noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 23.3.2017

23 maaliskuuta 2017

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.3.2017, klo 19.00

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2016 tilinpäätöksen, päätti jakaa osinkoa 1,37 euroa/osake (1,15 euroa perusosa ja 0,22 euroa lisäosa) ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2016. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 27.3.2017, ja osinko maksetaan 6.4.2017 alkaen.

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot


Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kurt Jofs, Johanna Lamminen, Harri-Pekka Kaukonen, Sari Pajari, Endre Rangnes ja Jonas Synnergren. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Timo Ahopelto ja Jonas Wiström. Kurt Jofs valittiin hallituksen puheenjohtajaksi.

Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja kummallekin varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja Anders Palklint (varajäsen Robert Spinelli) on valittu hallitukseen vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot hyväksyttiin seuraavasti: puheenjohtaja 91 000 euroa, varapuheenjohtaja 55 000 euroa ja hallituksen jäsen 36 000 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Näiden palkkioiden lisäksi hyväksyttiin 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota hallitustyöskentelystä.

Yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2017 julkistuksesta. Yhtiökokous päätti osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen.

Tilintarkastaja


Tilikaudelle 2017 tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan tilintarkastajan laskun mukaan ja tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen


Yhtiökokous päätti, että yhtiöjärjestyksen 1 ja 6 §:iä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tieto Oyj suomeksi, Tieto Abp ruotsiksi ja Tieto Corporation englanniksi.

Yhtiön kotipaikka on Espoo.”

"6 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta


Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 400 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta


Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 400 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa alle 1 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 saakka.

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 532 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 47 792 617 osaketta ja ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Lisätietoja:

Apulaislakiasiainjohtaja Esa Hyttinen, puh. 040 766 6196, etunimi.sukunimi (at) tieto.com

JAKELU

NASDAQ Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä