noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

TietoEVRY Oyj:n hallituksen ehdotukset 24.3.2022 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

17 helmikuuta 2022

TietoEVRY Oyj             PÖRSSITIEDOTE              17.2.2022   klo 8.05

TietoEVRY Oyj:n (”Yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidetään torstaina 24.3.2022 klo 16.00 (Suomen aikaa) Yhtiön toimitiloissa, osoitteessa Keilalahdentie 2-4, 02150 Espoo. Yhtiön hallitus on päättänyt järjestää yhtiökokouksen poikkeuksellisin kokousmenettelyin väliaikaista poikkeamisesta osakeyhtiölaista annetun lain (375/2021) nojalla. 

Varsinainen yhtiökokous järjestetään ilman osakkeenomistajien ja heidän asiamiestensä läsnäoloa, jotta yhtiökokous voidaan pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden Yhtiön osakkeenomistajien, henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus. Tämä tarkoittaa, että Yhtiön osakkeenomistajat ja heidän asiamiehensä voivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksia vain äänestämällä ennakkoon sekä tekemällä vastaehdotuksia ja esittämällä kysymyksiä ennakkoon. 

Yhtiö julkaisee kutsun varsinaiseen yhtiökokoukseen arviolta 2.3.2022. Kutsu tulee sisältämään yksityiskohtaisempaa tietoa yhtiökokoukseen osallistumisesta ja äänestämisestä. Yhtiökokouskutsu tulee sisältämään myös lisätietoa vastaehdotuksien tekemisestä ja kysymysten esittämisestä. Määräaika vastaehdotusten esittämiseen on suunniteltu päättyväksi 7.3.2022 klo 12:00 (Suomen aikaa), ja määräaika osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n nojalla esitettäviin kysymyksiin Yhtiön johdolle on suunniteltu päättyväksi 11.3.2022 klo 16:00 (Suomen aikaa). Varsinaiseen yhtiökokoukseen ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys on suunniteltu alkavaksi 8.3.2022 klo 10:00 (Suomen aikaa), kun määräaika äänestykseen otettavien vastaehdotusten toimittamiselle on päättynyt. 

Alla esitettyjen hallituksen ehdotusten lisäksi Yhtiön osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle hallituksen kokoonpanosta ja palkitsemisesta on julkaistu erillisellä pörssitiedotteella 31.1.2022. 

1. Osingonjaosta päättäminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että 31.12.2021 päättyneeltä tilikaudelta vahvistettavan taseen perusteella jaetaan Yhtiön voitonjakokelpoisista varoista osinkoa yhteensä 1,40 euroa osakkeelta kahdessa erässä seuraavasti: 

  • Osingon ensimmäinen erä 0,70 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun ensimmäisen erän täsmäytyspäivänä 28.3.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osingon ensimmäinen erä maksetaan 6.4.2022 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti. 
  • Osingon toinen erä 0,70 euroa osakkeelta maksetaan osakkeenomistajille, jotka ovat osingonmaksun toisen erän täsmäytyspäivänä 26.9.2022 rekisteröitynä Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon tai Euroclear Sweden AB:n tai Verdipapirsentralen ASA (VPS):n ylläpitämiin rekistereihin. Osinko maksetaan 5.10.2022 alkaen Euroclear Finlandissa, Euroclear Swedenissä ja VPS:ssä sovellettavien menettelyjen mukaisesti. 

Euroclear Sweden AB huolehtii osinkojen maksusta Euroclear Sweden AB:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Ruotsin kruunuina. Nordea Bank Abp:n Norjan sivuliike huolehtii osinkojen maksusta VPS:ssä rekisteröidyille osakkeille ja osingot maksetaan Norjan kruunuina. 

2. Palkitsemisraportti 

Hallitus esittää palkitsemisraportin tilikaudelta 2021 ja ehdottaa yhtiökokoukselle sen hyväksymistä. Palkitsemisraportti (julkistetaan 2.3.) ja palkitsemispolitiikka ovat saatavilla osoitteessa www.tietoevry.com/yhtiokokous. Yhtiökokouksen päätös palkitsemisraportin hyväksymisestä on neuvoa-antava. 

3. Tilintarkastajan palkkio  

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että yhtiökokouksessa valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan ja valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.  

4. Tilintarkastajan valitseminen 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että tilikaudelle 2022 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy on ilmoittanut Yhtiölle, että Yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Jukka Vattulainen. 

5. Hallituksen valtuuttaminen päättämään Yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti: 

  • Omia osakkeita voidaan hankkia enintään 11 800 000 kappaletta, mikä vastaa noin 10 % Yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Omia osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. 
  • Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan. 
  • Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset Yhtiön omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 28.4.2023 saakka. 

6. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta 

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti: 

  • Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 11 800 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä vastaa noin 10 % Yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Tästä enimmäismäärästä voidaan kuitenkin antaa enintään 950 000 osaketta käytettäväksi Yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä vastaa alle 1 %:a Yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. 
  • Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että Yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti). 

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 28.4.2023 saakka. 

7. Yhtiöjärjestyksen muuttaminen 

Yhtiö julkisti 19.1.2022 uudistetun brändinsä ja identiteettinsä, johon sisältyi Yhtiön uusi logo. Yhtiön toiminimen sekä uuden brändin yhdenmukaistamiseksi hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 § muutetaan kuulumaan seuraavasti: 

"1 § Yhtiön nimi ja kotipaikka 

Yhtiön toiminimi on Tietoevry Oyj suomeksi, Tietoevry Abp ruotsiksi ja Tietoevry Corporation englanniksi. 

Yhtiön kotipaikka on Espoo.” 

16.2.2022 

TietoEVRY Oyj 

Hallitus 

Lisätietoja:

Esa Hyttinen, apulaislakiasiainjohtaja, puh. 040 766 6196, esa.hyttinen (at) tietoevry.com

JAKELU

NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Oslo Børs
Media

Tietoevry tukee yhteiskunnan kehitystä vastuullisen teknologian avulla. Olemme johtava teknologiayritys, jolla on pitkä historia Pohjoismaissa sekä globaalit kyvykkyydet. Arvojemme – avoimuus, luottamus ja monimuotoisuus – ohjaamana rakennamme asiakkaidemme kanssa digitaalista tulevaisuutta, jossa yritykset, yhteiskunnat ja ihmiskunta menestyvät.

24 000 pilviteknologiaan, dataan ja ohjelmistoihin erikoistunutta asiantuntijaamme ympäri maailmaa palvelevat tuhansia yksityisen ja julkisen sektorin asiakkaita yli 90 maassa. Tietoevryn vuotuinen liikevaihto on noin 3 miljardia euroa ja yhtiön osakkeet on listattu NASDAQissa Helsingissä ja Tukholmassa sekä Oslo Børsissä. www.tietoevry.fi

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä