noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto ja EVRY ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman koskien 18.6.2019 julkistetun yhdistymisen toteuttamista

26 kesäkuuta 2019

Tieto Oyj SISÄPIIRITIETO 26.6.2019, klo 9.30

EI JULKISTETTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI, KOKONAAN TAI OSITTAIN, SUORAAN TAI VÄLILLISESTI, YHDYSVALLOISSA, AUSTRALIASSA, KANADASSA, JAPANISSA TAI MILLÄÄN MUULLA ALUEELLA, JOILLA TÄMÄ SAATTAISI JOHTAA PAIKALLISTEN ARVOPAPERILAKIEN TAI MÄÄRÄYSTEN RIKKOMISEEN.

Tieto ja EVRY ovat allekirjoittaneet sulautumissuunnitelman koskien 18.6.2019 julkistetun yhdistymisen toteuttamista Tieto Oyj (“Tieto”) ja EVRY ASA (“EVRY”) ovat tänään allekirjoittaneet Suomen ja Norjan osakeyhtiölakien mukaisen sulautumissuunnitelman, joka koskee yhtiöiden yhdistymisen toteuttamista 18.6.2019 julkistetun yhdistymissopimuksen mukaisesti.

Kuten 18.6.2019 julkistettiin, ehdotettu yhdistyminen toteutetaan veronalaisena Norjan ja Suomen osakeyhtiölakien mukaisena rajat ylittävänä sulautumisena, jossa EVRY sulautuu Tietoon. EVRY:n osakkeenomistajat saavat sulautumisvastikkeena 0,12 Tiedon uutta osaketta ja 5,28 Norjan kruunua käteisenä jokaista EVRY:n osaketta kohden. EVRY:n osakkeenomistajat tulevat siten sulautumisen seurauksena omistamaan noin 37,5 % yhdistyneestä yhtiöstä ja saamaan lisäksi yhteensä noin 200 miljoonan euron käteiskorvauksen.

Sulautumisessa liikkeeseen laskettavien Tiedon uusien osakkeiden yhteenlasketun lukumäärän odotetaan olevan noin 44,3 miljoonaa osaketta. Tieto ja EVRY aikovat toimittaa sulautumissuunnitelman rekisteröitäväksi Suomen ja Norjan kaupparekisteriviranomaisille tämän päivän kuluessa, ja ovat julkaisseet englanninkielisen sulautumissuunnitelman sekä suomenkielisen käännöksen sulautumissuunnitelmasta liitteineen ja siihen liittyvine asiakirjoineen verkkosivuillaan osoitteissa www.tieto.com/fi/tietoevry ja www.evry.com/investor.

Sulautumissuunnitelma ilman liitteitä on myös liitetty tähän pörssitiedotteeseen. Sulautumissuunnitelma sisältää tietoja muun muassa sulautumisen yhteydessä ehdotetuista muutoksista Tiedon yhtiöjärjestykseen, hallitukseen ja osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan, EVRYn osakkeenomistajille maksettavasta sulautumisvastikkeesta ja sen jakautumisesta, eräistä sulautumiseen liittyvistä työntekijöitä koskevista seikoista, sulautumisen kirjanpidollisista ja verotuksellisista vaikutuksista, sekä sulautumisen täytäntöönpanon ehdoista.

Sulautumisen täytäntöönpano edellyttää sulautumisen hyväksymistä Tiedon ja EVRY:n ylimääräisissä yhtiökokouksissa, jotka tämänhetkisen tiedon mukaan on tarkoitus järjestää viimeistään syyskuussa 2019. Tieto ja EVRY odottavat julkaisevansa kutsut ylimääräisiin yhtiökokouksiin heinäkuun lopussa tai elokuun alussa 2019. Sulautumisen täytäntöönpanon odotetaan tapahtuvan vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä tai viimeistään vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä edellyttäen, että kaikki tarvittavat viranomaisluvat on saatu ja muut täytäntöönpanolle asetetut ehdot ovat täyttyneet.

Lisätietoja sulautumisesta on saatavilla sulautumista koskevasta Tiedon ja EVRYn 18.6.2019 julkistamasta pörssitiedotteesta ja Tiedon 18.6.2019 julkistamasta pörssitiedotteesta koskien ehdotuksia Tiedon sulautumisesta päättävälle ylimääräiselle yhtiökokoukselle, sekä kummankin yhtiön alta ilmeneviltä verkkosivuilta.

Tieto suunnittelee julkistavansa tarkempia tietoja sisältävän sulautumisesitteen ennen sulautumisesta päättävää ylimääräistä yhtiökokousta. Tämänhetkisen tiedon mukaan sulautumisesite julkistetaan arviolta elokuun 2019 aikana.

Lisätietoja on saatavilla osoitteissa: www.tieto.com/fi/tietoevry ja www.evry.com/investor

Lisätietoja:

Tieto Sijoittajat: Tomi Hyryläinen, CFO, puh. +358 50 555 0363, tomi.hyrylainen (at) tieto.com

Media: Kia Haring, Head of Global Communications and Corporate Responsibility, +358 40 765 3700, kia.haring (at) tieto.com

EVRY Sijoittajat: Henrik Schibler, CFO, puh. +47 4001 0303, henrik.schibler (at) evry.com

Media: Unni Strømstad, EVP Communications & Marketing, puh. +47 9775 3453, unni.stromstad (at) evry.com

TIETO OYJ Jakelu Nasdaq Helsinki Päämediat

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet. Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

EVRY on johtava pohjoismaalainen teknologia- ja konsultointiyritys. Yhdessä asiakkaidemme ja parhaiden kansainvälisten digitaalisten asiantuntijoiden muodostaman ekosysteemin kanssa me muokkaamme tulevaisuutta soveltamalla uutta teknologiaa parantaaksemme loppukäyttäjien käyttökokemuksia sekä ihmisten, prosessien ja systeemien suorituskykyä. Olemme lähellä asiakkaitamme ja edustamme pohjoismaalaista ajattelutapaa vastuullisuudessa, laadussa ja turvallisuudessa. Hyödynnämme pohjoismaalaisuuttamme harjoittamalla liiketoimintaa useammassa kuin 18 maassa. EVRY on listattuna Oslon pörssissä. 8 800 työntekijäämme ovat intohimoisia luomaan digitaalista hyötyä ja muokkaamaan tulevaisuutta – tänään.

TÄRKEÄÄ TIETOA Tämä tiedote ei ole tarjous myydä, ostaa tai luovuttaa mitään Tieto Oy:n ("Tieto" tai "Yhtiö") tai EVRY ASA ("EVRY") arvopapereita millään alueella, jolla se olisi laitonta. Missä tahansa sellaisessa ETA:n jäsenvaltiossa, muussa kuin Suomessa tai Norjassa, joka on implementoinut direktiivin 2003/71/EY muutoksineen (mukaan lukien kaikki implementointitoimet kussakin jäsenvaltiossa, tai kuten korvattu, mukaan lukien asetuksella (EU) 2017/1129, jonka keskeiset kohdat tulevat voimaan 21.7.2019 alkaen, "Esitedirektiivi"), tämä tieto on osoitettu ja tarkoitettu ainoastaan "kokeneille sijoittajille" kyseisessä jäsenvaltiossa kuten määritetty Esitedirektiivissä. Tätä asiakirjaa ja tämän asiakirjan sisältämiä tietoja ei ole tarkoitettu julkistettavaksi Yhdysvalloissa. Tämä asiakirja ei muodosta tarjousta myydä, ostaa tai luovuttaa mitään arvopapereita Yhdysvalloissa. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole rekisteröity eikä tulla rekisteröimään Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933, muutoksineen, ”Yhdysvaltain arvopaperilaki”) nojalla, eikä näitä saa tarjota tai myydä Yhdysvaltoihin ilman rekisteröintiä tai soveltuvaa poikkeusta rekisteröintivelvoitteista tai muutoin kuin transaktioissa, joihin ei kohdistu rekisteröintivelvoitteita, Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisesti. Mitään tässä tarkoitettuja arvopapereita ei ole tarkoitus rekisteröidä Yhdysvalloissa eikä tehdä julkista tarjousta arvopapereista Yhdysvalloissa. Kaikkia tässä tarkoitettuja arvopapereita voidaan tarjota tai myydä Yhdysvalloissa Yhdysvaltain arvopaperilain mukaisen Rule 802 -säännöksessä säädetyn rekisteröintivelvollisuutta koskevan poikkeuksen nojalla. Tämä tiedote koskee ulkomaisen yhtiön arvopapereita. Tiedotetta koskevat toisen maan julkistamisvaatimukset, jotka eroavat Yhdysvaltojen vastaavista. Asiakirjaan liitetyt mahdolliset tilinpäätökset on laadittu toisen maan tilinpäätösstandardien mukaan, jotka eivät välttämättä vastaa yhdysvaltalaisten yhtiöiden tilinpäätöksiä. Oikeuksienne toteuttaminen tai mahdollisten vaatimusten esittäminen Yhdysvaltain liittovaltion arvopaperilakien nojalla voi olla vaikeaa, koska liikkeeseenlaskija on sijoittautunut toiseen maahan, ja osa tai kaikki sen johtajista ja hallituksen jäsenistä saattavat asua toisessa maassa. Ette välttämättä voi haastaa ulkomaista yhtiötä tai näiden johtajia tai hallituksen jäseniä oikeuteen Yhdysvaltain arvopaperilakien rikkomisesta ulkomaisessa tuomioistuimessa. Ulkomaisen yhtiön ja näiden lähipiiriyhtiöiden pakottaminen noudattamaan yhdysvaltalaisen tuomioistuimen tuomiota voi olla vaikeaa. Huomioittehan, että liikkeeseenlaskija voi ostaa arvopapereita muutoin kuin minkä tahansa tässä mainitun transaktion yhteydessä, kuten julkisesta kaupankäynnistä tai yksityisten ostojen kautta. Iso-Britanniassa tämä asiakirja ja mitkä tahansa muut materiaalit, jotka liittyvät tässä tarkoitettuihin arvopapereihin, on suunnattu ainoastaan, ja mikä tahansa sijoitus tai sijoitustoiminta, johon tämä asiakirja liittyy, on mahdollinen ja sellaiseen ryhdytään vain "kokeneiden sijoittajien" kanssa, kuten määritelty Esitedirektivin 2(1)(e) artiklassa, jotka ovat: (i) henkilöitä, joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista ja jotka ovat ammattimaisia sijoittajia Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (muutoksineen, "Määräys") 19(5) artiklan mukaisesti; tai (ii) yhteisöjä, joilla on korkea varallisuusasema (high net worth entity) Määräyksen 49 (2) artiklan (A)–(D) -kohtien mukaisesti; tai (iii) muutoin henkilöitä, joille nämä voidaan laillisesti suunnata (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä "asiaankuuluvat tahot"). Kenenkään henkilön Iso-Britanniassa, joka ei ole asiaankuuluva taho, ei tule luottaa näihin materiaaleihin tai niiden sisältöön tai toimia niiden pohjalta. Tämä asiakirja on mainos, eikä se ole Esitedirektiivin tarkoittama esite. Esitedirektiivin mukaisesti laadittu esite tullaan julkaisemaan, ja se on julkaisemisen jälkeen saatavilla osoitteessa www.tieto.com/fi/tietoevry.

Sijoittajien ei tule merkitä mitään tässä asiakirjassa tarkoitettuja arvopapereita muutoin kuin esitteeseen sisällytettyjen tietojen perusteella. Mitään sopimusta, sitoumusta tai sijoituspäätöstä ei tule tehdä perustuen tämän tiedotteen osaan tai tietoon sen levittämisestä eikä näihin tule luottaa minkään sopimuksen, sitoumuksen tai sijoituspäätöksen yhteydessä. Tämän tiedotteen sisältämiä tietoja ei ole riippumattomasti vahvistettu. Mitään nimenomaisia tai hiljaisia vakuutuksia tai sitoumuksia ei ole annettu koskien tässä tiedotteessa annettujen tietojen tai näkemysten oikeudenmukaisuutta, virheettömyyttä, täydellisyyttä tai oikeellisuutta eikä näihin tulisi luottaa. Tieto tai EVRY tai mikään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole vastuussa mistään (tuottamuksellisesti tai muutoin aiheutuneesta) vahingosta, joka aiheutuu tämän tiedotteen käytöstä tai sen sisällöstä tai muutoin tämän tiedotteen yhteydessä. Jokaisen on luotettava omaan selvitykseensä ja analyysiinsä Tiedosta, EVRY:stä, näiden tytäryhtiöistä, näiden arvopapereista ja Sulautumisesta, mukaan lukien näihin liittyvät hyödyt ja riskit. Tämä tiedote sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausumat eivät välttämättä perustu historiallisiin tosiseikkoihin, vaan ne ovat lausumia tulevaisuuden odotuksista. Tässä tiedotteessa esitetyt lausumat, joissa käytetään ilmauksia ”aikoo”, ”arvioi”, ”odottaa”, ”olettaa”, ”pitäisi”, ”saattaa”, ”suunnittelee”, ”tähtää”, ”uskoo”, ”voisi” ja muut Tietoon, EVRY:yn, Sulautumiseen tai Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämiseen liittyvät vastaavat ilmaisut ovat tällaisia tulevaisuutta koskevia lausumia. Muut tulevaisuutta koskevat lausumat voidaan tunnistaa asiayhteydestä, jossa lausumat on esitetty. Tulevaisuutta koskevia lausumia on esitetty useissa tämän tiedotteen kohdissa, kuten kohdissa, jotka sisältävät tietoa yhdistyneen yhtiön liiketoiminnan tulevista tuloksista, suunnitelmista ja odotuksista, sisältäen sen strategiset suunnitelmat ja suunnitelmat liittyen kasvuun ja kannattavuuteen, sekä yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Nämä tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat tämänhetkisiin suunnitelmiin, arvioihin, ennusteisiin ja odotuksiin eivätkä ne ole takeita tulevasta tuloksesta. Ne perustuvat tiettyihin tällä hetkellä perusteltavissa oleviin odotuksiin, jotka saattavat osoittautua virheellisiksi. Tällaiset tulevaisuutta koskevat lausumat perustuvat oletuksiin, ja niihin liittyy riskejä ja epävarmuustekijöitä. Osakkeenomistajien ei pitäisi luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Lukuisat tekijät saattavat aiheuttaa sen, että yhdistyneen yhtiön todellinen liiketoiminnan tulos tai taloudellinen asema eroaa olennaisesti tulevaisuutta koskevissa lausumissa nimenomaisesti ilmaistusta tai niistä pääteltävissä olevasta liiketoiminnan tuloksesta tai taloudellisesta asemasta. Tieto, EVRY tai mitkään niiden lähipiiriin kuuluvista tahoista, neuvonantajista tai edustajista tai mikään muu taho ei ole velvollinen tarkastamaan tai vahvistamaan tai julkaisemaan mitään muutoksia mihinkään tulevaisuutta koskeviin lausumiin, jotta ne ottaisivat huomioon tämän tiedotteen päivämäärän jälkeiset tapahtumat tai olosuhteet. Yhdistetty tuloslaskelma on laadittu olettaen, että liiketoiminnot olisi yhdistetty yhteen yhtiöön jokaisen kauden alusta alkaen. Alustava liikevaihto, oikaistu liiketulos ja liiketulos yhdistyneelle yhtiölle on laskettu yhdistämällä 31.12.2018 päättyneen kahdentoista kuukauden jakson luvut. Yhdistetyt taloudelliset tiedot perustuvat hypoteettiseen tilanteeseen eikä niitä tulisi pitää pro forma -tietoina. Tämä tiedote sisältää Tiedon ja EVRY:n laatimia lukuisiin oletuksiin ja päätelmiin perustuvia arvioita synergiaeduista, joita Sulautumisella ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisellä odotetaan saavutettavan. Tällaiset arviot kuvaavat Sulautumisesta ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisestä aiheutuvia odotettuja tulevaisuuden vaikutuksia yhdistyneen yhtiön liiketoimintaan, taloudelliseen asemaan ja liiketoiminnan tulokseen. Arvioituihin synergiaetuihin liittyvät oletukset ovat luontaisesti epävarmoja ja alttiita lukuisille merkittäville liiketoimintaan, talouteen ja kilpailuun liittyville riskeille ja epävarmuustekijöille, jotka voivat aiheuttaa sen, että Sulautumisesta ja Tiedon ja EVRY:n liiketoimintojen yhdistämisestä johtuvat mahdolliset todelliset synergiaedut poikkeavat olennaisesti tässä esityksessä esitetyistä arvioista. Lisäksi ei voi olla varmuutta siitä, että Sulautuminen pannaan täytäntöön tässä esityksessä kuvatulla tavalla ja aikataulussa tai lainkaan. Bank of America Merrill Lynch International DAC, Stockholm Branch, Bank of America Corporationin tytäryhtiö ja Nordea Bank Oyj toimivat yksinomaan Tiedon eivätkä kenenkään muun puolesta sulautumisen yhteydessä eivätkä ole vastuussa kellekään muulle henkilöille kuin Tiedolle asiakassuojan, jonka ne tarjoavat asiakkailleen, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta koskien sulautumista. ABG Sundal Collier ASA toimii yksinomaan EVRY:n eikä kenenkään muun puolesta sulautumisen yhteydessä eikä ole vastuussa kellekään muulle henkilöille kuin EVRY:lle asiakassuojan, jonka se tarjoaa asiakkailleen, järjestämisestä tai neuvojen antamisesta koskien sulautumista. EVRY:yn liittyen, tässä annettuja tietoja koskevat Norjan arvopaperikauppalain 5–12 jaksojen mukaiset julkistamisvelvoitteet.

LIITE 1 Sulautumissuunnitelma

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä