noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Oyj: Yhtiökokouksen päätökset 21.3.2019

21 maaliskuuta 2019

Tieto Oyj        PÖRSSITIEDOTE        21.3.2019, klo 18.15

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2018 tilinpäätöksen, päätti jakaa osinkoa 1,25 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,20 euroa osakkeelta sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2018. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 25.3.2019, ja osinko maksetaan 9.4.2019 alkaen.

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kurt Jofs, Harri-Pekka Kaukonen, Timo Ahopelto, Liselotte Hägertz Engstam, Johanna Lamminen ja Endre Rangnes. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Tomas Franzén ja Niko Pakalén. Kurt Jofs valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja kummallekin varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja Robert Spinelli (varajäsen Anders Palklint) on valittu hallitukseen vuoden 2020 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsenten vuosipalkkiot hyväksyttiin seuraavasti: puheenjohtaja 98 000 euroa, varapuheenjohtaja 58 000 euroa ja hallituksen jäsen 38 000 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Näiden palkkioiden lisäksi hyväksyttiin 800 euron kokouspalkkio hallituksen puheenjohtajalle, varapuheenjohtajalle ja varsinaisille jäsenille jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota hallitustyöskentelystä.

Yhtiökokous myös päätti, että osa kiinteästä vuosipalkkiosta voidaan maksaa markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Valittu hallituksen jäsen voi oman harkintansa mukaan valita palkkion seuraavista viidestä vaihtoehdosta:

(i)                     Ei käteispalkkiota, 100 prosenttia osakkeina

(ii)                   25 prosenttia käteisenä, 75 prosenttia osakkeina

(iii)                   50 prosenttia käteisenä, 50 prosenttia osakkeina

(iv)                   75 prosenttia käteisenä, 25 prosenttia osakkeina, tai

(v)                   100 prosenttia käteisenä, ei osakepalkkiota.

Osakkeet hankitaan yhtiön laatiman hankintaohjelman mukaisesti. Jos palkkiota ei sisäpiirisääntelyn, hallituksen jäsenyyden päättymisen tai muun hallituksen jäseneen liittyvän syyn johdosta voida maksaa osakkeina, palkkio maksetaan kokonaan rahana.

Tilintarkastaja

Tilikaudelle 2019 tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö Deloitte Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

  • Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 400 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.
  • Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.
  • Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

  • Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 400 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa alle 1 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.
  • Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2020 saakka.

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 516 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 50 600 457 osaketta ja ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Lisätietoja:

Esa Hyttinen, Apulaislakiasiainjohtaja, puh. 040 766 6196, etunimi.sukunimi (at) tieto.com

JAKELU

NASDAQ Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Espoossa. Yrityksen palveluksessa työskentelee noin 15 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,6 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Liitteet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä