noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Oyj:n hallituksen ehdotukset 23.3.2017 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

02 helmikuuta 2017

Tieto Oyj        PÖRSSITIEDOTE                2.2.2017 klo 11.00

1 Voitonjako

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että tilikaudelta 2016 yhtiön voitonjakokelpoisista varoista jaetaan osinkoa 1,15 euroa osakkeelta ja lisäosinkoa 0,22 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeen-omistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2017 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakas-luetteloon tai Euroclear Sweden AB:n rekisteriin. Osinko maksetaan 6.4.2017 alkaen.

2 Tilintarkastajan palkkio

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosituksen mukaisesti, että valittavalle tilintarkastajalle maksetaan palkkio tilintarkastajan laskun mukaan valiokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

3 Tilintarkastajan valitseminen

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle hallituksen tarkastus- ja riskivaliokunnan suosi-tuksen mukaisesti, että tilikaudelle 2017 tilintarkastajaksi valitaan uudelleen tilin-tarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy on ilmoittanut, että yhtiön tilintarkastuksesta päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Tomi Hyryläinen.

Tarkastus- ja riskivaliokunnan suositus

Tarkastus- ja riskivaliokunta on valmistellut suosituksensa EU:n tilintarkastusasetuksen mukaisesti ja järjestänyt täysimittaisen valintamenettelyn. Valiokunta on arvioinut saatuja tarjouksia kokonaisvaltaisesti etukäteen määritettyjen valintakriteerien perusteella. Kokemuksen ja pätevyyden lisäksi valiokunta on huomioinut muun muassa tilintarkastajan vaihdokseen liittyvän laatu- ja kuluriskin sekä toisaalta tilintarkastajan integriteetin. Tarkastus- ja riskivaliokunta asetti hallitukselle antamassaan suosituksessaan toiselle sijalle tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy:n.

Tarkastus- ja riskivaliokunta toteaa, että sen suositus on vapaa kolmannen osa-puolen vaikutuksesta, ja ettei valiokuntaa ole edellytetty noudattamaan EU:n tilintarkastusasetuksen 16 artiklan 6 kohdassa tarkoitetun kaltaista sopimuslauseketta, jolla yhtiökokouksen tilintarkastajaa koskevaa valintaa rajoitettaisiin.

4 Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että yhtiöjärjestyksen 1 ja 6 §:iä muutetaan kuulumaan seuraavasti:

”1 § Yhtiön toiminimi ja kotipaikka

Yhtiön toiminimi on Tieto Oyj suomeksi, Tieto Abp ruotsiksi ja Tieto Corporation englanniksi.

Yhtiön kotipaikka on Espoo.”

"6 § Tilintarkastaja

Yhtiössä on yksi varsinainen tilintarkastaja, jonka tulee olla tilintarkastusyhteisö päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT-tilintarkastaja.

Tilintarkastajan toimikausi päättyy valintaa ensiksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä.”

5 Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavasti:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 400 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 saakka.

6 Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.

Hallitus ehdottaa varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään osakeannista sekä osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 400 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien osana, mikä määrä vastaa alle 1 %:a yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2018 saakka.

Espoo, 1.2.2017

Tieto Oyj
Hallitus


Lisätietoja:

Esa Hyttinen, apulaislakiasiainhoitaja, puh. +358 40 766 6196, esa.hyttinen (at) tieto.com

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä