevan tai asuvan henkilön toimesta taikka kenenkään sellaisen henkilön (mukaan lukien edustajat, luottamushenkilöt ja välittäjät) toimesta, joka toimii Yhdysvalloissa olevien tai asuvien henkilöiden lukuun tai hyväksi, on pätemätön eikä sitä hyväksytä. Näiden ohjeiden noudattamista koskeva laiminlyönti voi johtaa Yhdysvaltojen soveltuvien lakien ja asetusten rikkomiseen.

Jokaisen Joukkovelkakirjalainan haltijan, joka osallistuu Ehdotukseen, tulee muun muassa vakuuttaa, että (i) se ei ole vastaanottanut tai lähettänyt kopioita tai alkuperäisiä versioita Ehdotuksesta tai mistään muista Ehdotukseen liittyvistä dokumenteista tai materiaaleista Yhdysvalloissa tai sieltä tai sinne, ja että se ei ole muuten hyödyntänyt Ehdotukseen liittyen suoraan tai välillisesti postia tai mitään muuta Yhdysvaltojen osavaltioiden väliseen tai ulkomaankauppaan kuuluvaa tapaa (mukaan lukien rajoituksetta faksi, teleks, puhelin, sähköposti ja muut sähköisen viestinnän muodot) taikka mitään Yhdysvaltojen kansallista arvopaperipörssiä; ja (ii) se ei ole tai asu Yhdysvalloissa, ei toimi Yhdysvalloissa olevien tai asuvien henkilöiden lukuun tai hyväksi, eikä osallistu Ehdotukseen Yhdysvalloista.

Ilmoitus ei muodosta tai ole osa tarjousta tai tarjouspyyntö ostaa tai merkitä arvopapereita Yhdysvalloissa. Joukkovelkakirjalainaa ei ole rekisteröity eikä rekisteröidä Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain, muutoksineen ("Yhdysvaltain Arvopaperilaki") tai minkään Yhdysvaltain osavaltion tai muun lainkäyttöalueen arvopaperilakien mukaisesti. Lisäksi Joukkovelkakirjalainan tarjous tai myynti Yhdysvalloissa välittäjän toimesta (riippumatta tämän osallistumisesta tarjoamiseen) 40 päivän kuluessa Joukkovelkakirjalainan tarjoamisen aloittamisesta voi rikkoa Yhdysvaltain Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia.

 

Haluatko lisätietoja?

Tommi Järvenpää

Head of IR

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Subscribe to releases

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä