noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Někdo dá třicet, někdo šedesát. Společně darujeme statisíce!

Program 30-60-90 je cílená pomoc tam, kde je to potřeba

26 srpna 2023

Společenská odpovědnost firem není pro nás jen prázdným pojmem. Chodíme darovat krev, uklízíme hory, jezdíme do domovů pro seniory a vzděláváme je v oblasti IT. Pravidelně přispíváme na charitativní sbírky, dobročinné spolky, útulky, ale také jednotlivcům. Jedním z nástrojů, jak dostat peníze k potřebným, je program 30-60-90.

Iniciativa 30-60-90 je svědectví o síle kolektivní empatie. Zaměstnanci mají možnost přispívat každý měsíc 30, 60 nebo 90 korun ze svého platu, čímž se vytvoří fond prostředků. Ty jsou následně rozdělovány jednotlivcům, kteří čelí náročným okolnostem. Krása tohoto programu spočívá v jeho flexibilitě, která umožňuje zaměstnancům zvolit si výši příspěvku na základě jejich schopnosti přispívat. Takto je zajištěno, že se každý může zapojit do ducha dárcovství dle jeho možností. Program vznikl v roce 2018 a každý měsíc se do něho zapojuje více než 200 zaměstnanců. Darované peníze nejdou jen od lidí, společnost Tietoevry k vybrané částce každý měsíc přidává 20 000 Kč.

Jádrem programu 30-60-90 jsou příběhy, které jsou hnací silou jeho dopadu. Zaměstnanci jsou vyzváni, aby se podělili o příběhy lidí, které znají a kterým by se pomoc mohla hodit. Tento individuální přístup zajišťuje, že nabízená podpora je cílená a relevantní. “Každý rok sbíráme příběhy lidi, kterým můžeme pomoct,” vysvětluje Gabriela Všolková, vedoucí CSR aktivit Tietoevry. “Jsou to velmi silné příběhy. Děti, které potřebují rehabilitaci nehrazenou zdravotní pojišťovnou, rodina, která přišla o jednoho z rodičů, nemocní, kterým můžeme ulehčit v trápení.“

V posledním hlasování, které proběhlo na přelomu června a července, se rozhodlo o darování celkové částky 240 000 Kč mezi tři velmi silné a těžké životní příběhy. Oliver, který po komplikovaném porodu potřebuje nákladné kompenzační pomůcky pro své každodenní fungování. Kačka, která po těžké autonehodě a kómatu má trvalé následky. Lukáš, který po pádu ze střechy nedokáže chodit a musí se mu (a jeho tříletému synovi) přizpůsobit byt pro pohyb na vozíku.

Mimo výše zmíněný program 30-60-90 se zapojujeme a organizujeme další charitativní aktivity. Významnou akcí byl prodej obrazů z naší staré budovy v době, kdy se připravujeme na přechod do nové budovy Organica. V rámci online aukce se podařilo vybrat přes 15 000 Kč, kdy se následně dalšími malými dary a příspěvky finální částka dostala přes 20 000 Kč. Peníze byly předány společně s hmotnými dary Moravskoslezskému spolku na ochranu zvířat.

V rámci naší budovy se často může stát, že v lobby najdete sbírky pro různé charitativní organizace, trhy pro dobrou věc či jiné dobročinné aktivity. A v tomto duchu máme v plánu pokračovat i v našem novém sídle. Přijďte a přispějte také, pokud budete mít cestu kolem.

------------------------------------------------------------------------------------

Corporate social responsibility is not just an empty term for us. We donate blood, clean mountains, go to homes for the elderly and educate them in IT. We regularly donate to charity collections, charitable associations, shelters, and also to individuals. One of the tools to get money to those in need is the 30-60-90 program.

The 30-60-90 initiative is a testament to the power of collective empathy. Employees have the option of contributing 30, 60 or 90 crowns of their salary each month to create a pool of funds. These are then distributed to individuals facing challenging circumstances. The beauty of this programme is its flexibility, allowing employees to choose the amount they want to contribute based on their ability to contribute. This ensures that everyone can participate in the spirit of giving to the best of their capacity. The program was launched in 2018 and more than 200 employees participate each month. The donated money does not only come from people, Tietoevry adds 20,000 CZK to the amount raised each month.

The core of the 30-60-90 programme is the stories that drive its impact. Employees are invited to share stories of people they know who could use help. This individual approach ensures that the support offered is targeted and relevant. "Every year we collect stories of people we can help," explains Gabriela Všolková, Head of CSR activities at Tietoevry. "These are very powerful stories. Children who need rehabilitation not covered by health insurance, a family that has lost a parent, sick people whose suffering we can help alleviate."

In the last vote, which took place at the end of June and the beginning of July, it was decided to donate a total of 240 000 CZK between three very strong and difficult life stories. Oliver, who needs expensive compensatory aids for his daily functioning after a complicated birth. Kačka, who has permanent consequences after a severe car accident and coma. Luke, who is unable to walk after falling off a roof and must adapt his apartment to accommodate his wheelchair.

In addition to the 30-60-90 program mentioned above, we are involved in and organize other charitable activities. A significant event was the sale of paintings from our old building as we prepare to move into the new Organica building. The online auction managed to raise over 15,000 CZK, with further small donations and contributions bringing the final amount to over 20,000 CZK. The money was handed over together with material donations to the Moravian-Silesian Society for Animal Protection.

Within our building you can often find collections for various charities, markets for a good cause or other charitable activities in the lobby. And we plan to continue in this spirit in our new headquarters. Come and contribute too if you happen to be passing by.

Sdílet na Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedInu