noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Vidět svět jaký je

Jak naši zaměstnanci pomohli kolegovi opět vidět

Michaela Hlubkova / května 02, 2024

Každý dobrý příběh má jednoduchý začátek. Tentokrát to byl chat s dotazem, jak pomoct kolegovi, který nutně potřebuje operaci očí nehrazenou zdravotní pojišťovnou. Víme. Umíme. Máme program 30-60-90, o kterém jsme psali zde.

michal header.jpg

Michal Chocholatý se narodil s vrozenou oční vadou, tupozrakostí levého oka. Pravé oko bylo v pořádku, nicméně rozdíly ve vidění byly tak velké, že se mozek naučil velmi rychle používat jen jedno oko a signály z druhého oka prostě začal ignorovat. V dětství podstoupil několik operací, ty ale ke zlepšení nevedly, nosil i černou pirátskou záslepku, aby se slabší oko víc snažilo. „Dodnes je pro mě nemožné dívat se oběma očima na stejné místo a získat tak prostorový obraz,“ vysvětlil Michal.

Později se u něj projevilo astma, které se běžně léčí kortikoidy. Ty mají tu nepříjemnou vlastnost, že při dlouhodobém užívání mohou vyvolat šedý zákal. Astma, nebo šedý zákal? Červená, nebo modrá pilulka? Michalovi se začal zhoršovat zrak, pravým okem viděl bílou mlhu a vyšetření skutečně prokázala nastupující šedý zákal. Navrhovaná léčba byla riskantní, hrozilo dvojí vidění, jednou z variant bylo nechat to tak, jak to je, ale s tím se nechtěl smířit, zrak se mu stále zhoršoval. Nakonec ho lékaři poslali na specializované vyšetření a doporučili umělé čočky, nicméně pojišťovny přispívají jen částečně a každé oko bude stát 36 000 korun.

Ptáte se, v čem je ten příběh dobrý? Michal je už po obou operacích. Jeho mozek si zvyká, učí se vnímat signály, které do něj procházejí přes nové umělé čočky. Už nevidí bílou mlhu a na svět se dívá veseleji. Díky skvělým kolegům z týmu, kteří na něj mysleli, jsme mohli využít peníze z programu 30-60-90 a operace Michalovi zaplatit. Je to přesně ten typ příběhu, který vždy rádi podpoříme.

Gabriela Všolková, vedoucí CSR aktivit Tietoevry

------------------------------------------------------------------------------------

Good stories start simply. At the beginning of this one, there was a simple question. Can we help a colleague who urgently needs eye surgery not covered by the health insurance company? We can. We know how. After all, we have the 30-60-90 program.

Michal Chocholatý was born with a congenital eye defect, amblyopia of the left eye. His right eye was fine, however the difference in vision was so big that the brain learned very quickly to use only one eye and simply started to ignore the signals from the other one. Michal underwent several surgeries in his childhood, but they did not bring any improvement, he also wore a black pirate blindfold to make the weaker eye work harder. "To this day, it is impossible for me to look at the same place with both eyes and thus get a spatial vision," explained Michal.

He later developed asthma, which is usually treated with corticoids. They have the unpleasant side effects - with long-term use, they can cause cataracts. Asthma or cataracts? Red or blue pill? Michal's vision began to deteriorate, he could see a white fog in his right eye, and the examination really showed the onset of cataracts. The proposed treatment was risky, there was a possibility of double vision, one of the options was to leave it as it is, but he didn't want to accept that, as his vision was getting worse. Finally, the doctors sent him for a specialized examination and recommended artificial lenses, however, the insurance companies contribute only partially and each eye cost 36,000 crowns.

Now, you may ask, what makes the story good? Michal has already had both surgeries. His brain is getting used to it, learning to perceive the signals that pass through the new artificial lenses. He no longer sees the white fog and looks at the world more cheerfully. Thanks to great colleagues from the team who wanted to help him, we were able to use the money from the 30-60-90 program and pay for Michal's surgery. It's exactly the type of story we're always happy to support.

Gabriela Všolková, Head of CSR activities Tietoevry

Michaela Hlubkova
Communication manager

Sdílet na Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedInu