noun_Email_707352 noun_917542_cc Map point Play Untitled Retweet Group 3 Fill 1

Effektive helsetjenester i en ny virkelighet

Kjersti Qveim / april 12, 2023

Den siste tiden har mediene skrevet om bemanningsutfordringer og vikarbruk i Helse Nord, i dag har de 1160 ubesatte stillinger. Medarbeidere på oppvåkningsavdelingen gruer seg til å gå på jobb. Saken er ikke unik og viser med all tydelighet de store utfordringene i helse- og omsorgssektoren står overfor.

Utfordringsbildet ble ytterligere skjerpet med budsjettkutt og økte krav til bærekraftige helsetjenester da helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol holdt Sykehustalen 2023. Hovedbudskapet kan oppsummeres med at samfunnsendringene vi opplever nå gjør at helsetjenestene må leveres på nye måter og med bedre utnyttelse av ressursene enn i dag:

Målet er å legge enda bedre til rette for god bruk av fagfolkene sin kompetanse ved hjelp av teknologi, oppgavedeling, forskning og arbeidsbesparende innovasjoner over hele landet.

Kjerkol understreker med dette at det vil kreve nytenkning, omstillingsevne, kvalitetsforbedring, økt forskning og ikke minst stor oppmerksomhet på pasientsikkerhet. Hun understreker også behovet for å utvikle sammenhengende og gode pasientforløp. Hvordan dette skal gjøres overlater hun til sektoren og leverandører å finne gode løsninger på sammen.

 

Omfattende omstillinger

Helsepersonellkommisjonens rapport, «Tid for handling», NOU 2023: 4 har imidlertid pekt på noen elementer som er verdt å merke seg. Kommisjonen har utredet og kommet med forslag til tiltak langs følgende hovedakser: Organisering, oppgavedeling, arbeidstid, prioriteringer, digitalisering, kompetanse og bærekraft. Helsekommisjonens leder, Gunnar Bovim, poengterer at med færre ansatte per pasient er det et stort behov for økt bruk av teknologi:

Vi må automatisere alt vi kan. Mest der den menneskelige kontakten ikke gir betydelig verdi.

Helsepersonellkommisjonen foreslår å prioritere en halv milliard kroner til et forskningsprogram for personellbesparende teknologi. Det gjenstår å se hvilke føringer og prioriteringer helseministeren kommer til å gjøre for å bidra til å sette økt teknologisk utviklingskraft i helse- og omsorgssektoren.

 

Endring gir muligheter

Innovasjon og teknologi har som formål å finne og utvikle nye og bedre løsninger. Det kan handle om større eller mindre endringer rundt oppgaveløsning, prosesser, strukturer eller organisasjonsformer. Det kan også handle om å dekke behov og/eller realisere ønsker. Det betyr at vi må fortsette å jobbe på nye måter med nye virkemidler - innenfor nye rammer. Utvikling og innføring av nye digitale løsninger kan få frem planlagte gevinster, men også andre effekter enn først estimert. Gevinster kan også oppleves og høstes i andre deler av helsetjenestene og derved gi verdiskapingen en større ramme. Handlingsrommet for endring og transformasjon kan mobilisere kraft til utvikling, læring og felles verdiskapning. Endring gir muligheter – og nå er tiden inne for handling.

 

Meningsfull teknologi

Teknologiutvikling og samfunnsutvikling påvirker hverandre gjensidig. Som leverandør av digitale løsninger befinner vi oss midt i dette krysningspunktet mellom teknologi, helse og samfunnsutvikling med tette bånd til fag og politikk. Forskning og utvikling i det sosio-tekniske perspektivet er opptatt av å analysere hvordan det sosiale, det verdimessige og det teknologiske samhandler og påvirker hverandre. Det handler om å forstå hvordan digitalisering ikke bare utvikler, former og muliggjør nødvendige endringer for å nå gevinstmål, men også utfordrer og transformerer hele helse- og omsorgssektoren.

Vårt oppdrag som leverandør er å skape meningsfull teknologi som bidrar til å gjøre hverdagen enklere.

Målrettet bruk av data er en grunnstein for å oppnå mer brukervennlige og datadrevne prosesser, med økt automatisering, fleksibilitet og bedret samhandling og pasientsikkerhet. Dette kan frigjøre ressurser for å møte morgendagens utfordringer.

Å bidra i reisen til en bærekraftig helse- og omsorgstjeneste driver oss – og vi vet at vi deler denne drivkraften med mange av våre kollegaer i e-helse-næringen. Vi har stor tro på at den «samskapingen» Kjerkol ønsker seg ikke bare gjelder i kunde-leverandør-relasjonen, men også leverandørene imellom. Vi må åpne opp løsningene og forretningsmodellene våre for å møte de komplekse endringsbehovene sammen. Som helseministeren har sagt, må vi bli «partnere og ikke parter» for å bidra til økt verdi- og gevinstrealisering og dermed økt bærekraft i helsetjenestene våre.

 

- Kjersti Qveim, Business Consultant, Insight & transformation, Tietoevry Care

 

Kjersti Qveim
Business Consultant

SKREVET AV

Kjersti Qveim

Business Consultant

Del på Facebook Tweet Del på LinkedIn