noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Tietoevry vstupuje na český trh s produkty pro energetiku

18 dubna 2023

Tietoevry vstupuje na český trh s produkty pro energetiku

Divize Energy & Utilities vstupuje na český trh s produkty DES (Distributed Energy Solution) a PAS (Process Automation Suite). Tento software jsme vyvíjeli 5 let společně se skandinávskými zákazníky Helen a St1 Lähienergia Oy tak, aby co nejvíce splňoval potřeby klientů a moderní energetiky.

Digitalizace v energetice je nevyhnutelná

Všechny evropské země nyní hledají ochranu před rostoucími cenami elektřiny a úsporami na účtech za energii. Cílem naší společnosti je energetický sektor digitalizovat, výrazně tak zajistit jeho vyšší efektivitu a podporu stále většímu využití obnovitelných zdrojů energie.

Mnoho lidí a společností investuje do fotovoltaických elektráren a dalším logickým krokem je připojení fotovoltaických elektráren k virtuálním elektrárnám a napojení se na energetické komunity. Toho lze dosáhnout pouze digitalizací. Společně s vývojem v oblasti fotovoltaických a bateriových instalací pro průmysl a domácnosti přichází velká potřeba robustních systémů distribuované energie (DES) a po automatizaci procesů (PAS). Naše divize Tietoevry Energy & Utilities poradí obchodníkům a distributorům elektřiny jaké výhody jim přinese implementace těchto systémů.

DES pro obchodníky a distributory energií

DES je softwarový systém určený pro obchodníky a distributory elektřiny. Umí spojovat mikrovýrobny a menší elektrárny do velké virtuální elektrárny. Tento systém pracuje s daty v reálném čase z malých fotovoltaických elektráren a robustních velkých zdrojů energie a umožňuje tak obchodníkům s elektřinou účastnit se trhu podpůrných služeb. Vytváří tím nové zdroje příjmů a zároveň se podílí na podpoře udržitelnosti národních elektrických sítí. Systém DES pomůže stát se integrovaným agregátorem a rozšířit zdroje příjmů účastí na trhu podpůrných služeb.

Další informace lze najít v tomto článku.

PAS pro distributory energií

PAS je systém navržený speciálně pro distributory elektřiny. Pokryje všechny potřeby při nastavování a sledování obchodních procesů. Toto řešení může spravovat celé životní cykly prostředků a zařízení, včetně plánování projektu, nasazení, údržby nebo automatizací části procesu a kombinací informací za použití předem stanovené logiky k zahájení požadované akce. Řešení se zavede v existujícím aplikačním ekosystému a bude řídit obchodní procesy od začátku do konce se všemi možnostmi a odchylkami od standardních situací. Automatizuje vše a podporuje uživatele při konzistentním řízení manuálních kroků. Zvyšuje tak efektivitu a šetří náklady.

Další informace lze najít v tomto článku.

 

------------------------------------------------------------------------------------

 

Tietoevry enters the Czech market with energy products

The Energy & Utilities division enters the Czech market with DES (Distributed Energy Solution) and PAS (Process Automation Suite) products. We have been developing this software for 5 years together with our Scandinavian customers Helen and St1 Lähienergia Oy to best meet the needs of our clients and the modern energy industry.

Digitalisation in the energy sector is inevitable

All European countries are now looking for protection from rising electricity prices and savings on energy bills. Our aim is to digitise the energy sector, making it significantly more efficient and encouraging the increasing use of renewable energy sources.

Many people and companies are investing in photovoltaic power plants and the next logical step is to connect photovoltaic power plants to virtual power plants and connect to energy communities. This can only be achieved through digitalisation. Along with developments in PV and battery installations for industry and homes comes a great need for robust distributed energy systems (DES) and process automation systems (PAS). Our Tietoevry Energy & Utilities division can advise electricity retailers and distributors on the benefits they will gain from implementing these systems.

DES for energy traders and distributors

DES is a software system designed for electricity traders and distributors. It can connect micro-generation plants and smaller power plants into a large virtual power plant. The system works with real-time data from small PV plants and robust large-scale energy sources, enabling electricity traders to participate in the ancillary services market. This creates new revenue streams while contributing to the sustainability of national electricity grids. The DES will help to become an integrated aggregator and expand revenue sources by participating in the ancillary services market.

Find out more here.

PAS for energy distributors

PAS is a system designed specifically for power distributors. It covers all needs in setting up and monitoring business processes. This solution can manage the entire lifecycles of assets and equipment, including project planning, deployment, maintenance or automation parts of the process and combining information using predefined logic to initiate the required action. The solution will be deployed in an existing application ecosystem and will manage business processes from end to end with all options and deviations from standard situations. It automates everything and supports users in managing manual steps consistently. This increases efficiency and saves costs. 

Find out more here.

Sdílet na Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedInu