noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Dobrý deal pro zákazníka i pro společnost

Dobré řešení je takové, které slouží ke spokojenosti všech.

15 června 2023

Dobrý deal pro zákazníka i pro společnost

Produkty a práci naší společnosti lze objevit po celém světě, v různých odvětvích a v různých situacích. Vždy je pro nás důležité, aby výsledek byl užitečný a posouval společnost kupředu. A jsme rádi, když jsou ve výsledku všichni spokojení, jako tomu bylo I v tomto případě.

Jeden z největších mobilních operátorů v severských státech přišel s nápadem vyrovnat ceny telefonů s nejnižšími cenami konkurence a zvýšit nejen prodej hardwaru, ale i získat více zákazníků předplacených služeb. Aby toto bylo možné, museli by mít téměř v reálném čase přehled o cenách konkurence, které nabízí na svých internetových obchodech. Pro technické řešení přizvali naši společnost, kdy součástí virtuálního týmu byli dva kolegové z ČR, jeden z Finska a dva od operátora.

Navržené řešení spočívá v procházení konkurenčních webových stránek, následné extrakce dat z nich, jejich streamování do analytické platformy a publikování těchto dat do prodejen. Ve chvíli, kdy přijde zákazník, mohou si spolehlivě z jednoho místa zkontrolovat konkurenční ceny a zjistit tak pro zákazníka možnou slevu. Aktivní práce na řešení trvala zhruba jeden kalendářní měsíc.

Technologicky se procházení webových stránek provádí pomocí třetí strany, která tato data streamuje do AWS SQS. Odtud přes Kafku přímo do Snowflake, kde probíhá párování, čištění a obecně příprava dat. Takto upravená data se pak přesouvají do Tableau, které se používá jako prezentační vrstva pro zaměstnance obchodu.

Finální spokojenost s řešením lze ukázat na interním ocenění ze strany operátora, který vyzdvihl přehlednost, rychlost a spolehlivost dat, která umožňují stovkám jejich zaměstnanců nabízet férové nabídky konečným zákazníkům.

------------------------------------------------------------------------------------

Our company's products and work can be found all over the world, in different industries and in different situations. It is always important to us that the result is useful and moves the society forward. And we are happy when everyone is satisfied with the result, as was the case here.

One of the largest mobile operators in the Nordics came up with the idea of matching the lowest prices of competitors' phones and increasing not only hardware sales, but also getting more prepaid customers. To do this, they would need to have near real-time visibility of competitors' prices offered on their online stores. For the technical solution they invited our company, where the virtual team included two colleagues from the Czech Republic, one from Finland and two from the operator.

The proposed solution consists of crawling competitors' websites, then extracting data from them, streaming it to an analytical platform and publishing this data to the stores. The moment a customer comes in, they can reliably check competitor prices from one place and find out a possible discount for the customer. The active work on the solution took about one calendar month.

Technologically, the web crawling is done by a third party that streams this data into AWS SQS. From there, it goes directly to Snowflake via Kafka, where matching, cleaning and general data preparation takes place. The data thus prepared is then moved into Tableau, which is used as a presentation layer for store employees.

The final satisfaction with the solution can be seen in an internal award from an operator who highlighted the clarity, speed and reliability of the data that enables hundreds of their employees to offer fair deals to end customers.

Sdílet na Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedInu