noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 22.3.2016

23 maaliskuuta 2016

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 23.3.2016, klo 8.30

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2015 tilinpäätöksen, päätti jakaa osinkoa 1,35 euroa/osake (1,10 euroa normaalia osinkoa ja 0,25 euroa lisäosinkoa) ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2015. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 24.3.2016, ja osinko maksetaan 8.4.2016 alkaen.

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kurt Jofs, Sari Pajari, Markku Pohjola, Endre Rangnes, Jonas Synnergren ja Lars Wollung. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Johanna Lamminen ja Harri-Pekka Kaukonen. Markku Pohjola valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja kummallekin varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja Anders Palklint (varajäsen Robert Spinelli) on valittu hallitukseen vuoden 2018 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Kurt Jofsin. Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Markku Pohjolan (pj), Harri-Pekka Kaukosen, Sari Pajarin ja Endre Rangnesin sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Kurt Jofsin (pj), Johanna Lammisen, Jonas Synnergrenin ja Lars Wollungin. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Jonas Synnergreniä, joka on riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot hyväksyttiin muuttumattomina seuraavasti: puheenjohtaja 83 000 euroa, varapuheenjohtaja 52 500 euroa ja hallituksen jäsen 34 500 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Näiden palkkioiden lisäksi hyväksyttiin 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota hallitustyöskentelystä.

Yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2016 julkistuksesta. Yhtiökokous päätti osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen.

Tilintarkastaja

Tilikaudelle 2016 tilintarkastajaksi valittiin uudelleen tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan ja tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla. Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan, ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2017 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 200 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa alle 1 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin, optio-oikeuksien sekä erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2017 saakka.

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 572 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 48 509 883 osaketta ja ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Jouko Lonka, puh. 020 727 8182, 0400 424 451, etunimi.sukunimi (at) tieto.com

TIETO OYJ
 

JAKELU
NASDAQ Helsinki
NASDAQ Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto hyödyntää datakeskeisen maailman mahdollisuudet ja tuottaa niiden avulla arvoa yksilöille, organisaatioille ja yhteiskunnalle. Tavoitteemme on olla asiakkaillemme paras kumppani liiketoiminnan uudistamisessa. Ohjelmisto- ja palveluosaamisemme lisäksi hyödynnämme vahvasti yhdessä innovoinnin ja ekosysteemien mahdollisuudet.

Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista lähes 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. www.tieto.fi

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä