noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tieto Oyj:n yhtiökokouksen päätökset 19.3.2015

20 maaliskuuta 2015

Tieto Oyj PÖRSSITIEDOTE 20.3.2015, klo 8.30

Tieto Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti tilikauden 2014 tilinpäätöksen, päätti jakaa osinkoa 1,30 euroa/osake (perusosa 1,00 euroa ja lisäosa 0,30 euroa) ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2014. Osingonmaksun täsmäytyspäivä on 23.3.2015, ja osinko maksetaan 9.4.2015 alkaen.

Yhtiökokous teki lisäksi seuraavat päätökset:

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin kahdeksan. Hallitukseen valittiin uudelleen nykyiset jäsenet Kurt Jofs, Eva Lindqvist, Sari Pajari, Markku Pohjola, Endre Rangnes, Teuvo Salminen ja Jonas Synnergren. Lars Wollung valittiin uudeksi hallituksen jäseneksi. Markku Pohjola valittiin uudelleen hallituksen puheenjohtajaksi.

Henkilöstö valitsee lisäksi hallitukseen kaksi varsinaista hallituksen jäsentä ja kummallekin varajäsenen. Henkilöstön edustajien toimikausi on kahden vuoden mittainen. Esa Koskinen (varajäsen Ilpo Waljus) ja Anders Palklint (varajäsen Robert Spinelli) sekä on valittu hallitukseen vuoden 2016 varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen asti.

Yhtiökokouksen jälkeen pidetyssä järjestäytymiskokouksessaan hallitus valitsi varapuheenjohtajaksi Kurt Jofsin. Hallitus valitsi palkitsemisvaliokunnan jäseniksi Markku Pohjolan (pj), Kurt Jofsin, Sari Pajarin ja Endre Rangnesin sekä tarkastus- ja riskivaliokunnan jäseniksi Teuvo Salmisen (pj), Eva Lindqvistin, Jonas Synnergrenin ja Lars Wollungin. Kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia sekä yhtiöstä että yhtiön merkittävistä osakkeenomistajista, lukuun ottamatta Jonas Synnergreniä, joka on riippumaton yhtiöstä ja ei-riippumaton merkittävästä osakkeenomistajasta.

Hallituksen jäsenten kiinteät vuosipalkkiot hyväksyttiin seuraavasti: puheenjohtaja 83 000 euroa, varapuheenjohtaja 52 500 euroa ja hallituksen jäsen 34 500 euroa. Hallituksen valiokunnan puheenjohtajalle maksetaan sama palkkio kuin hallituksen varapuheenjohtajalle, paitsi jos sama henkilö on hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja. Näiden palkkioiden lisäksi hyväksyttiin 800 euron kokouspalkkio jokaiselta hallituksen kokoukselta sekä hallituksen pysyvän tai tilapäisesti asetetun valiokunnan kokoukselta. Tieto-konsernin palveluksessa oleville hallituksen jäsenille ei yhtiön käytännön mukaan makseta palkkiota hallitustyöskentelystä.

Yhtiökokous päätti, että 40 % kiinteästä vuosipalkkiosta maksetaan markkinoilta hankittavina Tieto Oyj:n osakkeina. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Tieto Oyj:n osavuosikatsauksen 1.1.–31.3.2015 julkistuksesta. Yhtiökokous päätti osakkeiden hankkimisesta suoraan hallituksen jäsenten lukuun, mikä katsotaan asianmukaiseksi tavaksi hankkia osakkeita sisäpiirisäännöksiä noudattaen.

Tilintarkastaja

Tilikaudelle 2015 tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. Tilintarkastajan palkkio maksetaan laskun mukaan ja tarkastus- ja riskivaliokunnan hyväksymien hankintaperiaatteiden mukaisesti.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään yhtiön omien osakkeiden hankkimisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta seuraavin ehdoin:

Osakkeita voidaan hankkia enintään 7 200 000 kappaletta, mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Osakkeita voidaan hankkia vain vapaalla omalla pääomalla.

Omia osakkeita voidaan hankkia niille hankintapäivänä julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan tai markkinoilla muutoin muodostuvaan hintaan.

Hallitus päättää, miten omien osakkeiden hankinta toteutetaan ja niitä voidaan hankkia käyttäen muun ohella johdannaisia. Omia osakkeita voidaan hankkia muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu hankkiminen).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät valtuutukset omien osakkeiden hankkimiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 saakka.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen optio-oikeuksien ja muiden osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:

Valtuutuksen perusteella voidaan antaa enintään 7 200 000 osaketta (mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet), mikä määrä vastaa noin 10 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Kuitenkin edellä mainitusta enimmäismäärästä enintään 700 000 osaketta voidaan antaa käytettäväksi yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelyiden osana, mikä määrä vastaa alle 1 % yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä.

Hallitus päättää osakeannin, optio-oikeuksien sekä erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. Valtuutuksen nojalla voidaan antaa sekä uusia osakkeita että yhtiön hallussa olevia osakkeita. Osakkeiden sekä optio-oikeuksien ja muiden erityisten oikeuksien antamisessa voidaan poiketa osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta (suunnattu anti).

Valtuutus kumoaa aikaisemmat käyttämättömät osakeantia ja optio-oikeuksien sekä muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, kuitenkin enintään 30.4.2016 saakka.

Yhtiökokouksessa oli edustettuina yhteensä 602 osakkeenomistajaa edustaen yhteensä 48 630 413 osaketta ja ääntä. Kaikki päätökset tehtiin ilman äänestystä.

Lisätietoja:
Lakiasiainjohtaja Jouko Lonka, puh. 020 727 8182, 0400 424 451,
etunimi.sukunimi (at) tieto.com

JAKELU
NASDAQ OMX Helsinki
NASDAQOMX Stockholm
Keskeiset tiedotusvälineet

Tieto on Pohjoismaiden suurin tietotekniikan palveluyritys, joka tarjoaa täyden elinkaaren IT-palveluita. Tarjoamme myös tuotekehityspalveluita viestinnän ja sulautettujen teknologioiden alalla maailmanlaajuisesti. Vahvan toimialatuntemuksen, teknologiavision ja innovatiivisen ajattelun kautta Tieto innostaa ja haastaa asiakkaitaan löytämään uusia tapoja liiketoimintansa vauhdittamiseksi.

Tiedolla on vahva pohjoismainen perintö. Yhdistämme maailmanlaajuisen osaamisen paikalliseen läsnäoloon. Tiedon pääkonttori sijaitsee Helsingissä. Yrityksen palveluksessa työskentelee yli 13 000 ammattilaista yli 20 maassa. Tiedon liikevaihto on noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön osakkeet on listattu NASDAQ:ssa Helsingissä ja Tukholmassa. 

Jaa Facebookissa Jaa Twitterissä Jaa LinkedInissä