noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Práce která má smysl

I po devatenácti letech se mohu věnovat práci, která mi dává smysl, říká zátěžový tester Tomáš Vepřek

Michaela Hlubkova / května 02, 2024

Zátěžové testování bezpodmínečně patří mezi disciplíny, které jsou klíčové pro kvalitní a spolehlivé fungování softwaru. Testování totiž odhaluje chyby, jež mohou nastat, pokud systém vystavíme extrémním podmínkám. O významu zátěžového testování, ale i o kultuře v Tietoevry jsme si povídali s našim odborníkem Tomášem Vepřekem.

Tomáši, v čem spočívají přínosy zátěžového testování?

Pokud to zjednodušíme, zátěžové testování pokrývá tři významné faktory. Nejdříve zkoumáme, zda systém dokáže být při očekávané zátěži dostatečně rychlý. Pak posuzujeme škálovatelnost, což je schopnost systému zvládnout nárůst zátěže, například způsobenou zvýšeným počtem uživatelů v budoucnu. Protože se některé problémy objeví až v delším časovém horizontu, ověřujeme také stabilitu systému při dlouhodobé zátěži.

Odhalíte chyby v systému vždy?

Každý systém má své limity. Závisí jen na intenzitě zátěže, které systém vystavíme. Pokud se limity projeví až při zátěži vysoko nad očekávanou, při které je systém pro zákazníka dostatečně rychlý a stabilní, testování může skončit. Obecně vzato je však testování nekončící proces a skutečnost, že jsme neodhalili žádný problém, ještě neznamená, že v systému žádný není.

Jaké nástroje k testování používáte?

Používáme celou řadu nástrojů, od komerčních až po nástroje, které jsou open source a zcela zdarma. Neexistuje žádná univerzální sada, kterou bychom mohli aplikovat pro každý projekt. Závisí na technologiích, na kterých je postaven počítačový systém, a pro jaké účely chceme výstup z těchto nástrojů použít. Některé nástroje se používají k simulaci zátěže, další zase k monitorování systému. Vždy musíte brát do úvahy řadu okolností.

V jaké fázi vývoje softwaru by se na vás měli kolegové obracet?

Se zátěžovým testováním, podobně jako s ostatními typy testování, by se mělo začít od počátku vývoje počítačového systému. Architekti a vývojáři by měli zátěžového testera pozvat ideálně hned na první konzultace, protože dokáže upozornit na řadu rizik, která se mohou později projevit jako vážné problémy, jejichž odstranění může být rizikové a nákladné.

Dlouhodobě se věnuješ osvětě vašeho oboru, ve čtvrtek vystoupíš v ostravské Organice na meet-upu Root Cause Decoded. Co mohou účastníci očekávat?

Podobného meet-upu se nebudu účastnit poprvé. Tentokrát bych chtěl ukázat na několika příkladech, jak vypadá diagnostika problémů, které se odhalí zátěžovými testy. Protože jedna věc je nějaký problém objevit a druhá je zjistit, co jej způsobilo.

V Tietoevry pracuješ už devatenáct let. Co Tě přimělo k tomu zůstat zde tak dlouho?

Hlavní důvod je, že stále vidím smysl své práce, které se v Tietoevry mohu naplno věnovat a zlepšovat se v ní. Navíc firma nabízí řadu benefitů jako flexibilní práce, podpora profesního rozvoje nebo možnost být součástí mezinárodních týmů.

Jak bys Tietoevry popsal?

Ze svého subjektivního pohledu vidím Tietoevry jako společnost, která se za dobu devatenácti let výrazně proměnila, a to jak počtem zaměstnanců, organizační strukturou tak i obsahem práce. Přestože se na této cestě vyskytla celá řada překážek, zůstává pro mě Tietoevry stabilní mezinárodní společností s mnoha pracovními i mimopracovními příležitostmi pro zaměstnance. Nejvíce si vážím kolegyň a kolegů, od kterých se můžu něco nového naučit.

tomas thumb.jpg

------------------------------------------------------------------------------------

Stress testing is absolutely one of the disciplines that are key to the quality and reliability of software. This key discipline reveals the errors that can occur when a system is exposed to extreme conditions. We talked to our expert Tomas Veprek about the importance of stress testing, but also about the culture at Tietoevry.

Tomas, what are the benefits of stress testing?

If we simplify it, stress testing covers three important factors. First, we examine whether the system can be fast enough under the expected load. Then we assess scalability, which is the ability of the system to handle an increase in load, for example, caused by an increased number of users in the future. Since some problems will only appear over a longer time horizon, we also check the stability of the system under long-term load.

Do you always detect errors in the system?

Every system has its limits. It just depends on the intensity of the load we put on the system. If the limits only become apparent at a load well above the expected load, at which the system is fast and stable enough for the customer, the testing may end. In general, however, testing is a never-ending process, and the fact that we have not detected any problem does not mean that there is no problem in the system.

What tools do you use for testing?

We use a variety of tools, from commercial to open source and completely free. There is no one-size-fits-all suite that we can apply to every project. It depends on the technologies that the computer system is built on and what we want to use the output from these tools for. Some tools are used for load simulation, others for system monitoring. You always have to take into account a number of circumstances.

At what stage of software development should colleagues turn to you?

Stress testing, like other types of testing, should start from the beginning of the development of a computer system. Ideally, architects and developers should invite a stress tester to the first consultation, as he or she can highlight a number of risks that may later manifest themselves as serious problems that can be risky and costly to fix.

You've been raising awareness of your industry for a long time, and on Thursday you'll be speaking at the Root Cause Decoded meet-up in Ostrava's Organica. What can attendees expect?

This will not be my first time attending a similar meet-up. This time I would like to show on a few examples how the diagnosis of problems that are detected by stress tests looks like. Because it is one thing to discover a problem and another to find out what caused it.

You've been working at Tietoevry for nineteen years. What made you stay here so long?

The main reason is that I can still see the meaning of my work, which I can fully dedicate myself to and improve at Tietoevry. In addition, the company offers many benefits such as flexible working, professional development support or the opportunity to be part of international teams.

How would you describe Tietoevry?

From my subjective point of view, I see Tietoevry as a company that has changed significantly over the past nineteen years, both in terms of the number of employees, the organizational structure and the content of the work. Although there have been many obstacles along the way, for me Tietoevry remains a stable international company with many work and non-work opportunities for employees. Most of all, I appreciate my colleagues from whom I can learn something new.

Michaela Hlubkova
Communication manager

Sdílet na Facebook Sdílet na Twitteru Sdílet na LinkedInu