noun_Email_707352 noun_917542_cc noun_Globe_1168332 Map point Play Untitled Retweet

PPS Projektstyrning

PPS projektmodell ger stöd för alla typer av projekt. Modellen är skalbar, bygger på praktiska erfarenheter och ligger i linje med standarder inom området.

PPS projektstyrning

PPS visar vad som ska göras, hur det bör göras och vem som ansvarar för vad. Praktiskt stöd för projektstyrningen finns i de olika färdighetsavsnitt och mallar etc. som ingår i PPS.

Projekt är olika, förutsättningarna och behovet av styrning varierar. Allt som är beskrivet i PPS kan inte - och behöver inte - användas i alla projekt. Att göra medvetna val och behovsanpassa användningen av modellen är en nödvändig del av projektledningens vardag. I PPS finns stöd för hur man gör i form av färdigheter, mallar, checklistor, arbetsgångar och rollbeskrivningar. Projektledningen ansvarar för att leverera projektmålet.

PPS modell för projektledning beskriver de tre faserna; förberedelse, genomförande och avveckling. Faserna kompletteras av Beslutspunkter, där styrgruppen fattar beslut, och de steg som projektet behöver genomgå. Stegen innehåller stöd som beskriver hur man gör i form av färdigheter, mallar, checklistor, arbetsgångar och rollbeskrivningar.

Förbereda projekt

PPS Förberedelsefasen

Förberedelse avser arbetet mellan BP1 och BP3. Syftet är att definiera vad projektmål och avgränsningar samt hur arbetet praktiskt ska genomföras. En projektplan som inkluderar ett projektmål ska vara överenskommet med styrgruppen vid BP3 och utgör grunden för genomförandet.

Genomföra projekt

PPS Genomförandefasen

Här skapas de resultat som leder till att projektmålet uppfylls. Hur resultaten skapas och med vilken strategi arbetet genomförs kan variera, men styrmodellen kan alltid användas. En allt vanligare strategi är agilt. En aktiv återkoppling av behov, åtaganden och resultat kompletteras med en ordnad hantering av ändringar. Nyttan stäms av kontinuerligt under projektets gång för att säkerställa ett användbart resultat och ett lyckat projekt.

Avveckla projekt

PPS Avvecklingsfasen

 

Avveckling innebär återlämning av de resurser projektet har använt. En summering av projektets förlopp och gjorda erfarenheter samlas i en slutrapport för att kunna återanvändas i framtida projekt. Projektet stängs i BP8.

Effektmål och förändring

Projektet fokuserar på att uppnå det överenskomna projektmålet men behöver också vara medveten om vilken effekt projektet ska bidra till i verksamheten. För att projektet ska bidra till mesta möjliga nytta i verksamheten behöver man även jobba med förändringar i verksamheten. Detta arbete leds av beställaren.

PPS effektmål

Beställarens arbete fokuserar på att säkerställa effektmålet. Från tidigt initiativ och under hela arbetet med produktion av projektets resultat värderas effektmål och projektmål utifrån verksamhetsnytta och kostnad. Nödvändiga förändringar i verksamheten planeras och genomförs för att säkerställa att effektmålet uppnås. Beställarens arbete inkluderar även att ge underlag för en övergripande prioritering av projektportföljen.

Läs mer om våra utbildningar.

Dela på Facebook Twittra Dela på LinkedIn